Banco de Datos

Monumento Natural

LEXISLACION AREAS PROTEXIDAS: Monumento Natural.

1.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Estatal.

 
1.1.- Normativa xeral
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007. Texto consolidado 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007. Texto original. (Descarga: BOE).
 • Ley 33/2015, de 21 de septiembre por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 227. 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. BOE 317, 30/12/2010. Texto consolidado 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. BOE 317, 30/12/2010. Texto original. (Descarga: BOE).
 
2.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego
 
2.1.- Normativa Xeral
 
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG).


3.- Monumentos Naturais de Galicia
 
3.1.- Eucaliptal de Chavín - Souto da Retorta (Viveiro, Lugo). [2000/04].
 
 • Decreto 77/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto da Retorta, no concello de Viveiro (provincia de Lugo). DOG 72, 12/04/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 31 de maio de 1999 pola que se somete a información pública o expediente para a declaración do Souto da Retorta (Concello de Viveiro) como Monumento Natural. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 
3.2.- Souto de Rozabales (Manzaneda, Ourense). [2000/04].
 
 • Decreto 78/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara Monumento Natural o Souto de Rozabales, no Concello de Manzaneda (provincia de Ourense). BOE 72, 12/04/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 31 de maio de 1999 pola que se somete a información pública o expediente para a declaración do Souto de Rozabales (concello de Manzaneda) como Monumento Natural. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 
3.3.- Costa de Dexo (Oleiros, A Coruña). [2000/05].
 
 • Decreto 101/2000, do 31 de marzo, polo que se declara monumento natural a Costa de Dexo. DOG 89, 10/05/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 1 de marzo de 1999 pola que se somete a información pública y posterior trámite de audiencia ós interesados o expediente para a declaración da Costa de Dexo (Concello de Oleiros-A Coruña) como Monumento Natural. DOG 48, 10/03/1999. (Descarga: DOG).
 
3.4.- Fraga de Catasós (Lalín, Pontevedra). [2000/10].
 
 • Decreto 76/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural a Fraga de Catasós, no concello de Lalín (provincia de Pontevedra). DOG 72, 12/04/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 31 de maio de 1999 pola que se somete a información pública o expediente para a declaración da Fraga de Catasós (Concello de Lalín-Pontevedra) como Monumento Natural. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 2 de outubro de 2008, da Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Economía e Facenda, pola que se fan públicas as razóns que xustifican a adquisición por adxudicación directa dunha parcela situada na Fraga de Catasós, concello de Lalín (Pontevedra). DOG 211,  30/10/2008. (Descarga: DOG).
 
3.5.- Praia das Catedrais (Ribadeo, Lugo). [2005]
 
 • Resolución do 12 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia ós interesados o decreto polo que se declara como monumento natural As Catedrais. DOG 199, 14/10/2003. (Descarga: DOG).
 • Decreto 11/2005, do 20 de xaneiro, polo que se declara a Praia das Catedrais como monumento natural. DOG 24, 04/02/2005. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 29 de decembro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto, tramitación ordinaria e anticipada de gasto, para a contratación do servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais, cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. DOG 4, 05/01/2017. (Descarga: DOG).
 • Decreto 80/2015, do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da Praia das Catedrais. DOG 110, 12/06/2015. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 8 de abril de 2015, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais, promovido pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza (expediente 2015AAE1767, código 1692/2015). DOG 75, 27/04/2015. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 8 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto do Decreto polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da Praia das Catedrais. DOG 7, 13/01/2015. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 22 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter a participación pública o documento preliminar do plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais. DOG 184, 26/09/2014. (Descarga: DOG).
 
3.6.- Serra de Pena Corneira (Leiro, Ourense). [2007/01].
 
 • Decreto 264/2007, do 20 de decembro, polo que se declara Monumento Natural a Serra de Pena Corneira, na provincia de Ourense. DOG 13, 18/01/2008. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 28 de decembro de 2006, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o Decreto polo que se declara a Serra de Pena Corneira como Monumento Natural. DOG 14, 19/01/2007. (Descarga: DOG).
 
3.7.- A Carballa da Rocha (Rairiz de Veiga, Ourense). [2007/03].
 
 • Decreto 45/2007, do 1 de marzo, polo que se declara monumento natural A Carballa da Rocha, no concello de Rairiz de Veiga. DOG 59, 23/03/2007. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 28 de setembro de 2006, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o decreto polo que se declara a Carballa da Rocha como monumento natural. DOG 200, 17/10/2006. (Descarga: DOG).
 
3.8.- Campodola – Leixazós (Quiroga, Lugo). [2012].
 
 • Decreto 120/2012, do 26 de abril, polo que se declara monumento natural o pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós (Quiroga). DOG 86, 07/05/2012. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 22 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o proxecto de decreto polo que se declara monumento natural o pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós (Quiroga). DOG 238, 15/12/2011. (Descarga: DOG).
 
3.9.- Propostas de Monumentos Naturais
 
3.9.1.- Cova do Rei Cintolo (Mondoñedo, Lugo).
 
 • Resolución do 12 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia ós interesados o decreto polo que se declara como monumento natural As Covas do Rei Cintolo. DOG 199, 14/10/2003. (Descarga: DOG).