Banco de Datos

Outras figuras

LEXISLACION AREAS ROTEXIDAS: Outras figuras de Areas Protexidas
 
1.- Areas protexidas declaradas pola Segunda República.
 
1.1.- Normativa Xeral
 • Ley de 7 de diciembre de 1916, de Parques Nacionales de España. Gaceta de Madrid. 343, 8/12/1916. (Descarga: BOE).
 • Decreto disponiendo funcione en este Ministerio, bajo la inmediata dependencia de la Dirección general de Montes, una Comisaría de Parques Nacionales, integrada en la forma que se indica, y determinando las funciones de la misma. Gazeta de Madrid. 160, 09/06/1931. (Descarga: BOE).
 
1.2.- Espazos Naturais declarados.
 
1.2.1.- Sitio Natural de Interese Nacional da Cume da Curotiña (A Pobra do Caramiña, A Coruña). [1933]
 
 • Orden del Ministerio de Agricultura 31/10/1933 por la que se declararan determinados Sitios Naturales de Interés Nacional. Gaceta 309, 5/11/1933. (Descarga: BOE).
 
1.2.2.- Sitio Natural de Interese Nacional do Cabo Vilán (Camariñas, A Coruña). [1933]
 
 • Orden del Ministerio de Agricultura 31/10/1933 por la que se declararan determinados Sitios Naturales de Interés Nacional. Gaceta 309, 5/11/1933. (Descarga: BOE).
 
1.2.3.- Sitio Natural de Interese Nacional do Cabo de Bares (Mañón, A Coruña). [1933]
 
 • Orden del Ministerio de Agricultura 31/10/1933 por la que se declararan determinados Sitios Naturales de Interés Nacional. Gaceta 309, 5/11/1933. (Descarga: BOE).
 
1.2.4.- Sitio Natural de Interese Nacional do Monte Alohia (Tui, Pontevedra).  [1935]
 
 • Orden del Ministerio de Agricultura por la que se declara el “Monte Alhoya” como Sitio Natural de Interés Nacional. Gaceta de Madrid 194, 13/07/1935. (Descarga: BOE).
 
2.- Espacio Natural en Réximen de Protección Xeral (ENRPX)
 
Asumidas pola Comunidade Autonóma de Galicia as competencias en materia de protección do medio ambiente e a paisaxe polo artigo 27.30 do Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. BOE 101, 28/04/1981. Descarga: BOE). E transferidas as función e servizos relativos a materia de conservación da natureza polo Real Decreto 1.535/1984, de 20 de xuño (BOE 209, 31/08/1984, Descarga: BOE), e de conformidad co artigio 21.2 da Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. BOE 74, 28/03/1989. Descarga: BOE), en relación co artigo 12 da mema norma. A Xunta de Galicia aprobou o Decreto 82/1989, do 11 de maio (DOG 82/1989), que regula a figura de Espacio Natural en Réximen de Protección Xeral (ENRPX).
 
A figura de ENRPX seguiu empregándose tras a aprobación da Lei 9/2001 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. (DOG 171, 04/09/2001. Descarga: DOG), para designar distintos espazos. Outorgando dita figura, entre outros, aos espazos incluídos na proposta de Lugares de Importancia Comunitaria da Rede Natura 2000.
 
2.1.- Norma básica
 
 • Decreto 82/1989, do 11 de maio, polo que se regula a figura de Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 104, 01/06/1989. (Descarga: IBADER).
 
2.2.- Espazos Naturais declarados. (Actualmente derogados)
 
2.2.1.- Montes do Invernadeiro (Vilariño de Couso, Ourense). [1989]
 
 • Resolución do 25 de xuño de 1991, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, pola que se somete a información pública o plan de ordenación dos recursos naturais das serras de Queixa, San Mamede e Montes do Invernadeiro. DOG 129, 08/07/1991. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se fixan as normas de funcionamento das actividades de uso publico do espacio natural dos Montes de Invernadeiro. DOG 25, 05/02/1990. Descarga: DOG).
 • Orde pola que se declara provisionalmente os Montes do Invernadeiro e a Baixa Limia como Espacios Naturais en Rexime de Proteccion Xeral. DOG 242, 20/12/1989. Descarga: DOG).
 • Decreto polo que se establece un refuxio de caza nos Montes do Invernadeiro. DOG 87, 08/05/1985. Descarga: DOG).
 
2.2.2.- Baixa Limia (Prov. Ourense). [1989].
 
 • Resolución do 25 de xuño de 1991, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, pola que se somete a información pública o plan de ordenación dos recursos naturais das serras de Queixa, San Mamede e Montes do Invernadeiro. DOG 129, 08/07/1991. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se declara provisionalmente os Montes do Invernadeiro e a Baixa Limia como Espacios Naturais en Rexime de Proteccion Xeral. DOG 242, 20/12/1989. Descarga: DOG).
 
2.2.3.- Umia-O Grove, A Lanzada, Lagoa Bodeira e Punto Carreirón (Pontevedra). [1990].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, Ría de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 • Orde do 8 de maio de poda que se prorroga a inclusión das zonas: ría de Ortigueira e Ladrido e complexo intermareal do Grove Umia, A Lanzada Bodeira e Punta Carreirón no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 165, 29/08/1991. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.?Orde do 9 de abril pola que se inclúe a zona denominada complexo intermareal do Grove - Umia, A Lanzada, Lagoa Bodeira e Punta Carreirón no Rexistro Xeral e Espacios Naturais de Galicia. DOG 131, 05/07/1990. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se inclue a zona denominada Complexo Intermareal do Grove Umia, A Lanzada, Lagoa Bodeira e Punta Carreiron no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 90, 10/05/1990. (Descarga: DOG).
 
