Banco de Datos

Outras figuras

LEXISLACION AREAS ROTEXIDAS: Outras figuras de Areas Protexidas
 
1.- Areas protexidas declaradas pola Segunda República.
 
1.1.- Normativa Xeral
 • Real decreto disponiendo que por los Ingenieros Jefes de los distritos forestales se remita a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, en el plazo de dos meses, una relación de los sitios más notables de sus respectivas demarcaciones que por reunir las condiciones que se indican merezcan una especial protección. Gaceta de Madrid 55, 24/02/1917, páginas 460 a 462. (Descarga: BOE).
 • Ley de 7 de diciembre de 1916, de Parques Nacionales de España. Gaceta de Madrid 343, 08/12/1916, página 575. [Disposición derogada]. (Decarga: BOE)

1.2.- Espazos Naturais declarados.
 

A.- Sitio Natural de Interese Nacional da Cume da Curotiña (A Pobra do Caramiña, A Coruña). [1933]
 
 • Orden del Ministerio de Agricultura (31/10/1933), por la que se declaran como Sitios de Interes Nacional distintos parajes de Galicia: “La cumbre de la Curotiña de la Sierra del Barbanza. El promontorio del Cabo Vilano, y el islote situado en su extremo inmediato. La parte culminante del promontorio del Cabo de Vares”. Gaceta de Madrid núm. 309, 05/11/1933. (Descarga: BOE).
 
B.- Sitio Natural de Interese Nacional do Cabo Vilán (Camariñas, A Coruña). [1933]
 
 • Orden del Ministerio de Agricultura (31/10/1933), por la que se declaran como Sitios de Interes Nacional distintos parajes de Galicia: “La cumbre de la Curotiña de la Sierra del Barbanza. El promontorio del Cabo Vilano, y el islote situado en su extremo inmediato. La parte culminante del promontorio del Cabo de Vares”. Gaceta de Madrid núm. 309, 05/11/1933. (Descarga: BOE).
 
C.- Sitio Natural de Interese Nacional do Cabo de Bares (Mañón, A Coruña). [1933]
 
 • Orden del Ministerio de Agricultura (31/10/1933), por la que se declaran como Sitios de Interes Nacional distintos parajes de Galicia: “La cumbre de la Curotiña de la Sierra del Barbanza. El promontorio del Cabo Vilano, y el islote situado en su extremo inmediato. La parte culminante del promontorio del Cabo de Vares”. Gaceta de Madrid núm. 309, 05/11/1933. (Descarga: BOE).
 
D.- Sitio Natural de Interese Nacional do Monte Aloia (Tui, Pontevedra). [1935]
 
 • Orden declarando sitio natural de interés nacional una parte del monte público de Alhoya, del Ayuntamiento de Túy, en la provincia de Pontevedra. Gaceta de Madrid, 194, de 13/07/1935, páginas 503 a 504. (Descarga: BOE).
 
2.- Espacio Natural en Réximen de Protección Xeral (ENRPX)
 
Asumidas pola Comunidade Autonóma de Galicia as competencias en materia de protección do medio ambiente e a paisaxe polo artigo 27.30 do Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. BOE 101, 28/04/1981. Descarga: BOE). E transferidas as función e servizos relativos a materia de conservación da natureza polo Real Decreto 1.535/1984, de 20 de xuño (BOE 209, 31/08/1984, Descarga: BOE), e de conformidad co artigio 21.2 da Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. BOE 74, 28/03/1989. Descarga: BOE), en relación co artigo 12 da mema norma. A Xunta de Galicia aprobou o Decreto 82/1989, do 11 de maio (DOG 82/1989), que regula a figura de Espacio Natural en Réximen de Protección Xeral (ENRPX).
 
A figura de ENRPX seguiu empregándose tras a aprobación da Lei 9/2001 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. (DOG 171, 04/09/2001. Descarga: DOG), para designar distintos espazos. Outorgando dita figura, entre outros, aos espazos incluídos na proposta de Lugares de Importancia Comunitaria da Rede Natura 2000.
 
2.1.- Norma básica
 
 • Decreto 82/1989, do 11 de maio, polo que se regula a figura de Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 104, 01/06/1989. (Descarga: IBADER).
 
