Historia

 
Datos Históricos


No ano 1998 o Reitor da Universidade de Santiago, Dr. Dario Villanueva Prieto, o Presidente da Deputación de Lugo, D. Francisco Cacharro Pardo e o Vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo, Dr. Francisco Maseda Eimil, expoñen a necesidade de establecer no Campus de Lugo un instituto universitario de investigación vinculado coa temáticas de medio ambiente e desenvolvemento rural.
 
Meses máis tarde, esta idea materialízase coa firma (28/01/1999)  dun Convenio de Colaboración entre a Universidade de Santiago, a Xunta de Galicia (Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, Consellería de Medio Ambiente) e a Deputación Provincial de Lugo (INLUDES) que recolle a necesidade de crear en Lugo un instituto universitario de “Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural”, establecendo os seus fins, obxectivos e estrutura.
 
Para a posta en marcha desta iniciativa configúrase un “Grupo Promotor”, constituído inicialmente por 22 investigadores do Campus de Lugo, distribuídos en 8 áreas científico-técnicas. O Grupo Promotor elabora e apoia a memoria científico-técnica para a creación do “Instituto Universitario de carácter Mixto sobre Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural” que será  avaliada polo Consello de Universidades (Ministerio de Educación, Cultura e Deporte). O 1/12/2000, a Universidade de Santiago recibe a avaliación positiva por parte do Consello de Universidades.
 
Tras este requisito. a proposta será posteriormente aprobada polo Consello de Goberno e o Consello Social da Universidade de Santiago, así como informada positivamente polo Consello Universitario de Galicia. Finalmente será valorada polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión de 22/03/2001, a partir da cal se dita o Decreto 72/2001, do 22 de marzo, da Xunta de Galicia (DOG nº 70 de 9/04/2001) polo que se crea o Instituto Universitario de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER).
 
O Decreto 72/2001, estable o IBADER como un “Instituto Universitario Mixto”,  constituído pola Universidade de Santiago, a Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, a Consellería de Medio Ambiente e o Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social (INLUDES).
 
Establecendo como como obxectivos fundamentais: estudar e implantar novas posibilidades da planificación e desenvolvemento rural na Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a investigación en biodiversidade e a introdución de bosque, cultivos e gandería das zonas tépedas e subtropicais en Galicia; propiciar a apertura de novos mercados de traballo para os alumnos das titulacións agrarias, e programas de intercambio de alumnos e profesores, especialmente nos países hispanoamericanos; colaborar con outros centros semellantes, europeos e hispanoamericanos, para a formación de técnicos especializados, a través do desenvolvemento de programas de 3º ciclo; e ser un foro permanente de encontro, exposición e debate de todas as actividades de interese a favor do campo galego.
 
O Decreto 72/2001, indica ademais que para o desenvolvemento das súas actividades, así como para a adscrición do seu persoal, este instituto rexerase pola Lei orgánica 11/1983, de reforma universitaria, pola Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia, polos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, o convenio de creación e polo seu Regulamento de réxime interior, que deberá axustarse ao establecido para este tipo de centros.
 
Tras a publicación do Decreto 72/2001 (DOG nº 70, 9/04/2001), o Reitor da Universidade de Santiago nomea o 22/05/2001, unha “Comisión Xestora" do IBADER, integrada polo Vicerreitor de Investigación da USC, o Vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo e cinco integrantes do Grupo Promotor, co labor de constituír o Consello Científico do IBADER.
 
O 16/04/2001 formalízase definitivamente a configuración do Consello Científico tras a elección dos seus membros polos integrantes do Grupo Promotor. O Consello Científico queda constituído, de acordo co Regulamento, en sete áreas científico-técnicas, que integran a 13 investigadores.

O primeiro Director do IBADER, foi o profesor Dr. Franciso Maseda Eimil (16/06/2002 a 6/03/2003) sendo a Secretaria académica a profesora Dra. Mª Luísa Fernández Marcos. A configuración do Consello Científico queda establecida ao final do mandato por 11 investigadores distribuídos en 6 áreas de coñecemento.
 
Tralo cese do profesor Maseda, foi nomeado Director accidental o profesor Dr. Antonio Rigueiro Rodríguez (7/03/2003 3/10/2003), que exerceu dito cargo ata a designación e toma de posesión como Director do profesor Dr. Pablo Ramil Rego (4/10/2003 a 23/06/2010) sendo a Secretaria académica a profesora Dra. María Elvira López Mosquera. Neste período, e de acordo coa normativa dá Universidade adscríbense ao IBADER cinco grupos de investigación.O Consello Científico mantén a súa configuración de 11 investigadores distribuídos en 6 áreas científicas.
 
En xuño de 2010 o profesor Dr. Pablo Ramil Rego renuncia ao cargo para asumir a Vicerrectoría de Investigación e Innovación do Campus de Lugo. O Reitorado nomea como Director accidental ao profesor Dr. Antonio Rigueiro Rodríguez (3/08/2010 a 23/06/2011). Trala convocatoria dun novo proceso electoral é finalmente nomeada como Directora do IBADER a profesora Dra. María Elvira López Mosquera, sendo Secretario o profesor Dr. Antonio Iglesias Becerra. Nesta etapa o Consello Científico cubre a baixaa de varios investigadores, mantendo a súa configuración de 11 investigadores distribuídos en 6 áreas científicas. Trala incorporación dun novo grupo de investigación, son seis os grupos adscritos ao IBADER.
 
Finalizado o mandato da Dra. Elvira López Mosquera e tras unha nova convocatoria electoral é designado como Director do IBADER o profesor Dr. Pablo Ramil Rego (21/11/2015), continuando como Secretario académico o profesor Dr. Antonio Iglesias Becerra.