Banco de Datos


Banco de Datos do IBADER
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000
Desde esta sección, o usuario poderá acceder a diferente información (alfanumérica, cartográfica, documental e multimedia) de libre acceso sobre aspectos relevantes da BIODIVERSIDADE e dos AGROSISTEMAS de Galicia e da Rexión Atlántica europea  
   
Parte dos datos incluídos nesta sección son propiedade do IBADER (Universidade de Santiago), autorizándose a súa descarga e uso acorde cos protocolos de Open Access. Inclúense tamén recursos de acceso libre procedentes de diferentes bases de datos (Biblioteca Dixital Mundial, EUR-Lex, BOE, DOG, etc).  
   
En ambos os casos calquera uso dos recursos dixitais incluídos nesta sección á marxe dos criterios establecidos no protocolo de Open Access debe contar coa autorización dos propietarios do Copyright.  
   
Calquera persoa ou entidade que considere necesario a retirada dun documento incluído nesta sección por vulneración de dereitos de Copyright pode poñerse en contacto cos responsables da web a través do correo electrónico info@ibader.gal