Banco de Datos

Galicia Costa


1.- Planificación Hidrolóxica: Galicia-Costa

 
1.1.- Plan Hidrolóxico Galicia Costa (2021-2027). “Plan Vixente”.
 
Augas de Galicia, como organismo de bacía, elabora o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa. Na actualidade está vixente o plan correspondente ao ciclo 2021-2027, que foi aprobado polo Consello de Ministros por RD 48/2023, de 24 de xaneiro.
 
Documentos finais (2023)
 
Plan Hidrolóxico 2021-2027: Documentos finais (Xaneiro, 2023)
1.- Disposicións.
Plan Hidrolóxico Galcia Costa (2021-2027). DOG 35, 20/02/2023
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230220/AnuncioG0533-080223-0001_gl.html
Plan Hidrológico Galicia Costa (2021-2027). BOE 35 (10/02/2023)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3607.pdf
2.- Informe de síntese
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Doc_Sintese_gal.pdf
3.- Memoria
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Memoria_gal.pdf
4.- Anejos
Anejo 01: Designación de masas de auga moi modificadas ou artificiais
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_01_MMM_Art_gal.pdf
Anejo 02: Inventario de recursos hídricos naturais
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_02_Inv_RRHH_gal.pdf
Anejo 03: Usos e demandas de auga
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_03_Usos_DD_gal.pdf
Anejo 04: Caudais ecolóxicos
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_04_QEcol_gal.pdf
Anejo 05: Sistemas de Explotación e balances
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_05_SSEE_Bal_gal.pdf
Anejo 06: Zonas protexidas
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_06_ZZPP_gal.pdf
Anejo 07: Inventario de presións e avaliación do risco
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_07_Inv_Pres_gal.pdf
Anejo 08: Programas de control das masas de auga
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_08_Prog_Cont_gal.pdf
Anejo 09: Valoración do estado das masas de auga
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_09_Val_Est_gal.pdf
Anejo 10: Obxectivos medioambientais e exencións
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_10_OMAs_gal.pdf
Anejo 11: Recuperación de custes
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_11_Rec_Cust_gal.pdf
Anejo 12: Programa de medidas
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_12_PdM_gal.pdf
Anejo 13: Plans dependentes
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_13_Pl_Dep_gal.pdf
Anejo 14: Plans e programas relacionados
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_14_Pl_Rel_gal.pdf
Anejo 15: Participación pública
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_15_Part_Pub_gal.pdf
Anejo 16: Riscos asociados o cambio climático e adaptación
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_16_Risc_CC_gal.pdf
Anejo 17: Seguimento do Plan Hidrolóxico
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_17_Seguimento_gal.pdf
Anejo 18: Autoridades competentes
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_18_AACC_gal.pdf
Anejo 19: Resume, revisión e actualización
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_19_Actu_RevisionPH_gal.pdf
Anejo 20: Fichas resume por masa de auga
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_20_FichasMA_gal.pdf
Anejo 21I: Puntos de contacto e procedimiento para obter información
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Anexo_21_PPCC_gal.pdf
5.- Fe de erratas
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/Fe_erratas_phgc2021-2027_V.001_gal.pdf
6.- Normativa
ORDE do 10 de febreiro de 2023 pola que se dispón a publicación da normativa do Plan hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado polo Real decreto 48/2023, do 24 de xaneiro. DOG 35. 20/02/2023.
Normativa publicada no DOG (Galego)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230220/AnuncioG0533-080223-0001_es.pdf
Normativa publicada no DOG (Castelán)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230220/AnuncioG0533-080223-0001_gl.pdf
7.- Estudo Ambiental Estratéxico
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/2021_2027/EsAE_gal.pdf

Documentos iniciais (2018)
 
Os documentos iniciais: Estudo Xeral da Demarcación, Programa, calendario e fórmulas de consulta, e o Proxecto de Participación Pública, elaborados para o 3º ciclo de planificación hidrolóxica, foron publicados o 19 de outubro de 2018 e sometidos a consulta pública durante 6 meses. A partir das alegacións e achegas recibidas elaboráronse os documentos consolidados, que foron aprobados por Resolución da Directora de Augas de Galicia o 28 de decembro de 2020.
 
Plan Hidrolóxico 2021-2027: Documentos iniciais
1.- Memoria
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo3_DocsIniciais_2021_2027_Memoria_gl.pdf
2.- Documento iniciais 2021-2027: Anexos
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo3_DocsIniciais_2021_2027_Anejos_gl.pdf
3.- Documentos en consulta pública
Resolución do 26 de setembro de 2018 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública dos documentos iniciais do terceiro ciclo de planificación hidrolóxica (período 2021-2027) da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.  DOG 200, 19/10/2018.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioO143-041018-0001_gl.pdf
Resolución do 11 de xullo de 2019 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública do Esquema provisional de temas importantes en materia de xestión das augas do terceiro ciclo de planificación hidrolóxica (período 2021-2027) da demarcación hidrográfica Galicia-Costa. DOG 137, 19/07/2019.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190719/AnuncioO143-120719-0001_gl.pdf
4.- Temas importantes en materia de xestión das augas do terceiro ciclo de planificación hidrolóxica
Esquema provisional de temas importantes en materia de xestión das augas do terceiro ciclo de planificación hidrolóxica (período 2021- 2027) – Memoria e Anexos
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo3_ETI_2021_2027_Memoria_gl.pdf



1.2.- Plan Hidrolóxico Galicia Costa (2021-2027). “Plan Auga” (2010).
 
