Banco de Datos

Xeoparques

AREAS PROTEXIDAS: Xeoparque Mundial da UNESCO

1.- Disposición, estratexias e plans da UNESCO

1.1.- Estatutos e disposición básicas.
 • Estatutos del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques (PICGG). UNESCO. General Conference, 2015, 38th [35011]. Document code: 38 C/14. (Documento oficial completo UNESCO. Extracto: Descarga: UNESCO).
 • Estatuto e guías operativas dos Xeoparques Mundiais da UNESCO (Decarga: English | Français | Español ).
 • Dosier de aplicación (Descarga: Dossier).
 • Formulario de autoevaluación (Descarga: Formulario).
 • The Madonie Declaration (29/04/2009). Delcaration between the Division of Earth Sciences of UNESCO and the European Geoparks Network. (Descarga: Madonie).

1.2.- Rede de Xeoparques
 
1.3.- Lista de Xeoparques da UNESCO
 
 • List of UNESCO Global Geoparks (Enlace: UNESCO)

1.4.- Documentos históricos
 
En 1999 a UNESCO asume a creación dun programa de Xeoparques. A iniciativa non tivo éxito e no ano 2001, a UNESCO decide non levar a cabo un programa específico de Xeoparques, mantendo, con todo, o seu apoio ás actuacións que desenvolvan os estados neste ámbito.
 
 • Programa de Parques Geológicos de la UNESCO: una nueva iniciativa para promover una red mundial de parques geológicos con miras a la salvaguardia y la ordenación de zonas que presentan características geológicas especiales. Conference: UNESCO. Executive Board, 1999, 156th [30490]. Document code: 156 EX/11 REV. (Descarga: UNESCO).
 • Decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 161ª reunión, París, 28 de mayo-13 de junio de 200. Conference: UNESCO. Executive Board, 2001, 161st [30490]. Document code: 161 EX/Decisions + CORR. (Descarga: UNESCO). 
 
En xuño do ano 2000 representantes de 4 Xeoparques (Reserva xeolóxica de Alta Provenza, Francia; Museo de Historia Natural do Bosque Petrificado de Lesbos, Grecia; Xeoparque  Vulkaneifel, Alemaña. Parque Cultural do Maestrazgo, España), constitúen a Rede Europea de Xeoparques. Posteriormente en abril de 2001, asínase un convenio de cooperación entre esta Rede e a División de Ciencias da Terra da UNESCO. No ano 2004 créase na sede da UNESCO en Paris, a Rede Mundial de Xeoparques, establecéndose un acordo coa Rede Europea de Xeoparques, de modo que esta pasa a ser o órgano que regula o ingreso e avaliación dos Xeoparques en Europa.


2.- Disposicións, estratexias e plans da Unión Europea

A Unión Europea non desenvolveu normativa específica ou plans en relación con esta figura de Espazo Natural.


3.- Disposicións, estratexias e plans do Estado español
 
3.1.- Normativa xeral
 
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 
Texto orixinal
 
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007. Texto original (Descarga: BOE).
 
Modificacións mais importantes:
 
 • Ley 33/2015, de 21 de septiembre por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 227. 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 176, 21/07/2018. (Descarga: BOE).

Texto consolidado (comprobé no BOE a posible existencia de de actualizacións máis recentes).
 
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto consolidado, 21/07/2018. (Descarga: BOE).

Outras disposicións:
 
 • Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 236, 30/09/2011. Descarga: BOE).

4.- Disposicións, estratexias e plans da CCAA de Galicia


Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG).
Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 149. 7/08/2019 (Descarga: DOG).
 
 
5.- Xeoparques Mundiais da UNESCO en Galicia

5.1. Courel Mountais (15/04/2019).

5.1.1.- Declaración oficial (Ley 42/2007).
 
 • Pendente.

5.1.2.- Dosier da solicitude
 
 • Courel Mountains. Application Dossier (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-1: Self Evaluation Document. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-2: Copy Section B. Geological Summary. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-3: Letter of Support. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-4: Map. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-5: Geographical and Geological Summary. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-Extra 1: Bibliography Geological Heritage (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-Extra 2: Glacier Forms and Deposits. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-Extra 3: Educational Resource for Teaching Endokarts. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-Extra 4: Population Report. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-Extra 5: Facilities. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-Extra 6: Press Dossier. (Descarga: UNESCO).
 • Courel Mountains. Annex-Extra 7: Photografic Dossier. (Descarga: UNESCO).

5.1.3.- Informes de avaliación (21/02/2019).
 
 • Courel Mountains. Desktop - Evaluation IUGS-1. (Descarga: Descarga).
 • Courel Mountains. Desktop - Evaluation IUGS-2. (Descarga: Descarga).
 • Courel Mountains. Evaluation Mission Report. (Descarga: Descarga).
 • Courel Mountains. Evaluator Self - Evaluation Document. (Descarga: Descarga).
 • Courel Mountains. Evaluator Self - Evaluation Document-signed cover. (Descarga: Descarga).