Banco de Datos

Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia


Ramil-Rego, P. & Crecente Maseda, R. (Coord.). (2012). Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Documento Técnico. Dirección Xreal de Conservación da Natureza, Conselleria do Medio Rural (Xunta de Galicia)  & Instittuo de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, IBADER (USC). Santiago de Compostela. 8 Vol. p 233.


O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia contempla o ámbito de protección dos seus espazos, a identificación dos compoñentes clave para a conservación da biodiversidade e a avaliación das afeccións que poidan incidir no seu estado de conservación. A necesidade de dotar aos distintos espazos de criterios homoxéneos de planificación e ordenación, xustifica a inclusión dunha zonificación de usos para cada espazo, coherente coa distribución territorial dos valores naturais e cos usos do territorio. Acordes coa zonificación establécense as directrices de ordenación, incluíndo as normas de uso e aproveitamento do territorio e dos recursos naturais, destinadas a protexer e conservar ou mellorar dos hábitats naturais e das especies silvestres.


Autores:  Ramil-Rego, P. & Crecente Maseda, R
. (Dir).
Titulo: Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.
Ano: 2012.
Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia
 
Descargas
 • Plan Director Rede Natura 2000
 • Anexo I. Patrimonio natural e biodiversidade
 • Anexo II. Marco normativo e programas
 • Anexo III. Medio socioeconómico
 • Anexo IV. Espazos da Área Litoral -TOMO COMPLETO
 • Anexo IV. Espazos da Área Litoral - Parte I
 • Anexo IV. Espazos da Área Litoral - Parte II
 • Anexo IV. Espazos da Área Litoral - Parte III
 • Anexo V. Espazos de Humidais e Corredores Fluviais - TOMO COMPLETO
 • Anexo V. Espazos de Humidais e Corredores Fluviais - Parte I
 • Anexo V. Espazos de Humidais e Corredores Fluviais - Parte II
 • Anexo V. Espazos de Humidais e Corredores Fluviais - Parte III
 • Anexo VI. Espazos das Áreas de Montaña - TOMO COMPLETO
 • Anexo VI. Espazos das Áreas de Montaña - Parte I
 • Anexo VI. Espazos das Áreas de Montaña - Parte II
 • Anexo VI. Espazos das Áreas de Montaña - Parte III
 • Anexo VII. Xeorreferenciación e valoración dos compoñentes da biodiversidade
 • Mapa 1: Delimitación
 • Mapa 2: Unidades Ambientais
 • Mapa 3: Valoración
 • Mapa 4: Zonificación
 • Mapa 5: Sectorización
Voltar