Recursos Rurais - Redaccíón e Administración

Serizo de Publicacións da USC
Servizo de Publicacións e Intercambio Centífico.
Universidade de Santiago de Compostela.
Campus Universitario Sur.
E-15782 Santiago de Compostela.
Teléfono 981 593 500.

IBADER
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Universidade de Santiago.
Campus Terra s/n.
E-27002 Lugo - Galicia (Spain).


Envío de manuscritos
1.- A través do portal web da revista:
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/index

2.- Enviando un email dirixido a:
recursosrurais@ibader.gal
info@ibader.gal

IBADER
Campus Terra s/n.
E-27002 Lugo, Galicia (Spain)

Edición Electrónica

A edición electrónica desta revista está dispoñible en:
http://www.ibader.gal e http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/index

Sumario electrónico

http://www.usc.es/spubl/revistas.htm

Edita

Servizo de Publicacións
Universidade de Santiago de Compostela

Imprime

Imprenta Universitaria
Universidade de Santiago de Compostela

Deseño da cuberta e Maquetación

L. Gómez-Orellana

Depósito Legal C-3.048-2005
ISSN edición impresa 1885-5547
ISSN edición dixital 2255-5994

Bases de Datos (enlace)