Consello Científico

Estrutura do IBADER

Acorde coa Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE 307, de 24/12/2001), e a normativa da USC, os órganos de goberno e representación do IBADER son de carácter colexiado; Consello de Goberno e Consello Científico, así como unipersonales: Director/a, Secretario/a Académico.

Consello Científico
 
É un órgano colexiado constituído por investigadores adscritos ao IBADER, encargado de organizar as actividades de I+D+i que desenvolven os grupos de investigación do Instituto. O Consello Científico coordina a relacion con outros centros de investigación, así como coas entidades públicas e privadas vinculadas coas liñas de actuación do instituto. Está presidido polo Director/a de o Instituto e conformado por investigadores pertencentes a distintas áreas de coñecemento.  De acordo co regulamento interno o Instituto organiza as súas actividades a través de catro unidades Investigación, Docencia, Servizos, Difusión, que son xestionadas e coordinadas polo Consello Científico e o equipo de dirección.
 

Composición do Consello Científico

Dr. Pablo Ramil Rego (Director)
Departamento de Botánica.
IBADER. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 824 500
ramil.rego@gmail.com

Dr. Antonio Iglesias Becerra (Secretario)
Departamento de Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias.
IBADER. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 824 500
Telf. 982 822 404
antonio.iglesias@usc.es

Dra. Elvira Díaz Vizcaíno
Departamento de Botánica
Escola Politécnica Superior. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 822 439
elvira.diaz@usc.es
 
Dra. María Luisa Fernández Marcos
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola.
Escola Politécnica Superior. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 823 119
mluisa.fernandez@usc.es
 
Dr. Agustín Merino García
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
Escola Politécnica Superior. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 823 120
agustin.merino@usc.es
 
Dr. David Miranda Barrós
Departamento de Enxeñaría Agroforestal
Escola Politécnica Superior. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 823 266
david.miranda@usc.es
 
Dr. Xan Neira Seijo
Departamento de Enxeñaría Agroforestal
Escola Politécnica Superior. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 823 257
xan.neira@usc.es
 
Dr. Juan Ramón Piñeiro Chousa
Departamento de Economia financeira e contabilidade
Facultade de Administración e Dirección de Empresas
 Telf. 982 823 23124 467
j.piñeiro@usc.es
 
Dr. Antonio Rigueiro Rodríguez
Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Escola Politécnica Superior. Campus Terra. Lugo.
Telf. 982 823 23105
antonio.rigueiro@usc.es