2.2.- Espazos Naturais declarados. (Actualmente derogados)
 
2.2.1.- Montes do Invernadeiro (Vilariño de Couso, Ourense). [1989]
 
 • Resolución do 25 de xuño de 1991, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, pola que se somete a información pública o plan de ordenación dos recursos naturais das serras de Queixa, San Mamede e Montes do Invernadeiro. DOG 129, 08/07/1991. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se fixan as normas de funcionamento das actividades de uso publico do espacio natural dos Montes de Invernadeiro. DOG 25, 05/02/1990. Descarga: DOG).
 • Orde pola que se declara provisionalmente os Montes do Invernadeiro e a Baixa Limia como Espacios Naturais en Rexime de Proteccion Xeral. DOG 242, 20/12/1989. Descarga: DOG).
 • Decreto polo que se establece un refuxio de caza nos Montes do Invernadeiro. DOG 87, 08/05/1985. Descarga: DOG).
 
2.2.2.- Baixa Limia (Prov. Ourense). [1989].
 
 • Resolución do 25 de xuño de 1991, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, pola que se somete a información pública o plan de ordenación dos recursos naturais das serras de Queixa, San Mamede e Montes do Invernadeiro. DOG 129, 08/07/1991. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se declara provisionalmente os Montes do Invernadeiro e a Baixa Limia como Espacios Naturais en Rexime de Proteccion Xeral. DOG 242, 20/12/1989. Descarga: DOG).
 
2.2.3.- Umia-O Grove, A Lanzada, Lagoa Bodeira e Punto Carreirón (Pontevedra). [1990].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, Ría de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 • Orde do 8 de maio de poda que se prorroga a inclusión das zonas: ría de Ortigueira e Ladrido e complexo intermareal do Grove Umia, A Lanzada Bodeira e Punta Carreirón no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 165, 29/08/1991. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.?Orde do 9 de abril pola que se inclúe a zona denominada complexo intermareal do Grove - Umia, A Lanzada, Lagoa Bodeira e Punta Carreirón no Rexistro Xeral e Espacios Naturais de Galicia. DOG 131, 05/07/1990. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se inclue a zona denominada Complexo Intermareal do Grove Umia, A Lanzada, Lagoa Bodeira e Punta Carreiron no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 90, 10/05/1990. (Descarga: DOG).
 
2.2.4.- Ría de Ortigueira (Ortigueira, A Coruña). [1990].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, rRa de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 • Orde do 8 de maio de poda que se prorroga a inclusión das zonas: ría de Ortigueira e Ladrido e complexo intermareal do Grove Umia, A Lanzada Bodeira e Punta Carreirón no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 165, 29/08/1991. (Descarga: DOG).
 • Orde pola que se inclue a zona denominada Ría de Ortigueira e Ladrido no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 88, 08/05/1990. (Descarga: DOG).
 
2.2.5.- Complexo de dunas e lagoas de Corrubedo (Riveira, A Coruña). [1991].
 
 • Orde do 8 de xullo de 1991 pola que se declara provisionalmente o Complexo das Dunas e Lagoas de Corrubedo como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 143, 29/07/1991. (Descarga: DOG).
 
2.2.6.- Lago e areal de Valdoviño (Valdoviño, A Coruña). [1995].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.-Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, Ría de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 
2.2.7.- Ría de Ribadeo (Ribadeo, Lugo). [1995].
 
 • Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón; Ría de Ortigueira; Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 106, 05/06/1995. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.-Decreto 157/1995, do 3 de xuño, polo que se inclúen as zonas denominadas: Umia-O Grove, A Lanzada, lagoa Bodeira e punta Carreirón, Ría de Ortigueira, Lagoa e areal de Valdoviño e Ría do Eo no rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 167, 31/08/1995. (Descarga: DOG).
 
2.2.8.- Lagoa de Cospeito (Cospeito, Lugo). [1997].
 
 • Decreto 189/1997, do 3 de xullo, polo que se declara a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras de recuperación da lagoa de Cospeito. DOG 139, 21/07/1997. (Descarga: DOG).
 • Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente a lagoa de Cospeito como espacio natural en réxime de protección xeral. DOG 113,13/06/1997. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 8 de setembro de 1998, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación dos bens afectados pola obra do proxecto e recuperación da lagoa de Cospeito, segunda fase. DOG 186, 24/09/1998. (Descarga: DOG).
 
