Banco de Datos

Banco de Datos: Repositorio Dixital


CAMBIO CLIMATICO ANTROPOXENICO
 

Os estudos paleoecolóxicos revelan que o clima da Terra estivo suxeito a cambios continuos que marcaron a súa configuración e condicionaron a evolución dos seres vivos. Pero esta dinámica natural pode e é afectada pola acción humana repercutindo de forma negativa sobre a saúde e a vida das persoas, o medio ambiente, o desenvolvemento económico e social e o aproveitamento dos recursos naturais.
 
En 1979, celebrouse a primeira Conferencia Mundial sobre o Clima na que se identificou ao cambio climático como un problema global urxente e xa entón fíxose un chamamento aos gobernos para facer fronte a este reto. Desde entón, houbo un gran número de conferencias internacionais para tratar o tema.
 


1.- United Nations Framework Convention on Climate Change
 

Auspiciada por Nacións Unidas celebrouse en Río de Janeiro o Cume da Terra na que se puxo á firma a Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, CMNUCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), poñéndose á firma o tratado o 4/06/1992 e entrando en vigor o 21/03/1994.
 
O obxectivo da Convención é a “estabilización das concentracións de gases de efecto invernadoiro na atmosfera a un nivel que impida interferencias antropóxenas (causadas polo home) perigosas no sistema climático”. Este nivel debería lograrse nun prazo suficiente para permitir que os ecosistemas se adapten naturalmente ao cambio climático, asegurar que a produción de alimentos non se vexa ameazada e permitir que o desenvolvemento económico prosiga de maneira sostible.
 
A Convención non establece un límite ás emisións antropoxénicas para non superar este obxectivo nin indica o nivel máximo a partir do cal se causa unha interferencia co sistema climático causada polo home. A Convención tampouco proporciona unha lista dos gases de efecto invernadoiro (GEI) que deben ser regulados (reguláronse a través do Protocolo de Kioto). Só refírese ao dióxido de carbono (CO2), que é o principal gas de efecto invernadoiro, e a “outros gases non controlados polo Protocolo de Montreal (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer [UN-TC1989]). Aínda que a Convención non inclúe un obxectivo global de redución ou limitación de emisións de GEI, si proporciona un primeiro obxectivo cuantificado ao pedir aos países desenvolvidos que leven as súas emisións, de maneira individual ou conxunta, aos niveis de 1990.
 

 
Designación oficial: United Nations Framework Convention on Climate Change
Abreviatura: UNFCCC
Denominación (Es): Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Promotor: United Nations
Puesto a la firma en: Río de Janeiro, 4/06/1992
Entrada en vigor: 21/03/1994
Depositario de la Convención: Secretary-General of the United Nations
Secretaría de la Convención: Secretary-General of the United Nations
Web oficial: https://unfccc.int/es
Aprobado por España en: BOE 27, 1/02/1994. [BOE]
Texto y apéndices:  
Versión original (1992)  
Texto oficial (En): UNFCCC https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
Texto oficial (Es): UNFCCC https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/convsp.pdf
Texto oficial (En): UN-TC https://treaties.un.org/doc/source/recenttexts/unfccc_eng.pdf
Texto oficial (Es): UN-TC https://treaties.un.org/doc/source/recenttexts/unfccc_eng.pdf
Versión consolidada (2024)  
Texto oficial (En): UNFCCC https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf
Texto oficial (Es): UNFCCC https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_spanish_for_posting.pdf
 
 
Disposicións e documentos
 
 • Council Decision 94/69/EC, of 15 December 1993 concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change. OJ L 33, 7/02/1994. [EUR-Lex].
 • Communication from the Commission - Fifth National Communication from the European Community under the UN framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (required under Article 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change) {SEC(2009)1652}./* COM/2009/0667 final */. Brussels, 3/12/2009. [EUR-Lex].
 • Jefatura del Estado – España (1994). Instrumento de ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Nueva York el 9 de mayo de 1992. BOE 27, 1/02/1994. [BOE].
 • Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. BOE. 271, de 11 de noviembre de 2019. [BOE].
 • Real Decreto 639/2019, de 8 de noviembre, por el que se crea el Comité Organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. BOE 271, de 11/11/2019. [BOE].
 • Gobierno de España (2019). Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, hecho en Madrid y Bonn el 25 de noviembre de 2019. BOE 306, de 21/12/2019 [BOE].
 • Gobierno de España (1999). Enmiendas a la lista del anejo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1994, adoptadas en Kyoto el 11 de diciembre de 1997. BOE 88, 13/04/1999. [BOE].
 
