Banco de Datos

Repositorio DixitalTRATADOS, CONVENCIONS E ACORDOS INTERNACIONAIS.


1.- Información sobre Tratados, Convencións e Acordos Internacionais.


Os Tratados, Convencións (Convenios) e Acordos internacionais forman unha parte fundamental no dereito internacional. Na súa elaboración participan os Estados e distintos organismos internacionais especializados, principalmente aqueles vinculados ou integrados coas Nacións Unidas.
 
A actuación destes organismos internacionais, e concretamente os vinculados coas Nacións Unidas, inclúe: 1.- A consideración de temas que serán codificados na Comisión de Dereito Internacional ou noutros órganos subsidiarios. 2.- As negociacións do texto sobre acordos multilaterais na Sexta Comisión da Asemblea Xeral ou noutros órganos subsidiarios. 3.- Manter actualizada a información dos tratados multilaterais depositados #ante o Secretario Xeral. 4.- A interpretación dos acordos internacionais na Corte Internacional de Xustiz
a.


 
1.1.- Principais repositorios con acceso libre
 
  • Organización de Nacións Unidas - Tratados Internacionais [Enlace]
  • Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) - EUR-lex [Enlace]
  • Boletín oficial del Estado (BOE), [Enlace].

1.2.- Información sobre tratados, convencións e Acordos xestionada por Nacións Unidas
 
Nacións Unidas posúe un centro especializado en investigación e formación virtual sobre dereito internacional: Biblioteca Audiovisual de Dereito Internacional [UN-BADI] que integra tres unidades.
 
Archivo Histórico [UN-AH] constitúe un recurso único para o ensino, o estudo e a investigación de importantes instrumentos xurídicos de dereito internacional. Cada un dos documentos do Arquivo está dedicado a un instrumento xurídico concreto e contén unha introdución sobre ese instrumento que foi preparada por un eminente profesional ou académico do dereito internacional especializado no tema, información sobre os seus antecedentes históricos e documentos conexos, así como o texto e a situación do instrumento. Os documentos están acompañados do material audiovisual dispoñible sobre as reunións e conferencias diplomáticas nas que tiveron lugar a negociación e aprobación do instrumento.

Serie de Conferencias [UN-SC] contén unha colección permanente de conferencias de perenne valor sobre practicamente todos os temas posibles do dereito internacional, pronunciadas por grandes profesionais e académicos do dereito internacional procedentes de distintas rexións, sistemas xurídicos, culturas e sectores da profesión letrada.
 
Biblioteca de Investigación [UN-BI] ofrece un amplo catálogo en liña de material sobre dereito internacional, incluídos tratados, xurisprudencia, documentos, publicacións xurídicas, guías de investigación e obras académicas selectas, así como material formativo sobre dereito internacional. A Biblioteca de Investigación contén ligazóns a escritos académicos e outros recursos relacionados co dereito internacional de interese tanto para investigadores como para profesionais. A biblioteca está dividida en cinco secciones: recursos relacionados con tratados e información sobre o estado dos tratados; materiais relativos á xurisprudencia de cortes, tribunais e outros mecanismos de solución de controversias nacionais e internacionais; Nacións Unidas e outros documentos oficiais; publicacións que consisten en escritos académicos, incluídos libros e artigos de revistas, así como guías de investigación; e materiais de formación, que foron elaborados pola División de Codificación.
 
Nacións Unidas xestiona ademais a “Colección de Tratados das Nacións Unidas” (United Nations Treaty Collection [https://treaties.un.org/]), considerada como a máis extensas coleccións de tratados. No portal web da Colección [UNTC] pódese acceder de forma libre a unha inmensa cantidade de información sobre acordos internacionais, tratados e convencións. Inicialmente publicáronse dúas coleccións en papel: 1.- Tratados multilaterais depositados na Secretaría Xeral (TMDSG / MTDSG), e 2.- Colección de Tratados da ONU (). Atopándose na actualidade integradas nun única. O portal web dun proporciona información de ambas as coleccións. Incluíndo ademais distintos materiais complementarios como: Glosario [UN-Glosario]. Manual de tratados [UN-MT] e Manual de Clásulas Finais [UN-MCF]


UN-TMDSG (UN-MTDSG)

No portal web da Colección de Tratados da Nacións Unidas [UNTC]  pódese acceder á sección: Tratados multilaterais depositados na Secretaría Xeral, TMDSG (Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, MTDSG [UN-MTDSG]). A informen contida mantén a estrutura de capítulos das publicación orixinal. A sección TMDSG do sitio web mantén a estrutura de capítulos da publicación orixinal. Os capítulos están organizados por temas xerais, dentro de cada capítulo os tratados enuméranse en orde cronolóxica. Os anexos ou emendas atópanse despois do acordo orixinal. As declaracións, reservas, e outras notificacións vincúlanse co nome do país. Nos superíndices indícanse notas na sección Información Histórica.

Cada tratado conta con información dispoñible sobre: Ratificación, Adhesión, Firma, Textos das declaracións, reservas e obxeccións. Na sección estado dos tratados, os iconos da parte superior da páxina vinculan ao estado do tratado en formato PDF, á versión do texto do tratado, e inclúese a versión dixital da Copia Certificada.

As procuras poden facerse a través do “Indice” [Indice] por palabra chave do título da convención. Tamén se atopa dispoñible a procura do texto completo [Texto completo]
 
 
Colección de Tratados das Nacións Unidas
 
A Colección de Tratados da ONU [United Nations Treaty Series] é unha serie de tratados e acordos internacionais que se publicou desde 1946, de conformidade co Artigo 102 da Carta das Nacións Unidas. Nela inclúense aqueles tratados en vigor que foron rexistrados ou arquivados e rexistrados ante a Secretaría das Nacións Unidas. A Colección de Tratados da ONU inclúe os textos dos tratados no idioma orixinal, con traducións ao inglés e ao francés, segundo proceda. Tanto os acordos bilaterais como os multilaterais atópanse dispoñibles na Colección de Tratados da ONU.
 
O acceso dixital á United Nations Treaty Series realízase a través do portal: United Nations Treaty Series On Line [https://treaties.un.org/Pages/AdvanceSearch.aspx?tab=UNTS&clang=_en]. A base de datos da Colección contén o texto completo de todos os volumes publicados, así como o texto dos tratados dos volumes que aínda non se publican. No portal pódense realizar procuras de distintas formas. Procura por título, participante, ou texto completo. A procura do texto completo é particularmente útil cando a procura do texto non se realiza en inglés ou francés. Procura avanzada permite unha procura máis complexa que inclúe o uso de termos do tema Procura por acción permite a procura polo tipo de acción ao Tratado. Os resultados da procura poden obterse no programa excel.
 

Colección de Tratados de la Sociedad de Naciones 
 
Colección de Tratados da Sociedade de Nacións A colección de Tratados da Sociedade de Nacións atópase tamén dispoñible no sitio web da Colección de Tratados da ONU. En xeral, a mellor opción é utilizar a procura de texto completo e tratar de ser o máis específico posible. O Índice Cumulativo da Colección de Tratados da ONU [UN-Indice] inclúe os tratados da Colección de Tratados da Sociedade de Nacións.