Banco de Datos

Proxecto técnico para a restauración de hábitats naturais no corredor fluvioestuarino da ría de Betanzos 05/2018


Proxecto técnico para a restauración de hábitats naturais no corredor fluvioestuarino da ría de Betanzos (ZEC Betanzos-Mandeo es1110007) 05/2018
Acción A2 Planificación técnica das accións de restauración

Ramil-Rego, P., Ferreiro Da Costa, J., Oreiro Rey, C.,López Castro, H. & González Baz, M. (2018): Proyecto técnico para la restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Betanzos (ZEC  Betanzos-Mandeo ES1110007). Acción A2 “Planificación técnica de las acciones de restauración”.Informe realizado para el proyecto LIFE Fluvial (LIFE 16 NAT/ES7000771).Coordinador del informe: Pablo Ramil Rego. Director del proyecto: Jorge MarquínezGarcía.

O marco de traballo creado ao amparo do proxecto  LIFE FLUVIAL “Mellora e xestión sostible dos corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica” (LIFE16NAT/É/000771), contempla a posta en marcha unha estratexia transnacional para a xestión sostible dos seus hábitats en varias concas fluviais atlánticas da Península Ibérica (España e Portugal). O obxectivo xeral do proxecto é a mellora do estado de conservación de corredores fluviais atlánticos na Rede Natura 2000. Neste ámbito, factores de ameaza como especies invasoras, intensificación de usos ou problemas fitosanitarios, xeran a deterioración e fragmentación dos hábitats dos corredores fluviais. Estas ameazas inciden sobre a calidade e continuidade dos bosques  higrófilos, hábitat principal ao que vai dirixido o proxecto, considerado de carácter prioritario (91E0* Bosques  aluviales con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) e peza crave no mantemento da composición, estrutura e funcionalidade dos corredores fluviais.
O proxecto achega estratexias de xestión  transnacional que permitan mitigar e corrixir os efectos negativos das ameazas identificadas, así como evitar a súa expansión cara a outros territorios da UE. O proxecto considera outro hábitat obxectivo: 9230  Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus  robur e Quercus  pyrenaica, que representa a continuidade co tipo de hábitat 91E0*.
Proxecto técnico para a restauración de hábitats naturais no corredor fluvioestuarino da ría de Betanzos 05/2018
 
Descargas
Voltar