Banco de Datos

Paisaxe

BIODIVERSIDADE: Paisaxe


1.- Acordos internacionais
 
1.1.- UNESCO.
 
 • Recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes. UNESCO 1972. (Enlace: UNESCO)
 
1.2.- Convenio Europeo da Paisaxe (CEP, 2000).
 
 • European Landscape Convention. Florence, 20/10/2000. Council of Europe. European Treaty Series – nº 176. Texto oficial. (Descarga: CE-Inglés, versión bilingüe inglés-francés).
 • Convention européenne du paysage. Florence, 20/10/2000. Conseil de l’Europe. Série des traités européens - n° 176. Texto oficial. (Descarga: CE-Francés, versión bilingüe inglés-francés).
 • Convenio Europeo da Paisaxe. Florencia, 20/10/2000. Consello de Europa. Texto non oficial (Descarga dendeo Consello de Europa: Galego; Castelán).
 
Mais información na web do Convenio Europeo da Paisaxe (Conselllo de Europa): (Enlace: CEP)
 
 
1.3.- Council of Europe. Committee of Ministers
 
 • Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation nº R (89) 6, of the Committee of Ministers to member States. On the protection and enhancement of the rural architectural heritage. 1989. (Descarga: CE)
 • Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation nº R (95) 9, of the Committee of Ministers to member States. On the integrated conservation of cultural landscape areas as part of landscape policies. 1995. (Descarga: CE).
 • Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation nº R (98) 4, on the cultural routes of the Council of Europe. (Adopted by the Committee of Ministers on 17 March 1998, at the 623 rd meeting of the Ministers' Deputies). 1998. (Descarga: CE).
 • Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation nº R (94) 6, of the Committee of Ministers to member States for a sustainable development and use of the countryside with a particular focus. On the safeguarding of wildlife and landscapes. 1994. (Descarga: CE).
 
1.4. Carta de Florencia sobre Jardines Históricos. ICOMOS. 1982
 
 • Jardines Históricos (Carta de Florencia 1981). Adoptada por ICOMOS en diciembre de 1982 (Descarga: IPCE).
 
1.5.- The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS,1995).
 
 • Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (Stratégie Paneuropéenne de la Diversité Biologique et Paysagère), elaborada por Council of Europe e United Nations Environment Programme (UNEP), respaldada na Pan-European Conference of Ministers of Environment (25/10/1995, Sofia, Bulgaria).
 • Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy. Text drawn up in collaboration with the European Centre for Nature Conservation. Tilburg, The Netherlands submitted by the Council of Europe at the Ministerial Conference "Environment for Europe" (Sofia, Bulgaria, 23-25 October 1995) and approved by the Ministers of the Environment of the 55 states present at the Conference. Publicado en: Nature and Environment, No. 74. Council of Europe Press, 1996. (Descarga: CE).
 • Pan-European 2020 Strategy for Biodiversity. UNEP. (Descarga: UE)
 
2.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Estatal
 
2.1.- Normativa xeral
 
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 
Texto original
 
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto original (Descarga: BOE).
 
Modificación mais importantes:
 
 • Ley 33/2015, de 21 de septiembre por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 227. 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 176, 21/07/2018. (Descarga: BOE).
 
Texto consolidado (comprobé no BOE a posible existencia de de actualizacións máis recentes).
 
 • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 299. 14/12/2007.Texto consolidado, 21/07/2018. (Descarga: BOE).
 
Outras normativas
 
 • Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. BOE 317, 30/12/2010. Texto consolidado 22/09/2015. (Descarga: BOE).
 • Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. BOE 317, 30/12/2010. Texto original. (Descarga: BOE).
 
2.2.- Instrumento de ratificación do Convenio Europeo da Paisaxe
 
 • Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 31, 05/02/2008. (Descarga: BOE).
 
2.3.- Plan Nacional da Paisaxe Cultural  
 
 • O Plan Nacional da Paisaje Cultural  foi aprobado na sesión do Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en Madrid (Residencia de Estudiantes), 4/12/2012 (Descarga: IPCE).
 
