Venres, 20 de Setembro de 2019

2019/09/20: Finalización dos traballos de LIFE BACCATA en Galicia contra afeccións non naturais

O proxecto LIFE BACCATA persegue a mellora do estado de conservación do hábitat 9580* en 15 ZEC da Cordilleira Cantábrica, actuando sobre os indicadores de estado de conservación do hábitat: área de ocupación, estrutura e funcións e perspectivas futuras. En Galicia, o proxecto actúa no Monte Veciñal en Man Común (MVMC) de Riocereixa (Pedrafita do Cebreiro, Lugo), dentro da ZEC Os Ancares - O Courel (ES1120001), no que se restaurarán 15 ha do tipo de hábitat 9580* mediante unha plantación forestal coas súas especies características, mellorando polo tanto a súa estrutura, composición e conectividade, redundando todo iso nunha mellora do seu estado de conservación.
 


Para conseguir a mellora das perspectivas futuras da actuación realizada, o proxecto contemplou na súa Acción C5 a posta en marcha dunha xestión preventiva de protección contra os danos que os incendios forestais poden causar sobre o ecosistema, poñendo en perigo ao hábitat 9580* e aos exemplares da súa especie característica, Taxus baccata. Cabe destacar que incendios forestais de diversa índole son unha ameaza común para todos os hábitats forestais do NW ibérico, e especialmente gravosos para os tipos de hábitat prioritario como os teixadais, nos que a rexeneración e recuperación é lenta, precisando de dilatados períodos de tempo.


 
Nas últimas décadas foi posible documentar varios incendios de grande intensidade no ámbito da área de actuación de LIFE BACCATA, causando graves afeccións sobre o ecosistema forestal. En consecuencia, o risco de danos por incendios forestais pode supoñer un elemento determinante para a consecución dos obxectivos do proxecto, de forma que LIFE BACCATA optou por adoptar unha postura proactiva e adecuar a estrutura das masas forestais e os hábitats do ámbito, evitando continuidades de combustible e mellorando a función de devasas das vías existentes no MVMC de Riocereixa.


 
Para iso, realizáronse tratamentos selvícolas tanto nas vías forestais que dan acceso ao monte como as que o atravesan, de forma que se acondicionaron convenientemente para que poidan servir para o establecemento de liñas de defensa contra incendios, así como para facilitar o acceso dos medios de extinción en caso de que sexa necesario. A actuación foi levada por TRAGSA durante o ano 2019, a partir da planificación técnica elaborada por IBADER. O persoal implicado por ambos os dous socios de LIFE BACCATA permitiu aproveitar as sinerxías dun equipo de traballo altamente cualificado e con grande experiencia na planificación e conservación de hábitats de interese comunitario, así como na execución de traballos selvícolas.


 
Os traballos preparatorios de planificación realizados por IBADER diferenciaron os tramos de vías forestais que presentaban un peor estado de conservación de cara á súa función de prevención/defensa contra incendios forestais, daqueles que se atopaban nun mellor estado de funcionalidade. Como resultado da execución planificada e correctamente avaliada por IBADER, melloráronse por parte de TRAGSA un total de 16,9 km de vías forestais no MVMC de Riocereixa, das que 10,3 km corresponderon a traballos de motoniveladora para as vías nun peor estado de conservación, que foron complementados polos 6,3 km restantes que recibiron actuacións puntuais realizadas con medios manuais nas vías que presentaban un mellor estado. Isto posibilitou que LIFE BACCATA superara con creces (un superávit de 6,9 km) a cifra obxectivo formulada inicialmente, que contemplaba a mellora de 10 km de vías forestais en Galicia.


 
Desta forma, LIFE BACCATA implementou unha acción de conservación de boas prácticas cun elevado carácter demostrativo, na que se elaborou unha axeitada planificación tendo en conta os elementos clave para a conservación e valorando os tramos de vías forestais, o que permitiu racionalizar os esforzos de traballo e superar o obxectivo formulado durante a fase de candidatura do proxecto.
2019/09/20: Finalización dos traballos de LIFE BACCATA en Galicia contra afeccións non naturais
Compartir
 
Voltar