2.- Protocolo de Kioto (2005-2020)
 
Na primeira reunión da Conferencia das Partes da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP1), constatouse que os obxectivos da Convención eran insuficientes. En 1995 aprobouse un mandato para elaborar un protocolo complementario que foi finalmente configurado baixo a denominación de Protocolo de Kioto.
 
En 1997 durante a celebración na cidade de Kioto (Xapón) da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, púxose á firma o Protocolo de Kioto (11/12/1997), entrando en vigor o 6/02/2005. O seu principal obxectivo é combater o quecemento global mediante a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro nos países desenvolvidos. Para que o Protocolo puidese entrar en vigor necesitábase a ratificación, aprobación ou admisión de polo menos 55 países. Ademais, a condición era que estes países sumasen polo menos o 55% das emisións dos países ricos. Destes, só se adheriron os integrantes na Unión Europea, Rusia e Xapón, mentres China, Australia, India e Estados Unidos rexeitaron o acordo.

No primeiro período fixado no Protocolo (2008-2012), os países industrializados e as economías en transición reduciron polo menos un 5,2% as emisións contaminantes tomando como referencia os niveis alcanzados en 1990. Para a Unión Europea a redución foi do 8%.
 
O segundo e último período do Protocolo de Kioto comezaría en 2013, coa emenda de Doha, e duraría ata 2020. Nesta segunda parte, os países comprometéronse a unha redución de polo menos un 18% das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) tomando como referencia de novo 1990. Esta prórroga non foi asinada por varios dos países que asinaran o texto inicial (Rusia, Canadá) e á mesma tampouco se sumaron países industrializados que non asinaran o Protocolo de Kioto.

 
 
Designación oficial: Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Abreviatura: Kyoto Protocol
Denominación (Es): Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Promotor: United Nations
Puesto a la firma en: Kyoto (Japan), 11/12/1997
Entrada en vigor: 16/02/2005
Depositario de la Convención: Secretary-General of the United Nations
Secretaría de la Convención: Secretary-General of the United Nations
Web oficial: https://unfccc.int/es
Aprobado por España en: BOE 293, de 6/11/2020. [BOE]
Texto y apéndices:  
Texto original  
Texto oficial (En). UNFCC http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
Texto oficial (Es). UNFCC http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
Copia real certificada (UN) https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980921%2004-41%20PM/Ch_XXVII_07_ap.pdf
UN Treaty Series https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202303/v2303.pdf
Enmienda de Doha  
Texto original (En) UNFCC https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf
Texto original (Es) UNFCC https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_spanish.pdf
Copia real certificada (UN) https://treaties.un.org/doc/Treaties/2012/12/20121217%2011-40%20AM/CN.718.2012.pdf
 

Disposicións e documentos
 
 • Decisión (UE) 2015/1339 del Consejo, de 13 de julio de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo. OJ L 207, 4/08/2015. [EUR-Lex].
 • Decisión (UE) 2015/1340 del Consejo, de 13 de julio de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. OJ L 207, 4/08/2015. [EUR-Lex].
 • Decisión de la Comisión 2010/778/UE, de 15 de diciembre de 2010, que modifica la Decisión 2006/944/CE por la que se determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE del Consejo [notificada con el número C(2010) 9009]. OJ L 332, 16/12/2010. [EUR-Lex].
 • Decisión de la Comisión 2006/944/CE, de 14 de diciembre de 2006, por la que se determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE del Consejo [notificada con el número C (2006) 6468]. OJ L 358, 16/12/2006. [EUR-Lex].
 • Decisión del Consejo 2002/358/CE, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo, OJ L 130, 15/05/2002. [EUR-Lex].
 • Decisión (UE) 2015/1339 del Consejo, de 13 de julio de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo. OJ L 207, 4/08/2015. [EUR-Lex].
 • IPCC (2015). Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto. OJ L 207, 4/08/2015. [EUR-Lex].
 • Decisión (UE) 2015/1340 del Consejo, de 13 de julio de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. OJ L 207, 4/08/2015. [EUR-Lex].
 • Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia para el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. OJ L 207, 4/08/2015. [EUR-Lex].
 • Comunicación de la Comisión relativa a la entrada en vigor de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2020/C 432/01. C/2020/8690. OJ C 432, 14/12/2020. [EUR-Lex].
 •  
 • Jefatura de Estado – España (2005). Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997.  BOE 33, de 8/02/2005. [BOE].
 • Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. BOE 59, 10/03/2005. [BOE].
 • Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. BOE. 174, de 21/07/2007. [BOE].
 • Jefatura del Estado – España (2012). Instrumento de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012. BOE 293, de 6/11/2020. [BOE]
 • Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de unidades del primer al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto a los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro nacional de España. BOE 261, 31/10/2015. [BOE].
 • Jefatura del Estado – España (2012). Instrumento de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012. BOE 293, de 6/11/2020. [BOE].
 • Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. BOE 59, 10/03/2005. [BOE].
 