2.4.- Documentos
 
 • Mata Olmo, R. & Sanz Herraiz, C. (2004). Atlas de los paisajes de España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. ISBN 9788483202937. Descarga cartografía online: MAPAMA
 
3.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego
 
3.1.- Normativa Xeral
 
 • Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG).
 • Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 149. 7/08/2019 (Descarga: DOG)
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG). [Disposición Derogada]
 • Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. DOG 139, 18/07/2008. (Descarga: DOG).
 • Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.DOG. 92, 16/05/2016. (Descarga: DOG).
 • Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. DOG 214, 08/11/1995. (Descarga: DOG). Disposición derogada.
 • Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de los paisajes de Galicia. DOG 160, 25/08/2016. (Descarga: DOG).
 
3.2.- Estratexia da Paisaxe Galega
 
 • Estratexia da Paisaxe Galega (Descarga: CMA).
 • Estratexia da Paisaxe Galega. Planificación 2014-2016 (Descarga:  CMA).
 • Estratexia da Paisaxe Galega. Planificación 2017-2020 (Descarga:  CMA).
 • Mapa das grandes áreas e comarcas paisaxísticas de Galicia (Descarga:CMA).
 
3.3.- Catálogo da Paisaxe de Galicia
 
3.3.1.- Normativa
 • Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de los paisajes de Galicia. DOG 160, 25/08/2016. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 1 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, pola que se somete a información pública o Catálogo paisaxístico da comarca de Deza. DOG 37, 22/02/2012. (Descarga: DOG).
 • Decreto 171/2012, do 1 de agosto, polo que se aproba o Catálogo da paisaxe da comarca paisaxística de Deza. DOG 156, 17/08/2012. (Descarga: DOG).
 
3.3.2.- Documentos técnicos
 
Catálogo da Paisaxe de Galicia
Instituto de Estudos do Territorio. Xunta de Galicia (2016).
1 Memoria Descarga
2 Grandes áreas paisaxísticas ---
2.01 Sierras Orientais Descarga
2.02 Sierras Surorientais Descarga
2.03 Chairas e fosas Luguesas Descarga
2.04 Chairas, fosas e Serras Ourensás Descarga
2.05 Ribeiras, encaixadas do Miño e do Sil Descarga
2.06 Costa Sur – Baixo Miño Descarga
2.07 Galicia Central Descarga
2.08 Rías Baixas Descarga
2.09 Chairas e fosas Occidentais Descarga
2.10 Golfo Artabro Descarga
2.11 Galicia Septentrional Descarga
2.12 A Mariña – Baixo Eo Descarga
 
 
 
 
3.4.- Paisaxes culturais
 
 • Resolución do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se incoa o expediente para declarar como ben de interese cultural o arquipélago de Sálvora, coa categoría de paisaxe cultural. DOG 36, 21/07/2017. (Descarga: DOG).
 
3.5.- Axudas a conservación da paisaxe
 
 • Orde do 16 de outubro de 2000 pola que se convocan axudas para a conservación da paisaxe e prevención da erosión nos sistemas extensivos de pastoreo. DOG 210, 30/10/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 23 de setembro de 1999 pola que se convocan axudas para a conservación da paisaxe e prevención da erosión nos sistemas extensivos de pastoreo. DOG 190, 30/09/1999. (Descarga: DOG).
 
3.6.- Impactos e Integración Paisaxística.
 
 • Guía Estudos de Impacto e Integración Paisaxística (Descarga: CMA)
 • Guía de Criterios de Sustentabilidade e Integración Paisaxística dos Establecementos de Acuicultura Litoral (Descarga: CMA)
 • Guía de Boas Prácticas para a Intervención nos Núcleos Rurais (Descarga: CMA)
 • Guia de Boas Prácticas de Intervención en Sistemas Praia-Duna (Descarga: CMA)
 
3.7.- Paisaxes protexidas

 
Nota.- A información relativa a “paisaxes protexidas” atopase no apartado de “Areas Protexidas”