Comisión Asesora

Comisión Asesora Externa (CAE)Finalmente o Regulamente do IBADER contempla a existencia dunha Comisión Asesora Externa, como órgano asesor, integrado por 5 científicos de recoñecido prestixio nos distintos ámbitos de actuación do Instituto. Os cincos membros da Comisión Asesora Externa, xunto cos dous, suplentes, serán designados polo Reitor a proposta do Conselllo Científico e Ratificada pola Xunta de Goberno do IBADER. A Comisión Asesora Externa foi establecida con data 30/09/2020, e a súa configuración actual se recolle na seguinte listado.


Configuración da Comisión Asesora Externa (01/01/2024)

Dona Marisa Tejedor Salguero
Universidade de La Laguna. [Presidenta]

Don Jorge Marquínez García
Universidade de Oviedo

Don Serafín González Prieto
CSIC - IIAG

Don José Pedro Pinto de Araujo
Inst. Politécnico Viana do Castelo

Dona María Jesús Iglesias Briones
Universidade de Vigo