Equipamento Científico

O IBADER expúxose desde o momento da súa fundación como un espazo para a colaboración, coordinación e apoio de investigadores e especialmente de grupos de investigación sobre o Medio Rural de Galicia, que manteñen infraestruturas e equipamentos de investigación nos seus respectivos centros docentes (Facultade de Veterinaria, Escola Politécnica Superior e na Facultade de Administración de Empresas).
 
Acorde con leste mesma formulación, a Deputación de Lugo, cedeu temporalmente como sede do IBADER, a antiga vivenda do director da Granxa Pecuaria Rexional de Galicia. Na primeira planta do mesmo sitúase a aula para usos múltiples, a sala de reunións, así como os espazos destinados á administración e dirección do Instituto. A planta baixa alberga o Herbario Lugo, así como unha infraestrutura de microscopia óptica e conservación en frio de especímenes e mostras, aberta ao uso dos investigadores do Campus de Lugo, unha biblioteca, sala de servidores e dúas áreas de traballo.
 
Estas infraestruturas e equipamentos de investigación compleméntanse coas existentes nos servizos xerais de investigación do Campus de Lugo integrados na Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico (RIAIDT). E das plantaformas tecnolóxicas: especialmente do Sistemas de Información Territorial (SIT).
 


En canto ás infraestruturas e equipamento dependentes dos grupos de investigación e investigadores do IBADER debemos resaltar as seguintes:
 
1.- Medio Ambiente - Biodiversidade
 •     Coleccións de referencia (especímenes herbario, sementes, pole, madeiras)
 •     Bancos de datos de biodiversidade
 •     Microscopia óptica dixital para mostras biolóxicas (CC, CO, CF, Fluorescencia)
 •     Instrumental para a realización de inventarios biolóxicos e forestais
 •     Instrumental medición in situ parámetros ambientais, hidrolóxicos, edáficos.
 •     Analizador de fitoplancto
2.- Análise territorial
 •      Servidores informáticos. Estacións de traballo.
 •     Arquivo de fotografías aéreas, cartografía, imaxes de satélite
 •     Equipos de topografía.
 •     GPS - Estación total de alta precisión. Sondas batimétricas.
 •     Drons, Cámaras dixitais para distintas condicións ambientais.
 •     Espectro radiómetro de campo
 •     Impresora láser cor. Plotter. Escáner de distintos formatos.
3.- Análise de solos - sedimentos - residuos - fertilizantes.
 •     Equipamento análise hidroecológico - paleoecológico
 •     Sondas mecanicas e manuais para sedimentos orgánicos e solos
 •     Análises físicas, físico-químicos de solos e substratos de cultivo
 •     Análises físicas, físico-químicos de residuos e fertilizantes orgáncios
 •     Equipo de análise por espetrofotometría de absorción atómica
 •     Voltamperímetro para a análise de metais
 •     Aparello de electoforesis capilar para o análise de iones
 •     Cámara de presión e caixa de de area para a determinación das características hídricas de chans e substratos.
 •     Digestor de microondas para a preparación de mostras de solos, fertilizantes, residuos
 •     Centrífugas
 •     DBO-DQO
 •     Termocicladores
 •     Electroforesis
4.- Produción animal - vexetal
 •     Análise foliar
 •     Análise diversidade xenética para a xestión de recursos agrícolas
 •     Estudos xenéticos para a trazabilidad de material vexetal.
 •     Xestión de bancos de germoplasma.
 •     Selección e caracterización de cultivares
 •     Invernadoiros
 •     Equipamento para a elaboración de mostos e bebidas fermentadas
 •     Laboratorios para análises de canles e carnes de especies gandeiras
 •     Laboratorios para a determinación da morfoloxía e calidade de carnes
 •     Colección de referencia de pensos e materias primas intervenientes na súa elaboración
5.- Outros equipos
 •     Sistemas de videoconferencia punto a punto e multipunto.
 •     Equipamento para teleformación