2.2.4.- Ría de Ortigueira (Ortigueira, A Coruña). [1990].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, rRa de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 • Orde do 8 de maio de poda que se prorroga a inclusión das zonas: ría de Ortigueira e Ladrido e complexo intermareal do Grove Umia, A Lanzada Bodeira e Punta Carreirón no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 165, 29/08/1991. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se inclue a zona denominada Ría de Ortigueira e Ladrido no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 88, 08/05/1990. (Descarga: DOG).
 
2.2.5.- Complexo de dunas e lagoas de Corrubedo (Riveira, A Coruña). [1991].
 
 • Orde do 8 de xullo de 1991 pola que se declara provisionalmente o Complexo das Dunas e Lagoas de Corrubedo como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 143, 29/07/1991. (Descarga: DOG).
 
2.2.6.- Lago e areal de Valdoviño (Valdoviño, A Coruña). [1995].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.-Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, Ría de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 
2.2.7.- Ría de Ribadeo (Ribadeo, Lugo). [1995].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.-Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, Ría de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 
2.2.8.- Lagoa de Cospeito (Cospeito, Lugo). [1997].
 
 • Decreto 189/1997, do 3 de xullo, polo que se declara a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras de recuperación da lagoa de Cospeito. DOG 139, 21/07/1997. (Descarga: DOG).
 • Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente a lagoa de Cospeito como espacio natural en réxime de protección xeral. DOG 113,13/06/1997. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 8 de setembro de 1998, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación dos bens afectados pola obra do proxecto e recuperación da lagoa de Cospeito, segunda fase. DOG 186, 24/09/1998. (Descarga: DOG).
 
2.2.9.- Rio Sor (Prov. A Coruña – Lugo). [1997].
 
 • Orde do 28 de maio 1998 pola que se prorroga a inclusión do río Lor no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 107. 05/06/1998. (Descarga: DOG).
 • Orde do 5 xuño de 1997 pola que se declara provisonalmente o río Sor como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 113, 13/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.10.- Río Tea (Prov. Pontevedra). [1997].
 
 • Orde do 28 de maio de 1998 pola que se prorroga a inclusión do río Tea no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 107, 05/06/1998. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente o río Tea como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 136, 16/07/1997. (Descarga: DOG).
 • Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente o río Tea como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 113, 13/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.11.- Rio Lor (Prov. Lugo). [1997].
 
 • Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente o río Lor como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 113, 13/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.12.- Encoro de Abegondo – Cecebre (Abegondo - Betanzos - Cambre - Carral, A Coruña), [1997].
 
 • Decreto 165/1999, do 20 de maio, polo que se declara definitivamente o encoro de Abegondo-Cecebre Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 25 de maio 1998 pola que se somete a información pública e posterior trámite de audiencia ós interesados o informe para a inclusión definitiva no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia do encoro de Abegondo-Cecebre. DOG 107, 05/06/1998. (Descarga: DOG).
 • Orde do 27 de maio de 1997 pola que se declara provisionalmente o encoro de Cecebre como espacio natural en réxime de protección xeral. DOG 106, 04/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.13.- Serras de Rubiá (Rubiá, Ourense). [1998].
 
 • Corrección de erros.- Orde do 9 de novembro de 1998 pola que se declaran provisionalmente as Serras de Rubiá como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 250, 29/12/1998. (Descarga: DOG).
 • Orde do 9 de novembro de 1998 pola que se declaran provisionalmente as Serras de Rubiá como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 224, 18/11/1998. (Descarga: DOG).
 
2.2.14.- Lagoa do Rei (Rábade, Lugo). [1999].
 
 • Decreto 219/2000, do 21 de xullo, polo que se declara definitivamente a Lagoa do Rei espacio natural en réxime de protección xeral. DOG 187, 26/09/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 15 de xullo de 1999 pola que se declara provisionalmente a Lagoa do Rei (Rábade-Lugo) espacio natural en réxime de protección xeral, e se somete a información pública e posterior trámite de audiencia ós interesados o informe para a súa declaración definitiva. DOG 141, 23/07/1999. (Descarga: DOG).
 
2.3.- ENRPX declarados no proceso de creación da Rede Natura 2000 (pLIC).
 
 • Corrección de erros.- Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na rede natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 128, 03/07/2003. (Descarga: DOG).
 • Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 115, 16/06/2003. (Descarga: DOG).
 • Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 116, 18/06/2002. (Descarga: DOG).
 • Edicto do 14 de novembro de 2001, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, polo que se emprazan tódolos posibles interesados no recurso contencioso-administrativo interposto contra a orde da Consellería de Medio Ambiente do 28 de outubro de 1999 (DOG número 216, do 9 de novembro), pola que se declaran provisoriamente as zonas propostas para a súa inclusión na rede europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 232, 30/11/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de xuño de 2001 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 118, 19/06/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de novembro de 2000 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 220, 14/11/2000. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 242, 17/12/1999. (Descarga: DOG).
 • Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 216, 09/11/1999. (Descarga: DOG).
 
3.- Espazos Naturais declarados en virtude da lexislación Urbanística.
 
En Galicia cohexisten “espazos naturais” declarados en virtude das normativas de ordenación territorial e en concreto no marco das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento. (Resolución do 14 de maio de 1991 pola que se ordena a publicación das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. DOG 116, 19/06/1991. (Descarga: DOG). DOG 117, 20/06/1991. (Descarga: DOG). DOG 132, 11/07/1991. (Descarga: DOG). DOG 133, 12/07/1991. (Descarga: DOG). DOG 134, 15/07/1991. (Descarga: DOG). DOG 135, 16/07/1991. (Descarga: DOG).