2.2.9.- Rio Sor (Prov. A Coruña – Lugo). [1997].
 
 • Orde do 28 de maio 1998 pola que se prorroga a inclusión do río Lor no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 107. 05/06/1998. (Descarga: DOG).
 • Orde do 5 xuño de 1997 pola que se declara provisonalmente o río Sor como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 113, 13/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.10.- Río Tea (Prov. Pontevedra). [1997].
 
 • Orde do 28 de maio de 1998 pola que se prorroga a inclusión do río Tea no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia. DOG 107, 05/06/1998. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente o río Tea como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 136, 16/07/1997. (Descarga: DOG).
 • Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente o río Tea como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 113, 13/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.11.- Rio Lor (Prov. Lugo). [1997].
 
 • Orde do 5 de xuño de 1997 pola que se declara provisionalmente o río Lor como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 113, 13/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.12.- Encoro de Abegondo – Cecebre (Abegondo - Betanzos - Cambre - Carral, A Coruña), [1997].
 
 • Decreto 165/1999, do 20 de maio, polo que se declara definitivamente o encoro de Abegondo-Cecebre Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 106, 04/06/1999. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 25 de maio 1998 pola que se somete a información pública e posterior trámite de audiencia ós interesados o informe para a inclusión definitiva no Rexistro Xeral de Espacios Naturais de Galicia do encoro de Abegondo-Cecebre. DOG 107, 05/06/1998. (Descarga: DOG).
 • Orde do 27 de maio de 1997 pola que se declara provisionalmente o encoro de Cecebre como espacio natural en réxime de protección xeral. DOG 106, 04/06/1997. (Descarga: DOG).
 
2.2.13.- Serras de Rubiá (Rubiá, Ourense). [1998].
 
 • Corrección de erros.- Orde do 9 de novembro de 1998 pola que se declaran provisionalmente as Serras de Rubiá como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 250, 29/12/1998. (Descarga: DOG).
 • Orde do 9 de novembro de 1998 pola que se declaran provisionalmente as Serras de Rubiá como Espacio Natural en Réxime de Protección Xeral. DOG 224, 18/11/1998. (Descarga: DOG).
 
2.2.14.- Lagoa do Rei (Rábade, Lugo). [1999].
 
 • Decreto 219/2000, do 21 de xullo, polo que se declara definitivamente a Lagoa do Rei espacio natural en réxime de protección xeral. DOG 187, 26/09/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 15 de xullo de 1999 pola que se declara provisionalmente a Lagoa do Rei (Rábade-Lugo) espacio natural en réxime de protección xeral, e se somete a información pública e posterior trámite de audiencia ós interesados o informe para a súa declaración definitiva. DOG 141, 23/07/1999. (Descarga: DOG).
 
2.3.- ENRPX declarados no proceso de creación da Rede Natura 2000 (pLIC).
 
 • Corrección de erros.- Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na rede natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 128, 03/07/2003. (Descarga: DOG).
 • Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 115, 16/06/2003. (Descarga: DOG).
 • Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 116, 18/06/2002. (Descarga: DOG).
 • Edicto do 14 de novembro de 2001, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, polo que se emprazan tódolos posibles interesados no recurso contencioso-administrativo interposto contra a orde da Consellería de Medio Ambiente do 28 de outubro de 1999 (DOG número 216, do 9 de novembro), pola que se declaran provisoriamente as zonas propostas para a súa inclusión na rede europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 232, 30/11/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de xuño de 2001 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 118, 19/06/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de novembro de 2000 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 220, 14/11/2000. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 242, 17/12/1999. (Descarga: DOG).
 • Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 216, 09/11/1999. (Descarga: DOG).
 
3.- Espazos Naturais declarados en virtude da lexislación Urbanística.
 
En Galicia cohexisten “espazos naturais” declarados en virtude das normativas de ordenación territorial e en concreto no marco das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento. (Resolución do 14 de maio de 1991 pola que se ordena a publicación das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. DOG 116, 19/06/1991. (Descarga: DOG). DOG 117, 20/06/1991. (Descarga: DOG). DOG 132, 11/07/1991. (Descarga: DOG). DOG 133, 12/07/1991. (Descarga: DOG). DOG 134, 15/07/1991. (Descarga: DOG). DOG 135, 16/07/1991. (Descarga: DOG).