Banco de Datos

Infraestrutura Verde

LEXISLACION MEDIO AMBIENTE: Infraestrutura Verde [Green Infrastructure]

1.- Disposicións, estratexías e plans da Unión Europea.
 
A Comisión Europea publicou no ano 2013 a Comunicación ‘Infraestrutura verde: mellora do capital natural de Europa’, [COM(2013) 249 final] na que se define a Infraestrutura Verde como unha “rede estratexicamente planificada de espazos naturais e seminaturais e outros elementos ambientais deseñada e xestionada para ofrecer unha ampla gama de servizos ecosistémicos. Inclúe espazos verdes (ou azuis se se trata de ecosistemas acuáticos) e outros elementos físicos en áreas terrestres (naturais, rurais e urbanas) e mariñas”.
 
Nesta Comunicación [COM(2013) 249 final] a Comisión Europea destaca á importante contribución da infraestrutura verde á consecución de moitos dos obxectivos políticos clave da Unión Europea e establece os elementos que debería incluír a Estratexia da Infraestrutura Verde:
 
  • O fomento da infraestrutura verde nos principais ámbitos políticos mediante a elaboración de criterios técnicos para a integración da infraestrutura verde na aplicación da política rexional ou de cohesión, climática e ambiental, de xestión dos risco de catástrofes, de saúde e protección dos consumidores e da política agrícola común e nos seus mecanismos de financiación asociados. Para isto a infraestrutura verde debe ser “un elemento normalizado da ordenación do territorio e do desenvolvemento territorial”. Por outra parte, os diferentes proxectos de infraestrutura verde desenvolvidos a escala local, rexional ou nacional deben estar interconectados e ser interdependentes e coherentes para acadar o funcionamento óptimo desta infraestrutura.
  • A mellora da información, o reforzo da base de coñecementos e o fomento da innovación. Neste senso continuarase a labor de avaliación da biodiversidade e do medio ambiente, así como dos servizos ecosistémicos.
  • A mellora do acceso ao financiamento a través e mecanismos que garantan a participación pública dos cidadáns e dos distintos colectivos, dende o inicio do proceso de redacción ata a posta en marcha da estratexia, así como nas súas posteriores avaliacións. 
  • Os proxectos de infraestrutura verde a escala da Unión Europea. A Comisión anima aos Estados membros e ás rexións fronteirizas a aproveitar as oportunidades de desenvolvemento da infraestrutura verde nun contexto transfronteirizo/transnacional financiadas polo FEDER ou programas de cooperación territorial europea. 
A.- Documentos oficiais
 
Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa. COM(2013) 249 final (06/05/2013). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. (Descarga: Euro-Lex)

Anexo - Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa. COM(2013) 249 final (06/05/2013). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. (Descarga: Euro-Lex)

Resolución del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 2020, sobre el Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2022 (2019/2805(RSP): La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2022. (2021/C 385/20). P9_TA(2020)0241. DOUE. 22/09/2021. (Descarga: Euro-Lex).
 

B.- Publicación da Comisión Europea
 
 
UE (2014). Construir una infraestructura verde para Europa. Luxembourg: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. (Descarga: Comisión Europea)

 
2.- Disposicións, estratexías e plans de ámbito Estatal
 

A.- Disposcións normativas

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 227, 22/09/2015. (Descarga: BOE).

Versión actualizada de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (Descarga: BOE).

Consejo de Ministros (27/10/2020): Aprobación de la
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (Enlace: Nota)

Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. BOE 166, 13/07/2021. (Descarga: BOE)


B.- Estratexía e documentos científico-técnicos
 
MTERD (2020). Estrategia Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. Madrid: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. 1-250. (Descarga: Documento-final).

MTERD (2020). Resumen ejecutivo: Estrategia Nacional de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. Madrid: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. 1-29. (Descarga: Documento)

MTE (2019). Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. Borrador (Mayo/2019). Madrid: Ministerio para la transición ecológica. 1-217 (Documento sometido al trámite de exposición pública). (Descarga: Documento)

Valladares, F.; Gil, P. & Forner, A. (2017). Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. Borrador. Madrid: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 1-357. (Descarga: Documento)

MTE (2019). Guía metodológica para la identificación de la Infraestructura Verde en España (Fases 1). Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas. Madrid: Ministerio para la transición ecológica. 1-96 (Descarga: Documento)

 
3.- Disposicións, estratexías e plans de ámbito Galego
 
A.- Disposcións normativas

Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia. DOG 8, 14/01/2021. (Descarga: DOG). [artigo 9].

Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 229, 24/09/2019. (Descarga: DOG).