Banco de Datos

Proxecto técnico para a mellora e Restauración de hábitats naturais no corredor fluvioestuarino da ría de Ribadeo 11/2018


Proxecto técnico para a mellora e Restauración de hábitats naturais no corredor fluvioestuarino da ría de Ribadeo (ZEC río Eo-GALICIA ES1120002, ZEPA Ribadeo ES0000085,ZEC/ZEPA ría del Eo ES1200016) 11/2018
Acción A2 Planificación técnica das accións de restauración

 
Ramil Rego, P., Ferreiro da Costa, J., Oreiro Rey, C., López Castro, H., González Bas, M., Sanna, M. & Fernández García, M. (2018): Acción A2. Proyecto técnico para la mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/Ría del Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEPA Ribadeo ES0000085, ZEC/ZEPA Ría del Eo ES1200016). Informe realizado para el proyecto LIFE Fluvial (LIFE 16 NAT/ES7000771). Coordinador: Jesús Valderrábano Luque. Director del proyecto: Jorge Marquínez García.

O marco de traballo creado ao amparo do proxecto LIFE FLUVIAL “Mellora e xestión sostible dos corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica” (LIFE16NAT/É/000771), contempla a posta en marcha unha estratexia  transnacional para a xestión sostible dos seus hábitats en varias concas fluviais atlánticas da Península Ibérica (España e Portugal). O obxectivo xeral do proxecto é a mellora do estado de conservación de corredores fluviais atlánticos na Rede Natura 2000. Neste ámbito, factores de ameaza como especies invasoras, intensificación de usos ou problemas fitosanitarios, xeran a deterioración e fragmentación dos hábitats dos corredores fluviais. Estas ameazas inciden sobre a calidade e continuidade dos bosques  higrófilos, hábitat principal ao que vai dirixido o proxecto, considerado de carácter prioritario (91E0* Bosques  aluviales con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) e peza crave no mantemento da composición, estrutura e funcionalidade dos corredores fluviais. O proxecto achega estratexias de xestión  transnacional que permitan mitigar e corrixir os efectos negativos das ameazas identificadas, así como evitar a súa expansión cara a outros territorios da UE. O proxecto considera outro hábitat obxectivo: 9230  Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus  robur e Quercus  pyrenaica, que representa a continuidade co tipo de hábitat 91E0*.

 
Proxecto técnico para a mellora e Restauración de hábitats naturais no corredor fluvioestuarino da ría de Ribadeo 11/2018
 
Descargas
Voltar