Banco de Datos

Rede Natura 2000 (XG)

AREAS PROTEXIDAS DA REDE NATURA 2000 (XG).
Areas protexidas da Rede Natura 2000 xestionadas pola Xunta de Galicia (XG)

1.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego

A Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia [DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG)] declarou ás áreas protexidas da Rede Natura 2000 de ámbito autonómico, como ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS, incluíndoos nunha nova figura denominada Espazos Protexidos Rede Natura 2000, derrogando a categoría de Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) establecida na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza [DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG)].
 
1.1.- Normativa Xeral
 
 • Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG).
 • Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 149. 7/08/2019 (Descarga: DOG).
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG). [Disposición Derogada]

1.2.- Planes de Xestión
 
Plam Director da Rede Natua 2000


Documento técnico
 • Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Documento Técnico. P. Ramil-Rego & R. Crecente Maseda (Coord). Dirección Xreal de Conservación da Natureza, Conselleria do Medio Rural. Xunta de Galicia (2012). Documento sometido a información pública. Comprende: 1 volumen de texto, 7 volúmenes con anexos. 5 Mapas. (Descarga: IBADER).
 • Manuais de Hábitats de Galicia elaborado polo IBADER e integrado no Plan Director da Rede Natura 2000 (Acceso: IBADER)
Documento legal (inicial)
 • Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación os Lugares de Importancia Comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 62, 31/03/2014. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 5 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto de Decreto polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 136, 17/07/2012. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 20 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter á participación do público o borrador do Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 124, 29/06/2011. (Descarga: DOG).
Modificacións do documento legal
 • Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. DOG 251, 31/12/2021. (DOG. Descarga-G, Decarga-E)
 • Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. BOE 54, 04/03/2022 (BOE: Descarga)
 
1.3.- Outros documentos de xestión non aprobados definitivamente.
 
 • PORN do LIC Parga-Ladra-Támoga
 •  
 • Resolución do 22 de xullo de 2005, da Dirección Xeral Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o Plan de ordenación dos recursos naturais da zona de especial protección dos valores naturais Parga-Ladra-Támoga (lugar de importancia comunitaria ES1120003). DOG 145, 29/07/2005. (Descarga: DOG).
 • Orde do 18 de xuño de 2003 pola que se inicia o procedemento de elaboración do Plan de Ordenación dos Recursos Naturais de Parga-Ladra-Támoga. DOG 125, 30/06/2003. (Descarga: DOG).
 • Documento Técnico do Plan de Ordenación dos Recursos Naturais de Parga-Ladra-Támoga. P. Ramil-Rego & R. Crecente Maseda (Coord.). Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Xunta de Galicia (2005). Documento sometido a información pública. (Descarga: IBADER).
 
1.4.- Axudas a actividades en espazos da Rede Natura 2000
 
 • Resolución do 15 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2016 e 2017, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. DOG 248, 29/12/2016. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de novembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2016 e 2017, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. DOG 214, 10/11/2016. (Descarga: DOG).
 • Orde do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2016 e 2017, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. DOG 129, 08/07/2016. (Descarga: DOG).
 • Extracto da Orde do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2016 e 2017, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. DOG 129, 08/07/2016. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 29 de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2014 e 2015, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). DOG 27, 10/02/2015. (Descarga: DOG).
 • Orde do 10 de novembro de 2014 pola que se incrementa a dotación orzamentaria da Orde do 28 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2014 e 2015, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). DOG 222, 19/11/2014. (Descarga: DOG).
 • Orde do 22 de outubro de 2014 pola que se amplía o prazo de notificación e remate das accións e solicitude de pagamento da primeira anualidade establecido na Orde do 28 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2014 e 2015 cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). DOG 207, 29/10/2014. (Descarga: DOG).
 • Orde do 28 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2014 e 2015, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). DOG 149, 07/08/2014. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 27 de agosto de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de setembro de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014. DOG 170, 06/09/2013. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros. Orde do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014. DOG 198, 17/10/2012. (Descarga: DOG).
 • Orde do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014. DOG 191, 05/10/2012. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 9 de febreiro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, polo que se acorda dar publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de maio de 2010, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000, e a súa convocatoria para os anos 2010 e 2011. DOG 32, 16/02/2011. (Descarga: DOG).
 • Orde do 8 de novembro de 2010 pola que se amplía o prazo de xustificación da primeira anualidade establecida na Orde do 19 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2010 e 2011. DOG 216, 10/11/2010. (Descarga: DOG).
 • Orde do 19 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2010 e 2011. DOG 100, 28/05/2010. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 13 de novembro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fai pública a concesión de axudas ao abeiro da Orde do 6 de xuño de 2008 (Diario Oficial de Galicia número 115, do 16 de xuño), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a programas de accións de concellos incluídos na Rede Natura 2000, e a súa convocatoria para o ano 2008. DOG 233, 01/12/2008. (Descarga: DOG).
 • Orde do 6 xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a programas de accións de concellos incluídos na Rede Natura 2000. DOG 115, 16/06/2008. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 18 de xullo de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fai pública a concesión de axudas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2006 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 18 de decembro) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades de divulgación, formación educativa e estudos técnicos para os municipios incluídos na Rede Natura 2000, así como a súa convocatoria para 2007. DOG 153, 08/08/2007. (Descarga: DOG).
 • Orde do 1 de decembro de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades de divulgación, formación educativa e estudos técnicos, para os concellos incluídos na Rede Natura 2000, así como a súa convocatoria para 2007. DOG 241, 18/12/2006. (Descarga: DOG).
 
