Banco de Datos

Inundacións


PLANIFICACION HIDROLOXICA: INUNDACIONS

1.- Risco de inundación

As inundacións constitúen un risco natural que ao longo do tempo provocaron a perda de vidas humanas e ocasionou custosos danos materiais, polo que a loita contra os seus efectos negativos non só require de solucións estruturais senón tamén doutras non estruturais como a implantación de sistemas de alerta, a corrección hidrolóxico-forestal e a correcta aplicación das medidas de ordenación do territorio. Estas consideracións foron recollidas en normas europeas e estatais como a Directiva 2000/60/CE Marco sobre a auga, a Directiva 2007/60/CE relativa á avaliación e a xestión dos riscos de inundación e o Real Decreto 903/2010, do 15 de xullo.
 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DOUE L 327 de 22/12/2000. [Eur-Lex].
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. DOUE L 288 de 6/11/2007. [Eur-Lex].
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. BOE 171, 15/07/2010. [BOE].
 
 
O Real Decreto 903/2010, do 15 de xullo, de avaliación e xestión riscos de inundacións, establece un marco para a avaliación e xestión dos riscos de inundación, co obxecto de reducir as consecuencias adversas potenciais da inundación para a saúde humana, o medio ambiente, o patrimonio cultural, a actividade económica e as infraestruturas. Desta forma, o referido Real Decreto regula os procedementos para realizar a avaliación preliminar do risco de inundación, os mapas de perigo e risco, e os plans de xestión dos riscos de inundación en todo o territorio español. A terceira e última fase da avaliación e xestión dos riscos de inundación consiste na elaboración e redacción do Plan de Xestión do Risco de Inundación (PGRI), e que ha de integrarse na propia planificación hidrolóxica das correspondentes Demarcacións Hidrográficas.
 

2.- Plan de Xestión do Risco de Inundación na Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
 
Seguindo os criterios establecidos na Directiva 2007/60/CE, relativa á avaliación e xestión do risco de inundación, trasposta ao ordenamento xurídico español polo Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, a demarcación hidrográfica Galicia Costa puxo en marcha unha serie de estudos, agrupados en tres fases (PGRI-EPRI-MAPAS), que pechan o ciclo de planificación que se repetirá cada seis anos. Inicialmente débense identificar as zonas da Demarcación que teñen un maior risco de sufrir inundacións, teniendo en cuenta diferentes factores. Identificáronse así as Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), tanto fluviais como costeiras. Todos estes estudos resúmense no estudo coñecido como EPRI, Avaliación Preliminar do Risco de Inundación.

Nunha segunda fase, para cada unha das ARPSIS realízanse estudos de detalle de inundabilidad, delimitando chairas de inundación con calados e velocidades alcanzados pola lámina de auga (mapas de perigo) para os distintos períodos de retorno desde 2,33 anos ata os 500 anos. Así mesmo, identificáronse todos aqueles elementos relevantes situados na chaira de inundación, desde a poboación residente nesas zonas, as actividades económicas que se desenvolven, as zonas protexidas existentes e outros elementos de especial importancia que se sitúan precisamente nesas zonas (EDARs, elementos patrimoniais, centros educativos, hospitais e centros de saúde, centros de transporte...), elaborando os correspondentes mapas de risco. O resultado destes estudos é o que se coñece como Mapas de Perigo e Risco de Inundación (MAPRI).

Xa na terceira fase de cada ciclo, analizando a información solicitada, desenvólvese un Plan de Xestión de Risco de Inundación, que inclúe unha batería de medidas para minimizar o risco, en base aos resultados obtidos nas fases anteriores, marcando ademais claramente unhas directrices ou filosofía a seguir na xestión das inundacións da Demarcación. Para asegurar a máxima participación e implicación de todas as partes interesadas, tanto administracións como poboación en xeral, todas estas fases contan con información e consulta pública e, ademais, téntase potenciar a súa participación activa coa realización de talleres, xornada etc.


2.1.- Plan de Xestión do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. 2º Ciclo (2021-2027).

Augas de Galicia iniciou no 2018 a revisión e actualización da Avaliación Preliminar do Risco de Inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa que serviu como base para a elaboración do Plan de Xestión de Risco de Inundación 2021-2027. O documento definitivo da EPRI define as ARPSIs vixentes actualmente e foi aprobado pola Dirección de Augas de Galicia o 25 de abril de 2019.

