Recursos Rurais -Política de Revisión
 
Os traballos presentados a Recursos Rurais serán sometidos á avaliación confidencial de duas persoas expertas anónimas designadas polo Comité Editorial, que poderá considerar tamén a elección de revisores/as suxeridos/as polo propio autor/a. Nos casos de discrepancia recorrirase á intervención dunha terceira persoa avaliadora. Finalmente corresponderá ao Comité Editorial a decisión sobre a aceptación do traballo. Caso dos/as avaliadores/as propoñeren modificacións na redacción do orixinal, será de responsabilidade do equipo editorial -unha vez informado o autor/a- o seguimento do proceso de reelaboración do traballo. Caso de non ser aceptado para a súa edición, o orixinal será devolto ao seu autor/a, xunto cos ditames emitidos polos avaliadores/as. En calquera caso, os orixinais que non se suxeiten ás normas técnicas serán devoltos aos seus autores/as para a súa corrección, antes do seu envío aos avaliadores/as. Manuscripts submitted to Recursos Rurais will be subject to confidential review by two experts appointed by the Editorial Committee, which may also consider choosing reviewers suggested by the author. In cases of dispute the intervention of a third evaluator will be required. Finally it is for the Editorial Committee's decision on acceptance of work. In cases in which the reviewers suggest modifications to the submitted text, it will be the responsibility of the Editorial Team to inform the authors of the suggested modifications and to oversee the revision process. In cases in which the submitted manuscript is not accepted for publication, it will be returned to the authors together with the reviewers'comments. Please note that any manuscript that does not adhere strictly to the instructions will be returned to the authors for correction before being sent out for review. The evaluation process does not imply any economic cost for the authors.
 
 
Correspondencia e Envío de manuscritos:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000
IBADER
Campus Terra s/n.
E-27002 Lugo, Galicia (Spain)
recursosrurais@ibader.gal
info@ibader.gal
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/index
   
   
   
   
   
   
   
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000