Domingo, 09 de Maio de 2021

09/05/2021: Proxecto LIFE IP-PAF Wild Atlantic Nature


O IBADER participa no proxecto LIFE IP-PAF Wild Atlantic Nature destinado a conservación e restauracion ecolóxica das Turbeiras de Cobertor na Rexión Atlántica da UE

O proxecto  LIFE IP-PAF Wild Atlantic Nature inicia as súas accións para fomentar a conservación e restauración das  turbeiras de cobertor no ámbito da Rexión Atlántica da UE.

As  turbeiras constitúen un dos tipos de hábitats máis ameazados da Unión Europea. Ao valor ambiental e cultural destes ecosistemas, únese a súa capacidade de captar e almacenar carbono en longos períodos, polo que exercen tamén un papel fundamental nas estratexias para mitigar os efectos do Cambio Climático Global. Con todo, as principais áreas de  turbeira atópanse fortemente ameazadas pola acción humana debido ás modificacións que se realizan nestas (explotación de turba, rozas mecánicas, transformación a pasteiros ou repoboacións forestais, emprazamento de parques eólicos, instalacións de radiofrecuencia, expansión de especies exóticas, actividades inadecuadas de uso público, etc.).

 Entre os distintos tipos de ecosistemas  de turbeira presentes na Unión Europea, as  Turbeiras de Cobertor [ Nat-2000 7130*], comprenden unha superficie de 60.800 km2, distribuídos maioritariamente na Rexión Atlántica (47.100 km2 en Irlanda, 9.000 km2 en España e 100 km2 en Francia). Mentres que na Rexión Alpina só rexístranse 1.000 km2 (800 km2 en Austria e 200 km2 en Suecia) e 3.600 km2 na Rexión  Macaronésica ( Açores, Portugal).

Dentro da Rexión Atlántica as áreas de maior valor localízanse naqueles espazos onde existe un amplo contacto e relación catenal con outros dous tipos de hábitats prioritarios: as Turbeiras Altas [Nat-2000 7110*] e os  Breixeiras húmidas [ Nat-2000 4020*], medios ecolóxicos que se atopan tamén nun estado de conservación moi deficiente nesta rexión Atlántica, sometidos ás mesmas presións que as que afectan ás  turbeiras de cobertor.

Coa finalidade de levar a cabo unha avaliación global sobre as  Turbeiras de Cobertor na Rexión Atlántica, así como desenvolver medidas para fomentar a súa conservación e restauración ecolóxica desenvólvese o proxecto  LIFE IP-PAF  Wild Atlantic  Nature [Cara  unha implementación  do Marco de Acción Prioritario para Irlanda mediante a protección e restauración dás  turbeiras de cobertor  na  Rede Natura 2000  ao  longo dá costa atlántica”.  LIFE18  IPE/IP/000002].

Os proxectos integrados (LIFE IP) son aqueles deseñados para contribuir  ao desenvolvemento de plans ou estratexias para a conservación e restauración ecolóxica dos hábitats e das especies de interese comunitario. Trátase de proxectos que buscan solucións integrais (de aí a súa denominación) a problemas ambientais a nivel dos Estados membros, de xeito que soen ser proxectos de longa duración, cunha elevada dotación económica, e que soen ser liderados polos gobernos dos países da Unión Europea.

O proxecto LIFE IP-PAF  Wild Atlantic  Nature, iniciouse o 1 de xaneiro de 2020, se ben a pandemia do COVID-19 adiou todos os traballos de lanzamento do proxecto ata este 2021. A data de finalización do mesmo agárdase para o 31 de decembro de 2028. O orzamento global do proxecto son 20,6 millóns de euros, dos cales o 60% serán financiados polo programa LIFE e o 40% restante componse de contribucións dos beneficiarios do proxecto.

 

O proxecto  LIFE IP-PAF Wild Atlantic Nature esta liderado polo Goberno de Irlanda a través de distintos departamentos e axencias: DHLGH (Departamento de Vivenda, Goberno Local e Patrimonio), DAFM (Departamento de Agricultura, Alimentación e Medio Mariño), TEAGASC (Axencia de Desenvolvemento Agrícola e Alimentario), Coillte (Empresa pública forestal), Bord na Móna (empresa pública de xestión de turba), NWRA (Asamblea Rexional do Norte e Oeste de Irlanda), Consello do Patrimonio Cultural de IrlandaFailté Ireland (Axencia de Turismo de Irlanda), RTÉ (Radio-Televisión de Irlanda), xunto co IBADER (Universidade de Santiago de Compostela).

Mas información sobre Turbeiras Atlánticas

Ramil-Rego, P., Rodríguez Guitián M.A. (Eds.) (2017). Hábitats de turbera en la Red Natura 2000. Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en la Región Biogeográfica Atlántica. Horreum-Ibader, Lugo. 427p.
[ Descarga-IBADER ].

Ramil-Rego, P., Gómez-Orellana, L., Ferreiro da Costa, J. (Eds.) (2017). Conservación e xestión de humidais en Galicia. Horreum-Ibader, Lugo. 167p.
[ Decarga-IBADER ].

 
09/05/2021: Proxecto LIFE IP-PAF Wild Atlantic Nature
Compartir
 
Voltar