 
EPRI ciclo 2021-2027
Avaliación Preliminar do Risco de Inundación DHGC. 2 Ciclo (2021-2027)
1.- Disposición
Real Decreto 27/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba la revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. BOE 15. 18/01/2023.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/17/27
2.- Memoria
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/00_EPRI_Memoria_gl_DocDef.pdf
3.- Anexos
Anexo 1. Plano de localización de ARPSIs
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/01_EPRI_Anexo%201_Plano_localizacion.ARPSIs_gl_DocDef.pdf
Anexo 2a. Fichas individualizadas de ARPSIs costeiras
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/02_EPRI_Anexo%202a_Fichas_ARPSIs%20costeiras_gl_DocDef.pdf
Anexo 2b. Fichas individualizadas de ARPSIs fluviais Zona Sur
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/03_EPRI_Anexo%202b_Fichas_ARPSIs%20Fluviais%20ZSur_gl_DocDef.pdf
Anexo 2c. Fichas individualizadas de ARPSIs fluviais Zona Centro
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/04_EPRI_Anexo%202c_Fichas_ARPSIs%20Fluviais%20ZCentro_gl_DocDef.pdf
Anexo 2d. Fichas individualizadas de ARPSIs fluviais Zona Nort
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/05_EPRI_Anexo%202d_Fichas_ARPSIs%20Fluvias%20ZNorte_gl_DocDef.pdf
Anexo 3. Táboas ARPSIs
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/06_EPRI_Anexo%203_Taboas%20ARPSIs_gl_DocDef.pdf
Anexo 4. Análise pluviais
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/07_EPRI_Anexo%204_Analise%20pluviais%20Ministerio_gl_DocDef.pdf
Anexo 5. Consulta Pública
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/08_EPRI_Anexo%205_ConsultaPublica_gl_DocDef.pdf
Anexo 6. Avaliación Cualitativa e Cuantitativa das ARPSIs
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/09_EPRI_Anexo%206_Avaliac.cualitativa-cuantitativa_ARPSIs_gl_DocDef.pdf

 
2.2.- Plan de Xestión do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. 1º Ciclo (2015-2021).
.
Augas de Galicia elaborou no ano 2011 a Avaliación Preliminar do Risco de Inundación da demarcación hidrográfica Galicia Costa para o ciclo 2015-2021. O documento definitivo foi elaborado tras un proceso de consulta pública de 3 meses no que se tiveron en conta as suxestións e comentarios achegados e foi aprobado pola Xunta de Goberno de Augas de Galicia o 19/12/2011. Este documento actualmente conta cunha actualización aprobada o 25/04/2019 que pode ser consultada no apartado anterior.

EPRI ciclo 2015-2021
Avaliación Preliminar do Risco de Inundación DHGC. 1 Ciclo (2015-2021)
Real Decreto 19/2016 de 15 de enero, se aprobó el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa 2015-2021. BOE 19, 22/01/2016.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/01/15/19
Resolución do 30 de agosto de 2011 pola que se anuncia a apertura do tramite de información pública do documento de avaliación preliminar do risco de inundación correspondente á Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. DOG 171, 7/09/2011.
 
1.- Memoria
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/memoria_gl.pdf
2.1.- Anexo 1. Mapas de sistema de explotación
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/anex1MapasSistema_gl.pdf
2.2.- Anexo 2. Táboas de áreas de risco potencial significativo de inundación
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/Anex2TaboaAreasRisco_gl.pdf
2.3.- Anexo 3. Mapas de áreas de risco potencial significativo de inundación por sistemas de explotación
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/Anex3RiscoPotencial2_gl.pdf
2.4.- Anexo 4. Avaliación preliminar do risco de inundación en zonas costeiras e de transición
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/Anex4EPRI_gl.pdf
2.5.- Anexo 5. Consulta pública
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/Anex5Consulta_es.pdf
2.6.- Anexo 6. Información de partida.
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/Anex6Informacion_gl.pdf
2.7.- Anexo 7. Xeomorfoloxía
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/xestionRiscoInundacion/Anex7Xeomorfoloxia_gl.pdf

 
2.3.- Mapas de perigo e risco de inundación

3.- Plan de Xestión do Risco de Inundación na Demarcación Hidrográica Miño-Sil.

3.1.- Plan de Xestión do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Miño-Sil. 2º Ciclo (2022-2027)

O Plan de Xestión de Riscos de Inundación de 2º Ciclo da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, sendo este unha revisión e actualización do PGRI de 1º ciclo aprobado no ano 2016 (BOE de 22/01/2016). Tras someter o PGRI de 2º Ciclo á correspondente consulta pública, incorporouse ao documento as alegacións/observacións que procedían, sendo posteriormente o Plan informado favorablemente por parte do Comité de Autoridades Competentes (CAC) da Demarcación Hidrográfica con data 4/11/2021, e polo Consello Nacional de Protección Civil o 13/09/2022.
 
