Banco de Datos

Monumento Natural

LEXISLACION AREAS PROTEXIDAS: Monumento Natural.

1.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Estatal.

 
1.1.- Normativa xeral
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 •  
 • Texto original
 •  
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto original (Descarga: BOE).
 •  
 • Modificación mais importantes:
 •  
 • Ley 33/2015, de 21 de septiembre por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 227. 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 176, 21/07/2018. (Descarga: BOE).
 •  
 • Texto consolidado (comprobé no BOE a posible existencia de de actualizacións máis recentes).
 •  
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto consolidado, 21/07/2018. (Descarga: BOE).
 •  
 • Normativa histórica:
 •  
 • Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. BOE 74, 28/03/1989. [Disposición Derogada]. (Descarga: BOE).
 • Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. BOE 107, 5/05/1975. [Disposición derogada]. (Descarga: BOE).
 • Real decreto disponiendo que por los Ingenieros Jefes de los distritos forestales se remita a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, en el plazo de dos meses, una relación de los sitios más notables de sus respectivas demarcaciones que por reunir las condiciones que se indican merezcan una especial protección. Gaceta de Madrid 55, 24/02/1917, páginas 460 a 462. (Descarga: BOE).
 • Ley de 7 de diciembre de 1916, de Parques Nacionales de España. Gaceta de Madrid 343, 08/12/1916, página 575. [Disposición derogada]. (Decarga: BOE)
 
2.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego
 
2.1.- Normativa Xeral
 
 • Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG).
 • Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 149. 7/08/2019 (Descarga: DOG).
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG). [Disposición Derogada].

3.- Monumentos Naturais de Galicia
 
3.1.- Eucaliptal de Chavín - Souto da Retorta (Viveiro, Lugo). [2000/04].
 
 • Decreto 77/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural o Souto da Retorta, no concello de Viveiro (provincia de Lugo). DOG 72, 12/04/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 31 de maio de 1999 pola que se somete a información pública o expediente para a declaración do Souto da Retorta (Concello de Viveiro) como Monumento Natural. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 
3.2.- Souto de Rozabales (Manzaneda, Ourense). [2000/04].
 
 • Decreto 78/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara Monumento Natural o Souto de Rozabales, no Concello de Manzaneda (provincia de Ourense). BOE 72, 12/04/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 31 de maio de 1999 pola que se somete a información pública o expediente para a declaración do Souto de Rozabales (concello de Manzaneda) como Monumento Natural. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 
3.3.- Costa de Dexo (Oleiros, A Coruña). [2000/05].
 
 • Decreto 101/2000, do 31 de marzo, polo que se declara monumento natural a Costa de Dexo. DOG 89, 10/05/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 1 de marzo de 1999 pola que se somete a información pública y posterior trámite de audiencia ós interesados o expediente para a declaración da Costa de Dexo (Concello de Oleiros-A Coruña) como Monumento Natural. DOG 48, 10/03/1999. (Descarga: DOG).
 
3.4.- Fraga de Catasós (Lalín, Pontevedra). [2000/10].
 
 • Decreto 76/2000, do 25 de febreiro, polo que se declara monumento natural a Fraga de Catasós, no concello de Lalín (provincia de Pontevedra). DOG 72, 12/04/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 31 de maio de 1999 pola que se somete a información pública o expediente para a declaración da Fraga de Catasós (Concello de Lalín-Pontevedra) como Monumento Natural. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 2 de outubro de 2008, da Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Economía e Facenda, pola que se fan públicas as razóns que xustifican a adquisición por adxudicación directa dunha parcela situada na Fraga de Catasós, concello de Lalín (Pontevedra). DOG 211,  30/10/2008. (Descarga: DOG).
 
3.5.- Praia das Catedrais (Ribadeo, Lugo). [2005]
 
 • Resolución do 12 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia ós interesados o decreto polo que se declara como monumento natural As Catedrais. DOG 199, 14/10/2003. (Descarga: DOG).
 • Decreto 11/2005, do 20 de xaneiro, polo que se declara a Praia das Catedrais como monumento natural. DOG 24, 04/02/2005. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 29 de decembro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto, tramitación ordinaria e anticipada de gasto, para a contratación do servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais, cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. DOG 4, 05/01/2017. (Descarga: DOG).
 • Decreto 80/2015, do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da Praia das Catedrais. DOG 110, 12/06/2015. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 8 de abril de 2015, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais, promovido pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza (expediente 2015AAE1767, código 1692/2015). DOG 75, 27/04/2015. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 8 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto do Decreto polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da Praia das Catedrais. DOG 7, 13/01/2015. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 22 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter a participación pública o documento preliminar do plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais. DOG 184, 26/09/2014. (Descarga: DOG).
 
3.6.- Serra de Pena Corneira (Leiro, Ourense). [2007/01].
 
 • Decreto 264/2007, do 20 de decembro, polo que se declara Monumento Natural a Serra de Pena Corneira, na provincia de Ourense. DOG 13, 18/01/2008. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 28 de decembro de 2006, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o Decreto polo que se declara a Serra de Pena Corneira como Monumento Natural. DOG 14, 19/01/2007. (Descarga: DOG).
 
3.7.- A Carballa da Rocha (Rairiz de Veiga, Ourense). [2007/03].
 
 • Decreto 45/2007, do 1 de marzo, polo que se declara monumento natural A Carballa da Rocha, no concello de Rairiz de Veiga. DOG 59, 23/03/2007. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 28 de setembro de 2006, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o decreto polo que se declara a Carballa da Rocha como monumento natural. DOG 200, 17/10/2006. (Descarga: DOG).
 
3.8.- Campodola – Leixazós (Quiroga, Lugo). [2012].
 
 • Decreto 120/2012, do 26 de abril, polo que se declara monumento natural o pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós (Quiroga). DOG 86, 07/05/2012. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 22 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o proxecto de decreto polo que se declara monumento natural o pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós (Quiroga). DOG 238, 15/12/2011. (Descarga: DOG).
 
3.9.- Propostas de Monumentos Naturais
 
3.9.1.- Cova do Rei Cintolo (Mondoñedo, Lugo).
 
 • Resolución do 12 de setembro de 2003, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia ós interesados o decreto polo que se declara como monumento natural As Covas do Rei Cintolo. DOG 199, 14/10/2003. (Descarga: DOG).