Recursos Rurais - Directrices éticas
 

A publicación de artigos científicos involucra varios axentes, entre os cales se atopan a editorial, a dirección da revista, os/as avaliadores/as dos traballos e os/as autores/as. De cada un deles espérase unha conduta ética referida a uns principios, na nosa revista inspirados parcialmente nos que proporciona o Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines.

Editorial:

A editorial proporciona asistencia e apoio técnico á dirección da revista no uso da plataforma web, e mantén o software actualizado e en condicións de facilitar o proceso de envío, avaliación e publicación dos traballos. Colabora tamén coa dirección da revista na súa indexación e na facilitación de información sobre aqueles requisitos que contribúan a un mellor posicionamento da mesma nas clasificacións ao uso. En xeral, axuda ao incremento da calidade editorial da revista e á súa mellor e maior visibilización, internacionalización e impacto.

Equipo editorial:

A dirección da revista asegura que os manuscritos enviados son avaliados atendendo exclusivamente ao seu contido intelectual, sen ter en conta a raza, xénero, orientación sexual, crenza relixiosa, adscrición política ou escola filosófica dos/as autores/as. Garante a confidencialidade dos traballos, non revelando a identidade dos mesmos a outros actores que non sexan os membros autorizados da editorial, os avaliadores potenciais, os avaliadores efectivos ou ao consello de redacción da revista. A dirección da revista pode declinar a publicación dun traballo por non cumprir este os requisitos formais esixidos ou por tratar unha temática allea ao seu ámbito. Debe comunicar, dentro dos prazos establecidos, unha vez vistos os informes dos avaliadores e ouvido o consello de redacción, a aceptación ou o rexeitamento dos traballos presentados.

O equipo editorial resérvase o dereito de retractarse dos artigos publicados que posteriormente se determinan pouco confiables debido a un erro involuntario ou fraude científica ou mala conduta: fabricación de datos, manipulación ou apropiación, plaxio de texto, auto-plaxio e publicación redundante ou duplicada, omisión de referencias a fontes consultadas, uso de contido sen permiso ou sen xustificación, etc. Se o equipo editorial detecta o posible erro, os autores deben demostrar que o seu traballo está libre de erros. A decisión de retractarse baséase na necesidade de corrixir o rexistro científico de publicación e, por tanto, garantir a súa integridade. En caso de conflito con respecto á publicación duplicada causada pola publicación simultánea do mesmo artigo en dúas revistas diferentes, a data en que o manuscrito foi recibido por cada revista utilizarase para decidir cal das dúas versións debe retirarse. Se un erro afecta só unha parte dun artigo publicado, pode corrixirse posteriormente publicando unha nota do editor, unha corrección ou un aviso de  errata. Se xorde un conflito, a revista pediralle ao autor/a ou autores/as que proporcionen unha explicación e evidencia para aclaración, e chegará a unha decisión baseada nesta información.

A revista publicará o aviso de retractación nas súas edicións impresas e electrónicas, e o aviso debe mencionar os motivos da  retractación, a fin de diferenciar entre mala conduta e erro involuntario. A revista notificará ás autoridades responsables da institución dos autores sobre a retractación. A decisión de retractarse dun artigo debe alcanzarse canto antes para evitar que outros investigadores citen o artigo enganoso.

Os avisos de retractación deben:

-Estar vinculado ao artigo retraído sempre que sexa posible (é dicir, en todas as versións en liña)

-Identifique claramente o artigo retraído (por exemplo, incluíndo o título e os autores no encabezado de retracción ou citando o artigo retraído)

-Estar claramente identificado como unha retracción (é dicir, diferente doutros tipos de -corrección ou comentario)

-Ser publicado con prontitude para minimizar os efectos nocivos.

-Estar dispoñible gratuitamente para todos os lectores (é dicir, non detrás de barreiras de acceso ou dispoñible só para subscritores).

-Indicar quen está a retractar o artigo.

-Indicar a (s) razón (s) para a retracción.

-Ser obxectivos, e evitar a linguaxe incendiario.

Avaliadores/Avaliadoras:

As persoas designadas para realizar avaliacións deben rexeitar o encargo de valorar un traballo se non se recoñecen cualificadas na área temática do mesmo ou se non poden asumir a avaliación dentro do prazo que establece a revista. Os/As avaliadores/avaliadoras deben rexeitar avaliar artigos cando exista algún conflito de interese resultante dunha eventual relación, pasada ou presente, cos/as autores/as do traballo ou coas institucións das cales estes dependan. Os manuscritos recibidos deben ser tratados como documentos confidenciais e o seu contido non pode ser usado en traballos propios.

