Banco de Datos

Paisaxe Protexido

LEXISLACION AREAS PROTEXIDAS: Paisaxe Protexido

1.- Acordos internacionais.

 

1.1.- Convenio Europeo da Paisaxe
 • European Landscape Convention. Florence, 20/10/2000. Council of Europe. European Treaty Series – nº 176. Texto oficial. (Descarga: CE-Inglés, versión bilingüe inglés-francés).
 • Convention européenne du paysage. Florence, 20/10/2000. Conseil de l’Europe. Série des traités européens - n° 176. Texto oficial. (Descarga: CE-Francés, versión bilingüe inglés-francés).
 • Convenio Europeo da Paisaxe. Florencia, 20/10/2000. Consello de Europa. Texto non oficial (Descarga dendeo Consello de Europa: Galego; Castelán).
 
2.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Estatal
 
2.1.- Normativa xeral
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 •  
 • Texto original
 •  
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto original (Descarga: BOE).
 •  
 • Modificación mais importantes:
 •  
 • Ley 33/2015, de 21 de septiembre por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 227. 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 176, 21/07/2018. (Descarga: BOE).
 •  
 • Texto consolidado (comprobé no BOE a posible existencia de de actualizacións máis recentes).
 •  
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto consolidado, 21/07/2018. (Descarga: BOE).
 •  
 • Normativa histórica:
 •  
 • Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. BOE 74, 28/03/1989. [Disposición Derogada]. (Descarga: BOE).
 • Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. BOE 107, 5/05/1975. [Disposición derogada]. (Descarga: BOE).
 •  
2.2.- Instrumento de ratificación
 
 • Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 31, 05/02/2008. (Descarga: BOE).
 
3.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego
 
3.1.- Normativa Xeral
 
 
 • Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG).
 • Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 149. 7/08/2019 (Descarga: DOG).
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG). [Disposición Derogada].
   
 • Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. DOG 139, 18/07/2008. (Descarga: DOG).
 
4.- Paisaxes Protexidos de Galicia
 
4.1.- Val do río Navea (San Xoán de Río e Pobra de Trives, Ourense). [2008]
 
 • Decreto 263/2008, do 13 de novembro, polo que se declara paisaxe protexida o val do río Navea. DOG 235, 03/12/2008. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 11 de decembro de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o decreto polo que se declara o Val do río Navea como paisaxe protexida. DOG 3, 04/01/2008. (Descarga: DOG).
 
4.2.- Penedos de Pasarela e Traba (Laxe, A Coruña). [2009]
 
 • Decreto 294/2008, do 11 de decembro, polo que se declara paisaxe protexida os Penedos de Pasarela e Traba. DOG 7, 12/01/2009. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 18 de abril de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se acorda iniciar o procedemento de declaración da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba (Vimianzo e Laxe, provincia da Coruña), así como someter a información pública o proxecto de decreto polo que se declara. DOG 90, 12/05/2008. (Descarga: DOG).