1.5.- Manual de Interpretación de Hábitats de Galicia
 
 • Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Documento Técnico. P. Ramil-Rego & R. Crecente Maseda (Coord). Dirección Xreal de Conservación da Natureza, Conselleria do Medio Rural. Xunta de Galicia (2012). Documento sometido a información pública. Comprende: 1 volumen de texto, 7 volúmenes con anexos. 5 Mapas. (Descarga: IBADER).
 • Ramil Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Hinojo Sánchez, B.A.; Rodríguez González, P.M.; Ferreiro da Costa, J.; Rubinos Román, M.; Gómez-Orellana, L.; de Nóvoa Fernández, B. ; Díaz Varela, R.A.; Martínez Sánchez, S. & Cillero Castro, C. (2008a). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Descrición e Valoración Territorial. Monografías do Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. (Descarga: IBADER).
 • Ramil Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Ferreiro da Costa, J.; Rubinos Román, M.; Gómez-Orellana, L.; de Nóvoa Fernández, B.; Hinojo Sánchez, B.A.; Martínez Sánchez, S.; Cillero Castro, C.; Díaz Varela, R.A.; Rodríguez González, P.M. & Muñoz Sobrino, C. (2008b). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Fichas descritivas. Monografías do Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. (Descarga: IBADER).
 
2.- Espazos da Rede Natura 2000 en Galicia (Xunta de Galicia)
(Espazos declarados e xestionados pola Xunta de Galicia).

 
2.1.- Areas Terrestres e Areas Mariñas próximas a costa.
 
2.1.1.-  Zonas de Especial Conservación (ZEC).
 
 • Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación os Lugares de Importancia Comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 62, 31/03/2014. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 5 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto de Decreto polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación os Lugares de Importancia Comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 136, 17/07/2012. (Descarga: DOG).
 • Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. DOG 69, 12/04/2004. (Descarga: DOG).
 • Orde do 11 de xullo de 2016 pola que se actualizan os límites xeográficos das Zonas Especiais de Conservación de Galicia. DOG 142, 28/07/2016. (Descarga: DOG).
 
2.1.1.-  Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
 
 • Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como zonas de especial protección dos valores naturais. DOG 69, 12/04/2004. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde se recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de especial protección dos valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril (Diario Oficial de Galicia número 69, do 12 de abril). DOG 95, 19/05/2004. (Descarga: DOG).
 
2.1.3.-  Proposta de Lugares de Importancia Comunitaria (pLIC).
 
 • Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 115, 16/06/2003. (Descarga no DOG: PDF-01; PDF-02; PDF-03; PDF-04; PDF-05; PDF-06; PDF-07; PDF-08; PDF-09). (Descarga DOG completo: PDF). Disposición derogada.
 • Corrección de erros.- Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na rede natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 128, 03/07/2003. (Descarga: DOG).
 • Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 116, 18/06/2002. (Descarga: DOG).
 • Edicto do 14 de novembro de 2001, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, polo que se emprazan tódolos posibles interesados no recurso contencioso-administrativo interposto contra a orde da Consellería de Medio Ambiente do 28 de outubro de 1999 (DOG número 216, do 9 de novembro), pola que se declaran provisoriamente as zonas propostas para a súa inclusión na rede europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 232, 30/11/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de xuño de 2001 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 118, 19/06/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de novembro de 2000 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 220, 14/11/2000. (Descarga: DOG).
 • Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 216, 09/11/1999. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 242, 17/12/1999. (Descarga: DOG).
 