O 22/11/2022 publicouse no BOE a Resolución da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola formulábase a declaración ambiental estratéxica do Plan Hidrolóxico (3.er ciclo) e do Plan de Xestión do Risco de Inundación (2º ciclo) da parte española da Demarcación Hidrográfica Miño-Sil, procedendo á incorporación do contido da devandita declaración ao PGRI.

Posteriormente, o 29/11/2022, o pleno do Consello Nacional da auga someteu a informe os Plans Hidrolóxicos de 3º ciclo e os Plans de Xestión do Risco de Inundación de 2º ciclo, incluído o da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil. O PGRI da D.H. Miño-Sil obtivo un resultado de 78 fotos a favor e 9 abstencións. Finalmente, con data 18/01/2023, publícase o Real Decreto 26/2023, do 17 de xaneiro, polo que se aproba a revisión e actualización dos plans de xestión do risco de inundación das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar e da parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta e Melilla.
ç
 
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil. 2º Ciclo (2023). Documento vigente
1.0.0. Disposiciones
Real Decreto 26/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. BOE 15, 18/01/2023.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/17/26
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan Hidrológico (3.er ciclo) y del Plan de Gestión del Riesgo de inundación (2.º ciclo) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. BOE 280. 22/11/2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19377.pdf
2.0.0. Memoria
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/memoria_PGRI_minosil_2022-2027.pdf
3.0.0. Anejos
3.1.0. Caracterización de las ARPSI
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo1_Caracterizacion_ARPSIs.pdf
3.1.1. Apéndice 1. Metodología aplicada al cálculo de la influencia probable del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial.
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo1_Apendice1_CambioClimatico.pdf
3.1.2. Apéndice 2. Mapas de riesgo.
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo_1_Apendice_2_Mapas_Riesgo.pdf
3.2.- Anejo 2. Descripción del programa de medidas
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo2_Descripcion_Programa_Medidas_v2.pdf
3.2.1. Apéndice 1. Fichas de medas de ámbito ARPSI incluidas en el Plan
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/anejo2_apendice1_programa_medida.pdf
3.2.2. Apéndice 2. Resumen del inventario de infraestructuras con insuficiente drenaje y priorización de necesidades de actuación
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo2_Apendice2_Insuficiente_Drenaje.pdf
3.2.3. Apéndice 3. Resumen del inventario de obras longitudinales de protección frente a inundaciones
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo2_Apendice3_Obras_Longitudinales.pdf
3.3.0. Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo3_Medidas_Estructurales.pdf
3.4.0. Anejo 4. Resumen de los procesos de participación, información pública y consultas y sus resultados.
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo4_Resumen_Participacion.pdf
3.5.0. Anejo 5. Medidas específicas de coordinación con la parte internacional de la Demarcación Hidrográfica
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo5_Medidas_Coordinacion_Internacional.pdf
3.5.1. Apéndice 1. Acta de la XXI reunión plenaria de la CADC y programa de trabajos conjunto
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo5_Apendice1_ActaXXI_CADC.pdf
3.5.2. Apéndice 2. Borrador de protocolo para el intercambio de información sobre datos hidrometeorológicos para el manejo de situaciones extremas bajo el convenio de Albufeira
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo5_Apendice2_Protocolo_Intercambio_Informacion.pdf
3.6.0. Anejo 6. Listado de autoridades competentes
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-v5/Anejo6_Autoridades_Competentes.pdf

 
Documento final de la Revisión y Actualización de la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación – 2 Ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. Documento aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica mediante Resolución del 12 de abril de 2019 (BOE 126, 27/05/2019).
1.- Disposición
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se aprueba la revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. BOE 126, 27/05/2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7880.pdf
Memoria
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/EPRI2018/Final/EPRI_CICLO2_MEMORIA_FEB19.pdf
Anexo 1. Ficha de los tramos ARPSI
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/EPRI2018/Final/EPRI_CICLO2_ANEXO1_FICHAS_FEB19.pdf
Anexo 2. Relaciones de tramos ARPSI por término municipal
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/EPRI2018/Final/EPRI_CICLO2_ANEXO2_AYTOS_FEB19.pdf
Anexo 3. Alegaciones y respuestas.
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/EPRI2018/Final/EPRI_CICLO2_ANEXO3_ALEGACIONES_FEB19.pdf
Planos
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/EPRI2018/Final/EPRI_CICLO2_PLANOS_FEB19.pdf

3.2.- Plan de Xestión do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Miño-Sil. 1 Ciclo (2016-2021).
 
