As orquídeas da Serra do Courel (2018)


Sahuquillo, E. (2018). As orquídeas da Serra do Courel. Monografías do Ibader - Serie Cadernos da Estación Científica do Courel 1. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. p 21.
 
As características edafoclimáticas da Serra do Courel fan destas montañas un lugar de particular interese para a observación de orquídeas de óptimo temperado, dentro das que se atopan especies de orixe tanto eurosiberiana como mediterránea. En total, téñense citado 22 taxa, algúns deles cunha moi escasa representación en Galicia, como Coeloglossum viride ou Orchis ustulata. Dentro desta riqueza orquidiológica merece especial mención Dactylorhizacantabrica, endemismo da Serra do Courel.
 
 
Orchids of Serra do Courel. Its edaphoclimatic characteristics make Serra do Courel an especially interesting area for the observation of temperate terrestrial orchids from the Eurosiberian and the Mediterranean regions. A total of 22 species have been recorded, including some that are otherwise very rare in Galicia, such as Coeloglossum viride or Orchis ustulata. The narrow endemism Dactylorhiza cantabrica, growing only in Serra do Courel, is particularly interesting among the orchids of the region.

Autor: Elvira Sahuquillo Balbuena.
Título: As orquídeas da Serra do Courel.
Ano: 2018.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1988-8341
Depósito Legal: C 173-2008

Copyright: IBADER
As orquídeas da Serra do Courel (2018)
 
Descargas
  • As orquídeas da Serra do Courel
    Elvira Sahuquillo Balbuena
Voltar