Banco de Datos

EPIN

LEXISLACION AREAS PROTEXIDAS: Espazo Privado de Interese Natural (EPIN).

1.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego.
 
1.1.- Normativa xeral.
 
 • Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG).
 • Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 149. 7/08/2019 (Descarga: DOG).
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG). [Disposición Derogada].
 •  
 • Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura do espazo natural de interese local e a figura do espazo privado de interese natural. DOG 97, 34/05/2005 (Descarga: DOG).
 
2.- Espazos Privados de Interese Natural (EPIN) declarados de forma definitiva
 
2.1.- Sorbreiras do Faro (Oia, Pontevedra). [2008]
 
 • Decreto 222/2010, do 23 de decembro, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo privado de interese natural Sobreiras do Faro. DOG 7, 12/01/2011. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 19 de outubro de 2010, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o procedemento de elaboración e aprobación do Plan de conservación do espazo privado de interese natural Sobreiras do Faro, Oia (Pontevedra). DOG 209, 29/10/2010. (Descarga: DOG).
 • Orde do 18 de febreiro de 2008 pola que se declara de xeito provisional, como espazo privado de interese natural, o espazo natural de Sobreiras do Faro, no concello de Oia. DOG 48, 07/03/2008. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 17 de outubro de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o proxecto de orde pola que se declara espazo privado de interese natural a zona denominada Sobreirais do Faro, pertencente ao municipio de Oia. DOG 231, 29/11/2007. (Descarga: DOG).
 

3.- Espazos Privados de Interese Natural (EPIN) declarados de forma provisional, pendentes de aprobación definitiva do instrumento de planificación (Plan de Conservación).


3.1.- Os Lagos de Lousada (Xermade, Lugo). [2017].
 
 • Anuncio do 12 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a información pública e audiencia o proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo privado de interese natural Os lagos de Lousada (Xermade). DOG 223, 22/11/2018. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 11 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento base de Plan de conservación do espazo privado de interese natural Os lagos de Lousada, pertencente ao concello de Xermade. DOG 240, 20/12/2017. (Descarga: DOG).
 • Orde do 2 de novembro de 2017 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo privado de interese natural Os Lagos de Lousada, no concello de Xermade. DOG 218. 16/11/2017. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 20 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de espazo privado de interese natural da zona denominada Os Lagos de Lousada, pertencente ao Concello de Xermade. DOG 68. 06/04/2017. (Descarga: DOG).