Banco de Datos

Rede Natura 2000 (AXE)

AREAS PROTEXIDAS DA REDE NATURA 2000 (AXE)

Areas protexidas da Rede Natura 2000 xestionadas pola Administración Xeral do Estado (AXE)

1.- Rede Natura en Areas Mariñas
 • Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España. BOE 294, 07/12/2011. (Descarga: BOE).
 •  
 • Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal. BOE 165, 11/07/2013. (Descarga: BOE).
 •  
 • Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas de especial protección para las aves marinas de la Red Natura 2000. BOE (Descarga: BOE). [Incluye declaración de: ES0000495 Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares. ES0000496 Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño. ES0000497 Espacio marino de la Costa da Morte. ES0000498 ZEPA Banco de Galicia. ES0000499 Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia, entre otros].

2.- Areas Mariñas próximas a costa de Galicia
 
2.1.-  Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en aguas marinas españolas

Proposta inicial de ZEPA (2014): 39 ZEPA. 4 ZEPA en augas mariñas próximas a costa de Galicia

Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas. BOE 173, 17/07/2014. (Descarga: BOE).


BOE-A-2014-7576 Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas.

Inclúe 4 ZEPA en áreas do litoral de Galicia (Información cartográfica: Mapa. Arquivo-Shp)
 • ES0000495 Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares
 • ES0000496 Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño
 • ES0000497 Espacio marino de la Costa da Morte
 • ES0000499 Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia
Modificacion e ampliación da proposta de ZEPA (2023):

Orden TED/1416/2023, de 26 de diciembre, por la que se aprueba la propuesta para la inclusión de seis espacios marinos protegidos en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 y se declaran dos zonas de especial protección para las aves en aguas marinas españolas. BOE 313, 30/12/2023. (Descarga: BOE).

Mediante la Orden TED/1416/2023 se realiza la ampliación y reconfiguración de las ZEPA localizadas en la costa gallega y en el área cantábrica occidental para constituir un único espacio ZEPA, que pasará a denominarse «Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental.

Esta modificación afecta a los siguientes espacios declarados previamente por la Orden AAA/1260/2014: ZEPA ES0000494 Espacio marino de Cabo Peñas, ES0000495 Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, ES0000496 Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño, ES0000497 Espacio marino de la Costa da Morte y ES0000499 Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia, que quedan integradas en la nueva ZEPA Corredor galaico-cantábrico occidental, que tras la aprobación de la Orden TED/1416/2023 pasan a ser un único espacio protegido Red Natura 2000 bajo el código ES0000554.

BOE-A-2023-26741 Orden TED/1416/2023, de 26 de diciembre, por la que se aprueba la propuesta para la inclusión de seis espacios marinos protegidos en la lista de lugares de importancia comunitaria de la


3.- Areas Mariñas alonxadas da costa de Galicia

A Administración Xeral do Estado designou e é responsable da xestión do espazo mariño "Banco de Galicia", que foi declarado como LIC e ZEPA.

O "Banco de Galicia" é un monte submarino situado a un 180 km ao Oeste da costa galega. A súa cima esténdese desde os 650 m de profundidade, na súa zona menos profunda situada ao SE, e os 1500 m onde se sitúa o bordo do noiro. Este noiro é abrupto, cunhas pendentes moi elevadas ata as rexións profundas situadas a 5.000 m de profundidade. A información científica que se dispoñía sobre as características do banco de Galicia foi escasa ata o afundimento do petroleiro Prestige en novembro de 2002 ao SW do banco, suceso que impulsou a realización de estudos científicos sobre a súa xeoloxía e dinámica de circulación oceánica. A información sobre a súa bioloxía e hábitats é escasa ata a realización polo Instituto Español de Oceanografía do proxecto ECOMARG e das campañas de investigación no ámbito do proxecto INDEMARES. Pola localización e morfoloxía do banco de Galicia, a súa fauna está composta por especies de moi diferente afinidade biogeográfica e pola variedade de ambientes podendo considerarse un “punto quente” (hotspot) de biodiversidade a escala rexional.

3.1.- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) do "Banco de Galicia". 

Orden AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba la propuesta de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León, ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 Volcanes de fango del Golfo de Cádiz y ESZZ12001 Banco de Galicia. BOE 176, 21/07/2014. (Descarga: BOE).

Mapa LIC Banco de Galicia
Mais información: Memoría-MMA: Descarga. Mapa: Descarga.

3.2.- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en aguas marinas españolas alejadas de la costa: Banco de Galicia

Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas. BOE 173, 17/07/2014. (Descarga: BOE).