3.- Acordo de París
 
A reducida aceptación do Protocolo de Kioto conduciu á súa reformulación. No ano 2015 celébrase en París (Francia), a COP21 do Cume do Clima. Nela fraguouse un novo pacto sobre o clima que substituirá ao Protocolo de Kioto que expiraba en 2020. Este novo documento designado como “Acordo de Paris”. O texto do novo acordo púxose á firma o 12/12/2015, entrando en vigor 04/11/2016.
 
O Protocolo de París inclúe o obxectivo de manter os niveis de quecemento global moi por baixo dos 2 graos centígrados, coa intención de chegar a unha limitación de 1,5 graos centígrados. Dado que o Protocolo de Kioto establecía obxectivos de redución unicamente aplicable para os países desenvolvidos, considerouse a necesidade de aplicar estes de forma global. Iso levo á negociación e finalmente elaboración do Acordo de Paris, onde se expón a loita contra o cambio global para todos os países do planeta, e na que as partes teñen obrigacións diferentes de acordo con as súas respectivas capacidades.


 
Designación oficial: Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change
Abreviatura: Paris Agreement (Acuerdo de Paris)
Denominación (Es): Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Promotor: United Nations
Puesto a la firma en: 12/12/2015
Entrada en vigor: 04/11/2016
Depositario de la Convención: Secretary-General of the United Nations
Secretaría de la Convención: Secretary-General of the United Nations
Web oficial: https://unfccc.int/es
Aprobado por España en: BOE 28, de 2/02/2017. [BOE]
Texto y apéndices:  
Texto oficial (En): UNFCC https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
Copia real certificada (UN) https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf
UN Treaty Series https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 3156/v3156.pdf UN
 
 • Disposicións e documentos
 •  
 • Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. DO L 282 de 19/10/2016. [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 525/2013 y la Decisión 529/2013/UE (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/68/2017/REV/1. DO L 156 de 19/06/2018. [EUR-Lex]
 • Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 525/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/3/2018/REV/2. DO L 156 de 19/06/2018, [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 663/2009 y (CE) 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE.). PE/55/2018/REV/1. DO L 328 de 21/12/2018. [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establece el Fondo de Transición Justa. PE/5/2021/REV/1. DO L 231 de 30/06/2021. [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»). PE/27/2021/REV/1. DO L 243 de 9/07/2021. [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2023 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/842 sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y el Reglamento (UE) 2018/1999. DO L 111 de 26/04/2023. [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2023/955 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece un Fondo Social para el Clima y se modifica el Reglamento (UE) 2021/1060. PE/11/2023/REV/1. DO L 130 de 16/05/2023. [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/7/2023/REV/1. DO L 130 de 16/05/2023. [EUR-Lex].
 • Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955 (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/15/2023/INIT. DO L 231 de 20/09/2023. [EUR-Lex].
 • Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 517/2014. PE/60/2023/INIT. DO L, 2024/573, 20/02/2024. [EUR-Lex]
 •  
 • Jefatura del Estado – España (2017). Instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015. BOE 28, de 2/02/2017. [BOE]
 • Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. BOE 328, de 17/12/2020. [BOE].
 • Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. BOE 59, de 10/03/2005. [BOE].
 • Orden TED/132/2022, de 21 de febrero, por la que se adopta el Primer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. BOE 50, 28/02/2022. [BOE].
 • Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático. BOE 63, 12/03/2024. [BOE].