Banco de Datos

As reservas de biosfera de Galicia (NW España) (2014)


Ramil, Rego, P. & Ferreiro da Costa, J. (2014). As Reservas de Biosfera de Galicia (NW España). En M.A. Rodríguez Guitián & A. Rigueiro Rodríguez (Coords.): A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Recursos Rurais Serie Cursos n.º 7. p 24.

Resumo: O presente traballo analiza o papel que xogan as Reservas de Biosfera no ámbito da conservación e xestión dos espazos naturais en Galicia. Parta elo, realízase unha caracterización do marco estratéxico e normativo do programa MaB así como o da figura de Reserva de Biosfera. Esta análise permite avaliar os contidos das Estratexias da Rede Mundial (Estratexia de Sevilla) e Española (Estratexia de Lanzarote) das Reservas de Biosfera, así como o dos correspondentes Plans de Acción. A aprobación da Lei 42/2007 outorgou unha figura xurídica ás Reservas de Biosfera dentro do Estado Español, feito considerado pioneiro a nivel internacional no relativo ao desenvolvemento dos obxectivos da Estratexia de Sevilla. Dentro deste panorama, Galicia é unha das comunidades autónomas que máis potenciou a figura de Reserva de Biosfera en España, xa que na actualidade hai declaradas un total de 6 reservas que abranguen o 24,5% do territorio continental galego, cifra moi superior ao 9,9% da media española. Destaca a provincia de Lugo como segunda provincia española (a primeira do territorio peninsular) cunha maior porcentaxe (53,4%) do seu territorio incluído dentro de Reservas de Biosfera.
Palabras clave: Programa MaB, conservación, biodiversidade,sostibilidade, apoio loxístico, plan de acción.

Summary: This work addresses the role the Biosphere Reserves in the field of conservation and management of natural areas in Galicia. For this purpose, a characterization of strategic and regulatory framework of the program MaB as well as of the figure of Biosphere Reserve is done. This analysis allows to evaluate the contents of World Network (Seville Strategy) and Spanish Network (Lanzarote Strategy) Strategies of Biosphere Reserves, as well as the corresponding action plans. The approval of Law 42/2007 granted a legal figure to Biosphere Reserves in Spain and was considered a pioneer iniciative in the development of the goals of the Seville Strategy at international level. Within this scenario, Galicia is one of the regions that further promotion of Biosphere Reserves made in Spain. There are currently declared 6 reserves covering 24.5 % of the continental Galician territory, much higher than the 9.9 % of the Spanish average. The province of Lugo highlights as second Spanish province (the first of the mainland) with the highest percentage of its territory (53.4 %) included within Biosphere Reserves.
Keywords: Biosphere Reserves, MaB Programme, conservation, biodiversity, sustainability, logistical support, action plan.

Autores:
Ramil, Rego, P. & Ferreiro da Costa, J.
Titulo: A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá.
Ano: 2004.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.
ibader@usc.es
http://www.ibader.org

ISSN:
1698-5427
Depósito Legal: C-2188-2004

Copyright: Instituto de Biodiversidade Agraria e
Desenvolvemento Rural (IBADER).


 
As reservas de biosfera de Galicia (NW España) (2014)
 
Descargas
  • As reservas de biosfera de Galicia (NW España)
    Ramil-Rego, Pablo • Ferreiro da Costa, Javier
Voltar