Luns, 19 de Decembro de 2022

2022/12/19: Novo marco mundial da Biodiversidade Biolóxica ata o 2050

Novo marco mundial da Biodiversidade Biolóxica ata o 2050
 

A pesar dos esforzos en curso, a biodiversidade está a deteriorarse en todo o planeta e prevese que esta degradación empeore se non se toman medidas audaces. A Conferencia sobre Diversidade Biolóxica auspiciada pola Organización das Nacións UNIDADE (ONU, COP15) convocou en Kunming-Montreal (Canadá) entre o 7-9 de decembro de 2022, aos gobernos de todo o mundo para acordar un novo marco mundial para a diversidade biolóxica posterior a 2020.
 
O novo marco, aprobado hoxe (19/12/2022) foi designado como Marco mundial Kunming-Montreal da Diversidade Biolóxica (CBD-2022), [Descarga-PDF] establece un plan ambicioso para transformar a relación da sociedade coa biodiversidade e garantir que, para 2050, cúmprase a visión compartida de vivir en harmonía coa natureza.
 
A Meta-3 do Marco Mundial da Diversidade Biolóxica, fixa un novo criterio para a designación de áreas naturais protexidas para o ano 2030, de modo que a superficie designada como área natural protexida nos territorios continentais, costeiros e mariños deberá alcanzar polo menos o 30%.

 
META 3
 
Conseguir e facer posible que, para 2030, polo menos o 30 por cento das zonas terrestres, de augas continentais e costeiras e mariñas, especialmente as zonas de particular importancia para a biodiversidade e as funcións e os servizos dos ecosistemas, consérvense e xestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protexidas ecoloxicamente representativos, ben conectados e gobernados de forma equitativa, e outras medidas eficaces de conservación baseadas en zonas xeográficas específicas, o recoñecemento dos territorios indíxenas e tradicionais, cando cumpra, integrados en paisaxes terrestres, mariños e oceánicos máis amplos, velando ao mesmo tempo por que todo uso sostible, cando cumpra nas devanditas zonas, sexa plenamente coherente cos resultados da conservación, recoñecendo e respectando os dereitos dos pobos indíxenas e as comunidades locais
 
Este valor resulta análogo ao establecido previamente pola Estratexia da Biodiversidade da Unión Europea: Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Estratexia da UE sobre a biodiversidade ata 2020: o noso seguro de vida e capital natural [Bruxelas, 3.5.2011. COM(2011) 244 final]. [Descarga-PDF]
 
Este e outros compromisos do Marco mundial Kunming-Montreal da Diversidade Biolóxica (CBD-2020), obrigasen á reformular o marco da política ambiental de moitos territorios, especialmente aqueles, como é o caso de Galicia, onde a superficie asignada como área natural protexida non alcanza o 15%.
 
Outros dos puntos contemplados no novo marco é o compromiso de restaurar, mediante accións de restauración efectiva, o 30% das áreas degradadas por actividades humanas, incluíndo tanto ecosistemas terrestres, como de augas continentais, costeiros e mariños. Para iso considérase ademais necesario que os países ricos proporcionen polo menos USD 20.000 millóns anuais de USC ata o 2025, e polo menos USD 30.000 millóns anuais para 2030, é dicir, aproximadamente o dobre e o triplo da axuda internacional actual para a biodiversidade.
2022/12/19: Novo marco mundial da Biodiversidade Biolóxica ata o 2050
Compartir
 
Voltar