O organismo autónomo Augas de Galicia, en virtude das súas competencias, elaborou o Plan Auga cun horizonte temporal que alcanza o ano 2025, acorde cas formulacións establecidas na Directiva Marco da Auga (2000/60/CE) e no Real Decreto 140/2003, de 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
 
O día 24/03/2010, no Pleno da Xunta de Goberno de Augas de Galicia, acordouse a aprobación do Plan Auga. Posteriormente, o Consello da Xunta, na súa reunión do día 14/05/2010 adoptou aprobar o Plan Auga.
 
Plan Auga (2010)
1.- Documento de síntese
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?uuid=101f1fac-a894-44b5-b5d0-f3332b1da6ae&groupId=144304
2.- Informes de abastecemento: Costa da Morte
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?uuid=50df0261-c1e0-4fe6-b363-44962c38249c&groupId=144304
3.- Informes de abastecemento: Sistema grandes
https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Planificacion_do_abastecemento?content=/Portal-Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/plan-auga/seccion.html&std=sistemas-grandes.html
4.- Informes de abastecemento: Restos de sistemas
https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Planificacion_do_abastecemento?content=/Portal-Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/plan-auga/seccion.html&sub=subseccion1/
5.- Informe de sostenibilidade ambiental
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?uuid=cef98463-c611-471a-b806-e87ed17ed12a&groupId=144304
6.- Declaración de sostenibilidade do Plan Auga
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?uuid=db85d4be-4e76-42ac-aaba-2a4ee7554425&groupId=144304
7.- Medidas de seguimento dos efectos medioambientais
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?uuid=7f87ee0d-a7e3-4baa-951d-34fffeb2bca9&groupId=144304
8.- Resumo non técnico dos documentos anteriores
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?uuid=67e020a9-37cd-430d-8426-e71f32b9391f&groupId=144304
 

1.3.- Plan Hidrolóxico Galicia Costa (2015-2021). “Plan Derogado”.
 
Plan Hidrolóxico Galicia Costa (2015-2021)
1.- Documentos iniciais
RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2013 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública dos documentos iniciais do segundo ciclo de planificación hidrolóxica 2015-2021 da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. DOG 98, 24/05/2013.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130524/AnuncioO143-210513-0001_gl.pdf
Documento
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo2_documentos_iniciales_gl.pdf
2.- Esquema provisional de temas importantes (ETI)
RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2013 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública do documento Esquema provisional de temas importantes do segundo ciclo de planificación hidrolóxica 2015-2021 da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. DOG 248, 30/12/2013.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20131230/AnuncioO143-191213-0001_gl.pdf
Esquema de temas importantes. Ciclo de planificación hidrolóxica 2015–2021.
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo2_eti_gl.pdf
3,- Plan Hidrolóxico
ORDEN de 29 de enero de 2016 por la que se dispone la publicación de la normativa del Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado por el Real decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las cuencas mediterráneas andaluzas, del Guadalete-Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. DOG 33, 18/02/2016.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160218/AnuncioG0422-050216-0005_es.pdf
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. BOE 19, 22/01/2016.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/01/08/11
4.- Normativa
ORDEN de 29 de enero de 2016 por la que se dispone la publicación de la normativa del Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado por el Real decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las cuencas mediterráneas andaluzas, del Guadalete-Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. DOG 33, 18/02/2016.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160218/AnuncioG0422-050216-0005_es.pdf
5.- Memoria.Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, 2015-2021
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-2021/MemoriaPHGC20152021_gl.zip
6.- Anexos. Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, 2015-2021
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-2021/AnexosPHGC20152021_gl.zip
7.- Documento de Síntese. Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, 2015-2021
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-2021/DocSintesePGHC20152021_gl.pdf
8.- Estudio Ambiental Estratéxico. Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, 2015-2021
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-2021/EsAE_PGHC20152021_gl.pdf


3.4.- Plan Hidrolóxico Galicia-Costa (2009-2015). “Plan Derogado”.
 
Plan Hidrolóxico Galcia Costa (2009-2015)
1.- Documento resumo artigos 5 e 6 DMA (AG, 2006).
Documento resumo artigos 5 e 6 DMA – Texto (AG, 2006).
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_informe_resumen_es.pdf
Documento resumo artigos 5 e 6 DMA - Fichas (AG, 2006).
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_fichas_es.zip
2.- Documentos iniciais
RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2008 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública dos documentos elaborados na fase de implantación da Directiva Marco da Auga na Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. DOG 81, 28/04/2008.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2008/20080428/Anuncio1A36E_es.pdf
Estudio xeral demarcación (fe de erratas) – 2007
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_estudio_erratas_gl.pdf
Programa calendario (fe de erratas) - 2007
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_programa_calendario_gl.pdf
Proyecto participación (fe de erratas) – 2007
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_proyecto_participacion_gl.pdf
3.- Consulta pública do Esquema provisional de temas importantes.
RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2009 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública do documento Esquema provisional de temas importantes do proceso de planificación hidrolóxica correspondente á Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. DOG 19, 28/01/2009.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090128/Anuncio428E_es.pdf
Esquema provisional de temas importantes do proceso de planificación hidrolóxica correspondente á Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_eti_gl.pdf
4.- Documento do Plan Hidrolóxico de Galicia Costa (2009-2015)
RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2010 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública do borrador do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. DOG 160. 20/08/2010.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100820/Anuncio2E886_gl.pdf
ANUNCIO do 18 de novembro de 2010 polo que se dispón a apertura dun período de información pública do informe de sustentabilidade ambiental do borrador do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. DOG 228, 26/11/2010.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20101126/Anuncio3DF56_gl.pdf
Informe de sustentabilidade ambiental
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_isa_gl.zip
Normativa Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 2009-2015
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_phgc_normativa_gl.zip
Memoria Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 2009-2015
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_phgc_memoria_gl.zip
Anexos Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 2009-2015
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/planHidroloxicoGC/ciclo1_phgc_anexos_gl.zip