Banco de Datos

Planificación e Fondos


Planificación e Fondos Europeos

1.- Principais servidores de información:
 

2.- Planificación e fondos: Unión Europea

Os programas financiados con cargo ao orzamento da UE clasifícanse en tres tipos de modalidades de execución, que á súa vez dependen da natureza do financiamento en cuestión:
 • Xestión directa: a Comisión Europea xestiona directamente o financiamento da UE
 • Xestión compartida: a Comisión Europea e as autoridades nacionais xestionan conxuntamente o financiamento
 • Xestión indirecta: organizacións socias ou outras administracións dentro ou fóra da UE xestionan o financiamento.

Xestión Directa.

Na xestión directa, a Comisión Europea é directamente responsable de todas as fases da execución dun programa.Os servizos da Comisión realizan estas tarefas na súa propia sede, nas delegacións da UE ou a través das axencias executivas da UE. non hai terceiros. Os programas executados mediante xestión directa representan preto do 20 % do orzamento da UE para o período 2021-2027. Gran parte dos fondos de NextGeneration EU, o instrumento de recuperación temporal, executaranse baixo xestión directa, e en particular o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (RRF), que destinará 723.800 millóns de euros en préstamos e subvencións para apoiar as reformas e investimentos dos Estados membros. .

Esta vía abre unha xanela á innovación e a unha nova cultura do traballo. A asignación de capital de financiamento esta xestionada directamente polas institucións europeas, desde Bruxelas. Para obtar á vía da xestión Directa o proxecto deberá cumprir unha serie de requisitos:

1.- Engadir valor europeo. Ha de ser innovador e supoñer unha solución replicable noutros territorios.
2.- Deberá crear un consorcio de, polo menos, tres socios comunitarios (Transnacionalidad).
3.- Non ha de existir finalidade lucrativa dos socios.
4.- Principio de co-financiamento entre a Comisión Europea e os socios.
5.- Presentación de proxectos aberta a multitude de axentes.

Entre as vantaxes vinculadas a estes programas indícanse:
 
 • É unha forma de acceder á innovación e á transferencia de coñecemento.
 • Implica unha nova forma de traballar, cunha mente aberta a todo o que poida sumar ideas, solucións e esforzos.
 • É moi atractivo, xa que o financiamento pode alcanzar entre o 70% e o 100% dos custos do proxecto, sen xuros.
 • Permítenos compartir esforzos con outros concellos, co tecido asociativo e empresarial da contorna e con outras entidades comarcais como universidades e centros tecnolóxicos.
 
Os puntos "en contra" refirénse a:
 
 • Dado que o alcance do financiamento é tan elevado, hai máis competencia entre proxectos que a través da xestión indirecta.
 • O sistema de chamadas é máis complexo que a través da xestión indirecta. Cada programa ten o seu sitio web e procedementos.
 • A lingua vehicular é o inglés. En moitas administracións locais, a lingua é unha barreira.
 • Moitos concellos e asociacións carecen de persoal especializado na complexa tramitación deste tipo de proxectos

Entre os programas con fondos de xestión directa destacan o programa HORIZON e o programa LIFE.


Xestion Compartida.

Na xestión compartida, tanto a Comisión Europea como as administracións nacionais, ministerios e institucións públicas dos Estados membros son os encargados de xestionar un programa específico. Ao redor do 70% dos programas da UE aplícanse deste xeito. As administracións dos Estados membros (nacionais, rexionais e locais) elixen os proxectos que financian e asumen a responsabilidade da súa xestión diaria. Colaborando cos Estados membros, a Comisión garante que os proxectos se completan con éxito e que o diñeiro se gasta correctamente.

Os interlocutores están máis preto. As convocatorias son xestionadas polos organismos estatais ou rexionais de cada país, a través dos denominados Programas Operativos, documentos que definen como executarán o orzamento asignado, que tipo de proxectos financiarán con eses fondos e con que criterios seleccionarán. eles. Os Programas Operativos poden ser multirrexionais ou autonómicos, segundo se xestionen desde a Administración central ou desde as comunidades autónomas.

Entre as vantaxes vinculadas a estes programas indícanse:
 
 • Non é necesario buscar socios. Podes optar individualmente por estes fondos. Tramítanse en castelán
 • A competencia é menor e, polo tanto, a probabilidade de obter financiamento é maior

Como aspectos "en contra" indícanse os seguintes:
 
 • A motivación é só recadar fondos.
 • Con esta liña non se poñen en marcha estratexias de cooperación internacional nin de acceso ao coñecemento e á innovación europea.

Xestión Indirecta

Finalmente, algúns programas de financiamento realízanse parcial ou totalmente co apoio de determinadas entidades, como autoridades nacionais ou organismos internacionais. Por exemplo, a maior parte do orzamento da UE para axuda humanitaria e desenvolvemento internacional execútase baixo xestión indirecta.

O financiamento da UE é xestionado pola Comisión, ben conxuntamente cos Estados membros ou a través dos socios de execución. A modalidade de xestión determina o procedemento de presentación de solicitudes e a súa avaliación.
 

2.1.- Documentación básica.
 
EuroAccess: herramienta de búsqueda en línea gratuita para apoyar el uso de las oportunidades de financiación existentes para mejorar la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea y sus macrorregiones.


2.2.- Periodo de programación 2021-2027. Unión Europea.

Normativa básica fondos de xestión compartida
 
 • Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004. DOUE 247, 13/07/2021, 1-49 [DOUE-L-2021-80950].
 • Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. DOUE 231, 30/06/2021, 159-706. [DOUE-L-2021-80893].
 • Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) que recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiación exterior. DOUE. 30/06/2021. L231 [Enlace EUR-Lex]
 • Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. DOUE 231, 30/06/2021, 60-93 [DOUE-L-2021-80891].
 • Reglamento (UE) 2021/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 1296/2013. DOUE 231, 30/06/2021, 21-59 [DOUE-L-2021-80890].
 • Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa. DOUE 231, 30/06/2021, 1-20. [DOUE-L-2021-80889].
 • Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027. DOUE L433, 22/12/2020. [EUR-Lex]
 • Secretaria General del Consejo Europeo (2020). Conclusiones de la Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020). Bruselas, 21 de julio de 2020 (OR. en) EUCO 10/20 CO EUR 8 CONCL 4. [Enlace-CE]

3.- Planificación e fondos: España

No protal web do Ministerio de Facenda atópase unha ampla información sobre os distintos fondos que pode consultarse a través das distintas ligazóns:


3.1.- Documentación básica
 
3.2.- Periodo de programación 2021-2027. España.
 
3.3.- Periodo de programación 2014-2020. España.
 
3.4.- Periodo de programación 2007-2013. España.
4.- Planificación e fondos: Galicia.

No protal web da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia atópase unha ampla información sobre os distintos fondos que pode consultarse a través das distintas ligazóns:

4.1.- Documentación básica.
 
4.2.- Periodo de programación 2021-2027. Galicia.
4.3.- Periodo de programación 2014-2020. Galicia.
 
4.4.- Periodo de programación 2007-2013. Galicia.