Descripción dos parámetros de Benestar Animal e Manexo Alimentario en ganderías de vacún de leite (2018)


Trillo Y., Quintela L.A., Barrio M., Silva-del-Río, N. (2018). Animal Welfare and feeding management practices in dairy cattle farms. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria . IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. p 32.
 
Describe parameters related with the animal welfare in Northwestern Spain dairies (first chapter – Study 1) and, feeding management practices in California dairies (second and third chapter – Study 2). The aim of both studies will be focus on finding opportunities to improve. First study will be an on-farm assessment in 73 Lugo dairies ranging in size 20 – 244 cows. Measurements will be collected only once on every dairy around the time of the first milking (7 to 9 am) by the same assessor. The assessment for each dairy is composed of three sections: Observation and evaluation of the animals in the feed alley; Evaluation, measuring and rating of facilities by maintenance status; Interviewing of dairy producer (survey) about management practices of facilities and herd including cleaning practices, preventive treatment programs and outdoor access; Parameters in relation to the loading errors; Parameters in relation to the preparation and feeding times.
Descripción dos parámetros de Benestar Animal e Manexo Alimentario en ganderías de vacún de leite
 
Describense os parámetros relacionados co benestar dos animais nas ganderías do noroeste de España (primero capítulo - Estudo 1) e, as prácticas de manexo alimentario en ganderías de California (segundo e terceiro capítulo - Estudo 2). O obxetivo de ambos estudos centrarase na búsqueda de oportunidades de mellora. O primer estudo será unha evaluación en 73 ganderías de vacún de leite de Lugo que albergarán de 20 a 244 vacas. As medicións recolleranse unha vez en cada gandería a rededor do primero ordeño (7 a 9 am) polo mesmo avaliador.
A evaluación de cada gandería componse de tres seccións: A observación e evaluación dos animais no paso de alimentación; avaliación, medición e calificación das instalación segundo o mantemento; parámetros en relación cos erros de carga; parámetros en relación aos tempos de preparación e alimentación.

 
Autor: Yolanda Trillo Dono, Luis A. Quintela Arias, Mónica Barrio López, Noelia Silva-del-Río.
Título: Animal Welfare and feeding management practices in dairy cattle farms.
Ano: 2018.
 
Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1888-8341
Depósito Legal: C 173-2008

Copyright: IBADER

 
Descripción dos parámetros de Benestar Animal e Manexo Alimentario en ganderías de vacún de leite (2018)
 
Descargas
  • Animal Welfare and feeding management practices in dairy cattle farms
    Yolanda Trillo Dono, Luis A. Quintela Arias, Mónica Barrio López, Noelia Silva-del-Río.
Voltar