Estación Científica do Courel (ECC)


Instrumentos de Xestión das Areas Naturais Protexidas no ámbito da Serra do Courel
 

Os instrumentos de xestion das areas naturais protexidas da montaña de Ou Courel correspóndense na actualidade con:


1.- Plan Director da Red Natura 2000 de Galicia.
 
Documento normativo:
 
Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 62, 31/03/2014. [DOG].
 
Documento técnico:
 
Ramil-Rego, P. & Crecente Maseda, R. (Coord). Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Conselleria do Medio Rural. Xunta de Galicia (2012). Documento sometido a información pública. Comprende: 1 volumen de texto, 7 volúmenes de anexos. 5 Mapas. (Descarga: IBADER).
 
A normativa do Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014), regula as distintas actividades e usos que inciden sobre a conservación e protección dos recursos naturais, incluíndo disposicións para as actividades de uso público (Artigo 61) e para as actividades científicas e de monitoraxe (Artigo 63).2.- Plan de Xestión da Reserva de Biosfera Ribeira Sacra e Serras de Oribio e Courel.
 
Integrado na memoria sometida a información pública e finalmente incluído na proposta de declaración enviada á UNESCO. (Descarga: Xunta).
 

3.- Regulación das actividades científicas e monitoraxe no Decreto 37/2014.
 
Decreto 37/2014
Artigo 63. Actividades científicas e monitoraxe
 
1.- Obxectivos.
 
a) Fomentar o coñecemento sobre a dinámica ou evolución dos compoñentes e dos procesos naturais no espazo natural.
b) Regular as actividades científicas e de monitoraxe do patrimonio natural e da biodiversidade no espazo natural co fin de evitar a afección aos seus compoñentes.
 
2.- Directrices.
 
a) Favorecerase a realización de traballos de investigación relacionados coa biodiversidade e o patrimonio natural do espazo natural e as súas peculiaridades e fomentarase a investigación naqueles temas de interese para a xestión e conservación destes.
b) Todos os traballos científicos ou de investigación a realizar no ámbito do espazo natural utilizarán as técnicas e métodos menos impactantes posibles para o medio natural.
c) Limitarase a recolección de especimes e mostras biolóxicas ou de rochas, minerais e fósiles aos casos estritamente necesarios e estableceranse as condicións de captura ou recollida nas que se indiquen as cantidades, lugares, épocas e modo de realizalas.
d) Crearase un depósito bibliográfico con copias dos estudos e traballos realizados nos espazos naturais.
 
3.- Normativa xeral.
 
a) As investigacións científicas serán efectuadas por persoal cualificado logo da avaliación dunha proposta técnica que conterá a información necesaria para avaliar a incidencia da actividade sobre o medio (paisaxe, medios ecolóxicos, hábitats protexidos e especies de interese para a conservación). O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza poderá propoñer que a realización das actividades científicas se realicen nunha zona ou nunha área concreta do espazo natural ou, se é o caso, denegar a autorización para a súa execución.
 
1º) Neste sentido, prestarase especial atención ás actividades de marcación e anelamento de fauna silvestre, que deberán ser desenvolvidas ao abeiro da normativa sectorial.
 
b) Toda actividade científica ou de investigación, con incidencia nos compoñentes naturais e ambientais do espazo natural, deberá ser autorizada previamente polo órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza e adaptarase ás normas e condicionantes recollidos na devandita autorización.
 
1º) As actividades científicas ou de investigación que afecten especies de interese para a conservación ou a hábitats de interese comunitario deberán contar coa autorización expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza, o cal poderá pedir logo da súa solicitude ou durante o transcurso da actividade, información detallada sobre os labores de investigación e establecer medidas preventivas ou limitacións sobre a recollida, captura, extracción ou sobre os métodos de estudo co fin de asegurar o mantemento do estado de conservación dos hábitats ou das especies obxecto da investigación.
 
2º) Soamente poderán ser outorgados permisos de investigación que afecten o estado de conservación de hábitats ou especies consideradas como de interese para a conservación, cando sexan estritamente necesarios para a xestión destes elementos e cando non existan alternativas para que os traballos de investigación se poidan realizar con outros métodos menos impactantes, ou en áreas non integradas no espazo natural.
 
3º) Para a realización de actividades científicas ou de investigación poderanse outorgar permisos especiais para o transporte de material e persoas polas vías de tránsito restrinxido. Igualmente, poderase autorizar a instalación dos campamentos e infraestruturas necesarias en áreas non habilitadas para tal fin, con carácter temporal e con impacto visual e ecolóxico mínimo.
 
4º) O responsable das investigacións realizadas nun espazo natural deberá proceder aos traballos necesarios para a restauración das condicións naturais que houbese con anterioridade.
 
c) As actividades de investigación ou monitoraxe non poderán deixar pegadas permanentes que vaian en detrimento dos valores naturais e culturais.
 
d) As actividades de investigación non poderán, en ningún caso, introducir especies ou subespecies, así como xenotipos diferentes aos existentes no espazo natural.