Estrutura do IBADER: Xunta de Goberno
 
Acorde coa Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE 307, de 24/12/2001), e a normativa da USC, os órganos de goberno e representación do IBADER son de carácter colexiado; Xunta de Goberno e Consello Científico, así como unipersonales: Director/a, Secretario/a Académico.

Xunta de Goberno do IBADER

O Consello de Goberno, é ou máximo órgano do Instituto, está presidido polo Reitor dá Universidade de Santiago, e composto polo Vicerreitor/a de Investigación da Universidade de Santiago, dous representantes da Deputación de Lugo, dous representantes da Consellería dá Xunta de Galicia con competencia no Medio Ambiente e dous representantes da Consellería con competencias no medio Rural. Catro profesores designados polo Consello de de Goberno da USC a proposta do Consello Científico, xunto co Director/a e ou Secretario/a Académico do Instituto. O Consello de Goberno establece as liñas estratéxicas e programáticas do Instituto, así como as directrices e procedementos para a súa aplicación.