Acceso ao Master

Titulacións de acceso

Ademais de cumprir os requisitos relativos ao acceso a un programa de máster universitario, os alumnos poderán ser admitidos no master se reúnen os requisitos relativos á afinidade do título universitario, o expediente académico e a traxectoria académica ou profesional.

A relación de titulacións afíns ao perfil do título son as seguintes:

 • Titulacións de grao nas grandes ramas de
  • Ciencias
  • Ciencias Xurídicas e Sociais
  • Arquitectura e Enxeñería
  • Humanidades
 • Arquitectura / Arquitectura Técnica
 • Enxeñería Agrónoma / Enxeñería Técnica Agrícola
 • Enxeñería de Camiños, Canles e Portos / Enxeñería Técnica en Obras Públicas
 • Enxeñería en Xeodesia e Cartografía / Enxeñería Técnica en Topografía
 • Enxeñería de Minas / Enxeñería Técnica de Minas
 • Enxeñería de Montes / Enxeñería Técnica Forestal
 • Licenciatura en Ciencias Ambientais
 • Licenciatura en Bioloxía
 • Licenciatura en Xeografía
 • Licenciatura en Xeoloxía
 • Licenciatura en Física
 • Licenciatura en Ciencias e Técnicas Estatísticas

Outras titulacións que teñen un campo de aplicación que pode coincidir co perfil do título son:

 • Licenciatura en Antropoloxía
 • Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas
 • Licenciatura en Ciencias Empresariais
 • Licenciatura en Ciencias Políticas
 • Licenciatura en Dereito
 • Licenciatura en Humanidades
 • Licenciatura en Economía
 • Licenciatura en Socioloxía
 • Enxeñería en Informática / Enxeñería Técnica en Informática
 • Enxeñería de Telecomunicacións / Enxeñería Técnica de Telecomunicacións
 • Diplomatura en Estatística
 • Diplomatura en Xestión e Administración Pública
 • Diplomatura en Turismo
Recoñecemento de crétidos e competencias

A normativa da USC contempla a posibilidade de recoñecer créditos cursados noutras titulacións, así como a experiencia profesional previa.