Banco de Datos

Planificación Hidrolóxica


AUGAS CONTINENTAIS: Planificación Hidrolóxica


Nos Estados descentralizados politicamente a problemática da xestión da auga presenta uns signos característicos fronte a aqueles Estados centralizados. Conforme maior é o grao de descentralización política, máis fortes adoitan ser as competencias das partes do Estado descentralizado sobre a auga. Cando se superpón á división política a división natural das concas hidrográficas, exponse algúns retos de xestión difíciles de superar, pois en moitas ocasións os límites das concas hidrográficas superan en extensión os das unidades políticas sub-estatais. En España esta situación levou a atribuír á Administración Xeral do Estado (AGE, AXE), a xestión das concas que abarcan o territorio de máis dunha Comunidade Autónoma e a estas a xestión das concas que se atopan integramente no seu territorio. Con todo, trátase dunha solución sometida a tensións e na que as últimas reformas dalgúns Estatutos de Autonomía expoñen novos retos de gobernanza.

 


 
 • Embid Irujo, A. (2008). Problemática de la gestión del agua en regímenes descentralizados políticamente: el caso de España. Zaragoza: Expo Zaragoza 2008. Semana temática: Agua, Recurso único: aguas compartidas, gobernanza, geopolítica del Agua y Cuencas. Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad. [Enlace]

1.- Organismos de Cunca
 
 • Demarcación Hidrográfica Galicia Costa [Enlace]
 • Demarcación Hidrográfica Miño-Sil [Enlace]
 • Demarcación Hidrográfica Douro [Enlace]
 • Demarcación Hidrográfica Cantábrico Occidental [Enlace]

2.- Demarcación Hidrográfica Galicia Costa
 
No territorio de Galicia coexisten concas hidrográficas xestionadas pola Administración Xeral do Estado (AGE = AXE), e cuncas xestionadas pola Xunta de Galicia. Estas últimas desígnanse como “demarcación Hidrográfica Galicia Costa” . No ámbito territorial de “Galicia Costa” a Comunidade Autónoma de Galicia dispón de competencia exclusiva (artigo 27.12 do Estatuto de autonomía) e, por tanto, co adecuado fundamento xurídico de conseguir unha regulación que responda aos seus propios intereses.
 
Normativa básica
 
 • Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. DOG 154, 12/08/2022. [DOG]
 • Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. BOE 292, 3/12/2010. [DOG].
 • Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. DOG 222, 18/11/2010. [DOG].
 • Ley 8/1984, de 10 de julio, de Asunción de Competencias en materia de Obras hidráulicas. BOE 299, de 14/12/1984.[BOE]. DOG 146, 1/08/1984.[DOG].
 • Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. BOE 101, 28/04/1981.[BOE].
 • Real Decreto 2792/1986, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de obras hidráulicas. BOE 24, 28/01/1987. [BOE].
 • Real Decreto 1535/1984, de 20 de junio, de ampliación y adaptación de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de conservación de la Naturaleza. BOE 209, 31/08/1984. [BOE].

3.- Confederación Hidrográfica Miño-Sil
 
A Lei 29/1985, do 2 de agosto, de Augas, establecía no seu artigo 20.3 que o ámbito territorial dos Organismos de conca, que ha de comprender unha ou varias concas hidrográficas indivisas, coa soa limitación derivada das fronteiras internacionais. Indicando que os seus límites definiranse regulamentariamente. O Real Decreto 650/1987, do 8 de maio, definiu os ámbitos territoriais dos organismos de conca e dos plans hidrolóxicos, considerando entre outros o ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Norte
 
Confederación Hidrográfica do Norte.- Comprende o territorio español das concas hidrográficas dos ríos que verten ao mar Cantábrico desde a desembocadura do río Eo, incluída a deste río, e a fronteira con Francia. Ademais, o territorio español das concas dos ríos Miño-Sil, Limia, Nive e Nivelle (Art. 1.1. RD 650/1987).
 
O Real Decreto 930/1989, do 21 de xullo regulouse o ámbito territorial do organismo autónomo da Confederación Hidrográfica do Norte que abarcaba as concas hidrográficas xestionadas pola Administración Xeral do Estado emprazadas ao Norte das concas hidrográficas do Douro e do Ebro, entre as fronteiras de Francia e Portugal. Excluíase as concas intra-comunitarias de Galicia, que foran previamente transferidas, para excluír posteriormente as concas internas do País Vasco.
 
O Real Decreto 266/2008, do 22 de febreiro, modificou a Confederación Hidrográfica do Norte, dividíndoa en dúas unidades independentes: a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a Confederación Hidrográfica do Cantábrico.
 
Normativa básica
 • Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. BOE 122, 22/05/1987. [BOE].
 •  Real Decreto 930/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Norte. BOE 178, 27/07/1989. [BOE].
 •  Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la Confederación Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. BOE 62, 12/03/2008. [BOE].