As persoas expertas que avalían os manuscritos deben xulgar obxectivamente a calidade de todo o informe, é dicir, deben considerar a información de fondo utilizada para formular a hipótese do estudo, os datos teóricos e experimentais e a súa interpretación. Tamén se debe prestar atención á presentación e redacción / informe do texto. Deben ser específicos coas súas críticas e proporcionar os seus comentarios de maneira obxectiva e construtiva. Deben xustificar os seus xuízos con razoamento, evitar hostilidade e respectar a independencia intelectual dos/as autores/as. O informe de avaliación debe ser obxectivo e debe expresarse de maneira razoada e clara. Debe evitar alusións ad hominen, ofensivas ou humillantes e os comentarios deben perseguir a mellora do traballo.

As persoas revisoras deben notificar ao solicitante da revisión calquera similitude substancial entre o manuscrito en revisión e calquera outro traballo publicado ou manuscrito que coñezan e que está a ser revisado para outra publicación. Ademais, as persoas revisoras deben chamar a atención sobre calquera texto ou datos que fosen plaxiados por diferentes autores/as ou que fosen auto- plaxiados ou duplicados doutros traballos polos autores/as do manuscrito baixo revisión. Os revisores/as tamén deben alertar á persoa que solicitou a revisión se sospeitan ou coñecen calquera texto ou información que fose falsificada, fabricada ou manipulada.

Autores/Autoras:

Todos/as os/as autores/autoras deben asegurarse de que os datos e resultados informados no manuscrito sexan orixinais e non fosen copiados, fabricados, falsificados ou manipulados. O plaxio en todas as súas formas, o auto-plaxio, a publicación múltiple ou redundante e a fabricación ou manipulación de datos constitúen fallas éticas graves e considéranse fraude científica. Os/As autores/autoras non deben enviar a Recursos Rurais ningún manuscrito que estea simultaneamente baixo consideración doutro editor e non debe enviar o seu manuscrito a outro editor/a ata que se lles notifique que foi rexeitado ou que o retiraran voluntariamente da súa consideración. Con todo, un artigo que se basea nun elemento publicado previamente como un informe breve, comunicación breve ou resumo da conferencia pode publicarse sempre que cite adecuadamente a fonte anterior na que se basea, e sempre que o novo manuscrito represente unha modificación substancial da publicación anterior. A publicación secundaria tamén é aceptable se o manuscrito posterior está dirixido a lectores completamente diferentes, por exemplo, se o artigo publicarase en diferentes idiomas ou se unha versión está destinada a especialistas, mentres que a outra versión está destinada ao público en xeral. Estas circunstancias deben especificarse e a publicación orixinal e deben citarse adecuadamente.

Cando os/as autores/as descobren un erro grave no seu traballo, deben informalo á persoa responsable da revista ou serie canto antes para modificar o traballo, retiralo, retraerlo ou publicar un aviso de corrección ou  errata.

Estas directrices están en consonancia co código ético da Universidade de Santiago de Compostela, editora da revista: http://www.usc.es/valedor/codigoetico/codigoetico.html

Boas prácticas editoriais en materia de igualdade:

Recursos Rurais declara o seu compromiso coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na área de investigación de historia económica. Para iso comprométese a adoptar as Boas Prácticas Editoriais en Materia de Igualdade recomendadas pola FECYT:
- Existencia dunha porcentaxe mínima do 40% de mulleres do Consello Editorial e do Comité Científico, medidos de forma conxunta. 

- Existencia dunha porcentaxe mínima do 40% de mulleres como revisoras dos traballos enviados á revista. 
- Inclusión do nome completo dos/ as autores/ as dos traballos publicados. 
- Recomendación do uso de linguaxe inclusiva nos artigos, notas de investigación e recensións de libros.
- A revista informa sobre se os datos de orixe da investigación teñen en conta o sexo, co fin de permitir a identificación de posibles diferenzas. 

Algunhas destas recomendacións xa estaban incluídas na política editorial de Recursos Rurais, adoptando outras das recomendacións e comprometéndose a continuar estas accións co convencemento de que todo iso mellora a calidade dos traballos finalmente publicados na nosa revista e enriquecer o noso coñecemento da sociedade e valorizan o papel da muller na historia. A revista emprega a linguaxe inclusiva, recomendando así mesmo o seu emprego. Recursos Rurais conta con máis dun 40% de mulleres no seu equipo editorial, existindo a súa vz unha importante cantidade de mulleres entre a súa base de datos de persoas revisoras de artigos. A revista fai un seguimento da porcentaxe de autoras nos artigos recibidos e publicados.


Política de preservación de arquivos dixitais:

Esta revista desenvolve diversos procesos destinados a garantir a accesibilidade permanente dos obxectos dixitais que alberga nos seus propios servidores:

- Copias de seguridade.
- Seguimento da contorna tecnolóxica para prever posibles migracións de formatos ou software obsoletos.
- Metadatos de preservación dixital.

Os arquivos publicados nesta páxina web están dispoñibles en formatos facilmente reproducibles.

Protocolos de interoperabilidade

Recursos Rurais proporciona unha interface OAI-PMH (Open Arquives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) que permite que outros portais e servizos de información poidan acceder aos metadatos dos contidos publicados.