Banco de Datos

Cambios e reconfiguración do Agrosistema Atlántico do Alto Miño dende a romanización


Ramil-Rego, P, López Castro, H.; Gómez-Orellana, L., Ferreiro da Costa, J. (2018). Cambios e reconfiguración do Agrosistema Atlántico do Alto Miño dende a romanización. In: M. Dolores Dopico Caínzos, M. Villanueva Acuña (eds.), In Roma nata, per Italiam fusa, in provincias manat, PHILTÁTE 2: Studia et acta antiquae Callaeciae: 303-333. Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo. Lugo.

Resumo: realízase unha reconstrución da configuración da paisaxe e o agrosistema durante o tempo dá ocupación romana de Lugo. Ao tempo, establécese unha comparación coas paisaxes e agrosistemas establecidas en posteriores etapas históricas. Nesta tarefa empregouse información recuperada en análises polínicas obtidas en humidais do entorno da cunca alta do Miño e datos arqueobotánicos procedentes de contextos situados neste próprio espazo ou no conxunto do NW da península ibérica. En base a estes datos, adaptados aos patróns xeográficos, xeolóxicos, hidrolóxicos e climáticos do entorno, elaborouse un mapa de unidades ambientais, empregando un sistema de información xeográfica.
Palabras chave: agrosistema, paisaxe, romanización, Lucus Augusti, NW ibérico.


Abstract: a reconstruction of the configuration of the landscape and the agrosystem during the time of the Roman occupation of Lugo is carried out. Then, a comparison was made with the landscapes and agrosystems established in the later historical stages. In this task, the information, was recovered in pollen analyses obtained in wetlands of the upper Miño basin and archaeobotanical data from contexts located in this own space or in the northwestern of the Iberian peninsula. Based on these data, adapted to the geographic, geological, hydrological and climatic patterns in the environment, a map of the environmental units was elaborated, using a geographic information system.
Keywords: agrosystem, landscape, pollen, romanization, Lucus Augusti, NW Iberian peninsula.


Autores:
Ramil-Rego, P, López Castro, H.; Gómez-Orellana, L., Ferreiro da Costa, J.
Titulo:
Cambios e reconfiguración do Agrosistema Atlántico do Alto Miño dende a romanización.
Ano: 2018.


Edita:
Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.
publicacions@deputacionlugo.orgDepósito legal: LU 197?2017
ISBN:
978-84-8192-550-0
Copyright: Deputación de Lugo.
Cambios e reconfiguración do Agrosistema Atlántico do Alto Miño dende a romanización
 
Descargas
Voltar