Xoves, 20 de Setembro de 2018

2018-09-20: Publicado o libro: Hábitats de turbera en la Red Natura 2000.

Investigadores do Laboratorio de Biodiversidade (GI-1934. TB) do IBADER, en colaboración con investigadores de diferentes instituciones do NW Ibérico, e no marco dos resultados do Proxecto LIFE TREMEDAL, veñen de publicar unha exhaustiva análise dos hábitats de turbeira da Rede Natura 2000. O estudo, aborda os criterios e problemas de diagnose dos hábitats de turbeira, así como, unha avaliación do seu estado de conservación ou as medidas necesarias e eivas en relación coa xestión destes hábitats de gran importancia, tanto polo seu valor para a conservación da biodiversidade, como polo seu papel como arquivos da historia da vexetación e o clima, ou como reservorios de carbono.

Hábitats de turbera en la Red Natura 2000. Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en la Región Biogeográfica Atlántica
Ramil-Rego, P., Rodríguez Guitián M.A. (Eds.) (2017).


Outras publicacións sobre humedais de Galicia:
Conservación e Xestión de Humidais en Galicia
Génesis y dinámica de las turberas de la región biogeográfica Atlántica de la Península Ibérica
Los humedales de Galicia como sumidero de carbono: evaluación, distribución y estado de conservación
El sistema de turberas de la sierra de O Xistral como reservorio de carbono, valoración, estado de conservación y amenazas
Diagnóstico e Caracterización dos queirogais Húmidos (Nat-2000 4020*) das Serras Setentrionais de Galicia a partires de Criterios Científicos: Importancia para a súa Conservación
A Lagoa de Cospeito
Caracterización vegetacional de los complejos de turberas de cobertor activas del SW europeo
Humidais de Galicia
Análise e valoración da Serra do Xistral. Un modelo de aplicación da Directiva Hábitat en Galicia
 
2018-09-20: Publicado o libro: Hábitats de turbera en la Red Natura 2000.
Compartir
 
Voltar