Consello CientíficoAcorde coa Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE 307, de 24/12/2001), e a normativa da USC, os órganos de goberno e representación do IBADER son de carácter colexiado; Xunta de Goberno e Consello Científico, así como unipersonales: Director/a, Secretario/a Académico.

Consello Científico
 
É un órgano colexiado constituído por investigadores adscritos ao IBADER, encargado de organizar as actividades de I+D+i que desenvolven os grupos de investigación do Instituto. O Consello Científico coordina a relacion con outros centros de investigación, así como coas entidades públicas e privadas vinculadas coas liñas de actuación do instituto. Está presidido polo Director/a de o Instituto e conformado por investigadores pertencentes a distintas áreas de coñecemento.  De acordo co regulamento interno o Instituto organiza as súas actividades a través de catro unidades Investigación, Docencia, Servizos, Difusión, que son xestionadas e coordinadas polo Consello Científico e o equipo de dirección.


Configuración do Consello Científico (01/01/2024)
 
 • Director: Pablo Ramil Rego
 • Secretario Académico: Antonio Iglesias Becerra


1.- Persoal Vinculado (Persoal Docente Investigador)
 
1.1.- Dept. Anatomía Prod. Animal e Ciencias CV
 • Dona Matilde Lombardero Fernández
 • Don Antonio lglesias Becerra

 1.2.- Dept. Botánica
 • Don Ignacio García González
 • Don Pablo Ramil Rego 
1.3.- Dept. Economía Financeira e Contabilidade
 • Don Juan Ramón Piñeiro Chousa
 • Dona Beatriz Aibar Guzmán
 • Dona Cristina Aibar Guzmán
 • Dona Noelia María Romero Castro 
1.4.- Dept. Edafoloxía e Química Agrícola
 • Dona María Luísa Fernández Marcos 
1.5.- Dept. Enxeñaría Agroforestal
 • Don David Miranda Barrós 
1.6.- Dept. Organización de Empresas e Comercialización
 • Dona María Belen Bande Vilela
 • Dona Sandra Castro González
 • Dona María Ángeles López Cabarcos
 • Dona Paula Vázquez Rodríguez
 1.7.- Dept. Patoloxía Animal
 • Don Alberto Prieto Lago
 • Don Joaquín Hernández Bermúdez
 • Don José Luis Benedito Castellote
 • Don Juan José Becerra González
 • Don Luis Angel Quintela Arias
 • Don Pedro José García Herradón
 • Don Rodrigo Muiño Otero
 • Dona Cristina Castillo Rodríguez
 • Dona Rosario Panadero Fontan
 • Dona Susana Remesar Alonso
1.8.- Dept. Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
 • Dona María Elvira López Mosquera
 • Don Adolfo López Fabal
 • Don Antonio Rigueiro Rodríguez
 • Don Juan Luis Fernández Lorenzo
 • Don Santiago Pereira Lorenzo
 • Dona María Pilar González Hernández
 • Don Manuel Antonio Rodriguez Guitián
 • Dona Rosa Romero Franco
1.9.- Dept. Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
 • Dona María Angeles Romero Rodríguez
 • Dona María Lourdes Vázquez Oderiz 
1.10.- Dept. Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
 • Dona Rafaela María Amaro González
 • Don Jaime Castro Alberto
 • Dona Maria Paz Ondina Navarret
 • Don Adolfo Manuel Outeiro Rodriguez
 • Don Eduardo San Miguel Salán
 • Dona María Teresa Rodríguez López
2.- Persoal Non Vinculado.
 
2.1.- Representante do Persoal Investigador Non Permanente
 • Don Javier Ferreiro da Costa
2.2.- Representante do Persoal Investigador en Formación
 •  Dona Lara María Quinoá Piñeiro

:--------------------------------------------------------
Regulamento do IBADER (Enlace)