A Confederación Hidrográfica do Miño - Sil realizou entre 2010-2011 o Plan de xestión do risco de inundación correspondente ao 1 Ciclo de planificación, efectuando para iso a Avaliación Preliminar do Risco de Inundación (EPRI) e a Identificación das Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS). O Plan de Xestión aprobouse o 14/12/2011 polo Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Marino, sendo remitido á Comisión Europea.

kkkkkk
Plan de gestión del Riesgo de Inundación – 1 Ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. Documento aprobado el 14/12/2011 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
1.0. Disposición
 
2.0. Memoria
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-vca/PGRI_MINOSIL_MEMORIA.pdf
3.0. Anejos
3.1. Anejo 1. Caracterización de las ARPSIs
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-vca/PGRI_MinoSil_Anejo1.pdf
Anejo 2. Descripción del programa de medidas
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-vca/PGRI_MinoSil_Anejo2.pdf
Anejo 3. Resumen de los procesos de información pública y consulta y sus resultados
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-vca/PGRI_MinoSil_Anejo3.pdf
Anejo 4. Medidas específicas de coordinación con la parte internacional de la Demarcación Hidrográfica
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-vca/PGRI_MinoSil_Anejo4.pdf
Anejo 5. Listado de autoridades competentes
https://www.chminosil.es/images/comisariadeaguas/pgri-vca/PGRI_MinoSil_Anejo5.pdf
Estudio ambiental estratégico del PH y PGRI de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil:
Estudio ambiental estratégico.
https://www.chminosil.es/images/planificacion/proyecto-ph-2015-2021-vca/ESTUDIO_AMBIENTAL_ESTRATGICO_MIO_SIL.pdf
Resumen no técnico del Estudio Ambiental Estratégico.
https://www.chminosil.es/images/planificacion/proyecto-ph-2015-2021-vca/03_RESUMEN_NO_TCNICO_EAE.pdf
 
 
Evaluación preliminar del Riesgo de Inundación – 1 Ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. Documento aprobado el 14/12/2011 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
1.0.- Memoria
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/1-MEMORIA/MEMORIA.pdf
2.0.- Fichas
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/2-FICHAS/FICHAS.pdf
3.0.- Planos
3.1.- Portada – Indice
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/3-PLANOS/Portada_Indice.pdf
3.2.- Metodología
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/3-PLANOS/Metodologia/P_Metodologia.pdf
3.3.- General
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/3-PLANOS/Resultados/General/P_Resultados_General.pdf
3.4.- León
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/3-PLANOS/Resultados/Provincias/Leon/P_Distribucion_LE.pdf
3.5.- Lugo
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/3-PLANOS/Resultados/Provincias/Lugo/P_Distribucion_LU.pdf
3.6.- Ourense
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/3-PLANOS/Resultados/Provincias/Ourense/P_Descripcion_OU.pdf
3.7.- Pontevedra
https://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/zonas_inundables/3-PLANOS/Resultados/Provincias/Pontevedra/P_Distribucion_PO.pdf

 
3.3.- Mapas de perigo e risco de inundación 1 Ciclo (2016-2021).

Os Mapas de Perigo e Riscos de Inundación de 1º Ciclo (MAPRI 1º Ciclo) da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil foron revisados e actualizados no 2º ciclo de aplicación da Directiva 2007/60/CE, sendo estes MAPRI de 2º ciclo, publicados actualmente no SNCZI, os que se atopan en vigor.
 
 
 
3.4.- Mapas de perigo e risco de inundación 2 Ciclo (2022-2027).

Efectuada a fase inicial (Avaliación preliminar do risco de inundación), a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil elaborou os Mapas de Perigo e Risco de Inundación (MAPRI) de 1er ciclo durante o transcurso do ano 2013, sendo sometidos a consulta pública en xaneiro de 2014. Estes mapas foron informados favorablemente o Comité de Autoridades Competentes da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil o 2 de setembro de 2014, sendo posteriormente remitidos, conforme ao apartado 2 do artigo 10 do citado Real Decreto 903/2010, ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente para a súa incorporación ao Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).
 
Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación 1 Ciclo, de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (2014)
1.- Memoria MAPRI 1 Ciclo
https://www.chminosil.es/images/planificacion/2016-2021_mapri/1_ciclo/00_Memoria_MAPRI_1er_ciclo.pdf