Hábitats de Galicia. Tomo-2. (2008)


Ramil Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Ferreiro da Costa, J.; Rubinos Román, M.; Gómez-Orellana, L.; de Nóvoa Fernández, B.; Hinojo Sánchez, B.A.; Martínez Sánchez, S.; Cillero Castro, C.; Díaz Varela, R.A.; Rodríguez González, P.M. & Muñoz Sobrino, C. (2008). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Fichas descritivas. Monografías do IBADER - Serie Biodiversidade. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. 

A DC 92/43/CEE do Consello,do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres supuxo un neto e positivo revulsivo na formulación das políticas de conservación nos países da Unión Europea.

A aprobación da Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e Biodiversidade, incorpora de forma definitiva, e sen ambigüidades, as directivas Hábitat e Aves ao ordenamento xurídico español. Fortalecendo o camiño que previamente marcaran as normas comunitarias. Os hábitats naturais adquiren agora un papel relevante nas estratexias e políticas de conservación, tipificándose como infraccións, sen ambaxes, a alteración ou destrución dos hábitats naturais.

O documento que aquí se presenta tenta cubrir este oco, habida conta das necesidades de coñecemento existentes, entendéndose esta guía coma unha ferramenta aberta a novas incorporacións e revisións, derivadas dunha mellor información científica dispoñible tanto a nivel europeo, estatal e galego.

Dedicado ao ilustre botánico Baltasar Merino y Román (1845,1917), no centenario da publicación da Flora ilustrada e Descritiva de Galicia (1905-1909).

Autor: Pablo Ramil Rego; Manuel Antonio Rodríguez Guitián; Javier Ferreiro da Costa; Marco Rubinos Román; Luis Gómez-Orellana Rodríguez; Belén de Nóvoa Fernández; Boris Alejandro Hinojo Sánchez; Susana Martínez Sánchez; Carmen Cillero Castro; Ramón Alberto Díaz Varela; Patricia María Rodríguez González & Castor Muñoz Sobrino.
Título: Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Fichas descritivas.
Ano: 2008.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

 
ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1988-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Copyright: IBADER
Hábitats de Galicia. Tomo-2. (2008)
 
Descargas
 • Descarga do libro completo
 • Hábitats Costeiros e vexetación halofítica (alta resolución)
 • Hábitats Costeiros e vexetación halofítica (baixa resolución)
 • Dunas marítimas e continentais (alta resolución)
 • Dunas marítimas e continentais (baixa resolución)
 • Hábitats de auga doce (alta resolución)
 • Hábitats de auga doce (baixa resolución)
 • Queirogais e matogueiras de zona temperada (alta resolución)
 • Queirogais e matogueiras de zona temperada (baixa resolución)
 • Matogueiras esclerófilas (alta resolución)
 • Matogueiras esclerófilas (baixa resolución)
 • Formacións herbosas naturais e seminaturais (alta resolución)
 • Formacións herbosas naturais e seminaturais (baixaresolución)
 • Turbeiras e áreas lamacentas (alta resolución)
 • Turbeiras e áreas lamacentas (baixa resolución)
 • Hábitats rochosos e covas (alta resolución)
 • Hábitats rochosos e covas (baixa resolución)
 • Bosques (alta resolución)
 • Bosques (baixa resolución)
Voltar