Consello de Goberno

Estrutura do IBADER
 
Acorde coa Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE 307, de 24/12/2001), e a normativa da USC, os órganos de goberno e representación do IBADER son de carácter colexiado; Consello de Goberno e Consello Científico, así como unipersonales: Director/a, Secretario/a Académico.

Consello de Goberno do IBADER

O Consello de Goberno, é ou máximo órgano do Instituto, está presidido polo Reitor dá Universidade de Santiago, e composto polo Vicerreitor/a de Investigación da Universidade de Santiago, dous representantes da Deputación de Lugo, dous representantes da Consellería dá Xunta de Galicia con competencia no Medio Ambiente e dous representantes da Consellería con competencias no medio Rural. Catro profesores designados polo Consello de de Goberno da USC a proposta do Consello Científico, xunto co Director/a e ou Secretario/a Académico do Instituto. O Consello de Goberno establece as liñas estratéxicas e programáticas do Instituto, así como as directrices e procedementos para a súa aplicación.
 

Composición do Consello de Goberno

Dr. Juan Viaño Rey (Reitor, USC)
Doña Beatriz Mallo Otero (Conselleira de Medio Ambiente)
Doña Angeles Vázquez Mejuto (Conselleira de Medio Rural)
Don Tomás Fernández-Couto Juanas (DXOPF. Conselleria de Medio Rural)
Doña Ana María Díaz López (DXCN. Consellería de Medio Ambiente)
Don Alvaro Sántos Ramos (Deputación Provincial de Lugo)
Don Xosé Ferreiro Fernández (Deputación Provincial de Lugo)
Dr. Andrés Barreiro Lois (Vicerretor Desenvolvemento Científico)
Dr. Pablo Ramil Rego (Director do IBADER)
Dr. Antonio Iglesias Becerra (Secretario do IBADER)
Dr. Xan Neira Seijo (IBADER)
Dr. Juan Ramón Piñeiro Chousa (IBADER)
Dr. Antonio Riguiero Rodríguez (IBADER)