2.1.4.- Zonas de Especial Protección das Aves (ZEPA)
 
 • Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación os Lugares de Importancia Comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 62, 31/03/2014. (Descarga: DOG).
 • Decreto 411/2009, do 12 de novembro, polo que se declara a Zona de Especial Protección para as Aves da Limia. DOG 230, 24/11/2009. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Decreto 411/2009, do 12 de novembro, polo que se declara a Zona de Especial Protección para as Aves da Limia. DOG 238, 04/12/2009. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 9 de outubro de 2009 pola que se dá resposta aos escritos de alegacións formulados por 6.213 (6.037+166) persoas interesadas durante o procedemento de información pública do proxecto de decreto de declaración de Zona de Especial Protección das Aves (ZEPA) de 10.383 ha da comarca da Limia iniciado mediante a Resolución do 11 de xullo de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o proxecto de decreto polo que se declaran Zonas de Especial Protección para as Aves A Limia e Pena Trevinca (Diario Oficial de Galicia número 149, do 2 de agosto de 2007). DOG 202, 15/10/2009. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 5 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto de Decreto polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación os Lugares de Importancia Comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 136, 17/07/2012. (Descarga: DOG).
 • Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. DOG 69, 12/04/2004. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 9 de outubro de 2009 pola que se dá resposta aos escritos de alegacións formulados por 6.213 (6.037+166) persoas interesadas durante o procedemento de información pública do proxecto de decreto de declaración de zona de especial protección das aves (ZEPA) de 10.383 ha da comarca da Limia iniciado mediante a Resolución do 11 de xullo de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o proxecto de decreto polo que se declaran Zonas de Especial Protección para as Aves A Limia e Pena Trevinca (Diario Oficial de Galicia número 149, do 2 de agosto de 2007). DOG 202, 15/10/2009. (Descarga: DOG).
 • Decreto 131/2008, do 19 de xuño, polo que se declara Zona de Especial Protección para as Aves o espazo natural Pena Trevinca. DOG 124, 27/06/2004. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 11 de xullo de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública e audiencia aos interesados o proxecto de Decreto polo que se declaran Zonas de Especial Protección para as Aves A Limia e Pena Trevinca. DOG 149, 02/08/2007. (Descarga: DOG).
 • Orde do 19 de abril de 2002 pola que se inicia o procedemento de elaboración do Plan de Ordenación de Recursos Naturais de Pena Trevinca. DOG 83, 30/04/2002. (Descarga: DOG).
 
2.1.5.- Declaración dos pLIC como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral (ENRPX).
 
 • Corrección de erros.- Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na rede natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 128, 03/07/2003. (Descarga: DOG).
 • Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 115, 16/06/2003. (Descarga: DOG).
 • Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 116, 18/06/2002. (Descarga: DOG).
 • Edicto do 14 de novembro de 2001, da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, polo que se emprazan tódolos posibles interesados no recurso contencioso-administrativo interposto contra a orde da Consellería de Medio Ambiente do 28 de outubro de 1999 (DOG número 216, do 9 de novembro), pola que se declaran provisoriamente as zonas propostas para a súa inclusión na rede europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 232, 30/11/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de xuño de 2001 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 118, 19/06/2001. (Descarga: DOG).
 • Orde do 7 de novembro de 2000 pola que se prorroga a declaración provisional das seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 220, 14/11/2000. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros.- Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 242, 17/12/1999. (Descarga: DOG).
 • Orde do 28 de outubro de 1999 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espacios Naturais en Réxime de Protección Xeral. DOG 216, 09/11/1999. (Descarga: DOG).
 
2.1.6.- Ampliación da Rede Natura 2000
 
 • Anuncio do 2 de febrero de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda ampliar o prazo de participación do público na proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia. DOG 33, 16/02/2012. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acorda someter á participación do público a proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia. DOG 1, 02/01/2012. (Descarga: DOG).
 • Proposta de Ampliación da Rede Natura 2000 (2012). Documento técnico elaborado polo IBADER para a Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Xunta de Galicia (Decembro 2012, v2). Documento sometido a información pública. (Descarga Xunta: Texto; Anexo-1, Anexo-2).

2.1.7.- Plan Director da Red Natura 2000 de Galicia

Documentación Científico-Técnica: 

Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Documento Técnico. P. Ramil-Rego & R. Crecente Maseda (Coord). Dirección Xreal de Conservación da Natureza, Conselleria do Medio Rural. Xunta de Galicia (2012). Documento sometido a información pública. Comprende: 1 volumen de texto, 7 volúmenes con anexos. 5 Mapas. (Descarga: IBADER).
 
Texto normativo:

DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. DOG 62, 31/02/2014. (Descarga DOG-G).
 
DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia. DOG 62, 31/02/2014. (Descarga DOG-E).

Modificación del texto normativo

Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. DOG 248, 30/12/2022. (Decarga: DOG-G).
Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. DOG 248, 30/12/2022. (Descarga: DOG-E).