Banco de Datos

Banco de Datos


Aviso Legal: Termos e Condicións [Galego]
 

 
O “Banco de Datos do IBADER”, ten como obxectivo facilitar información de carácter bibliográfico no marco de actividades educativas e de investigación científico-técnica, en ambos os casos sen finalidade lucrativa.
 
O Banco de Datos do IBADER inclúe varias seccións, dúas delas, Repositorio Dixital e a Base de Datos albergan referencias bibliográficas referidas ao medio ambiente, ao medio rural e aos antroposistemas, con especial atención ao ámbito territorial de Galicia.
 
A elaboración e configuración de Banco de Datos do IBADER realízase cumprindo a normativa sobre difusión da información ambiental e a normativa que regula a protección da propiedade intelectual e os dereitos de autor. Alentando aos posibles usuarios a realizar un uso prudente sobre a información e contida no mesmo, cumprimento en todo momento estes mesmos principios e os termos e condicións que a continuación se expoñen.
 
Aquelas persoas ou entidades que consideren necesario a retirada dun documento dixital incluído non Banco de Datos do IBADER, por vulneración dos dereitos de autor ou das súas condicións de explotación, pode poñerse en contacto cos os responsables da web do IBADER a través de correo electrónico info@ibader.gal, para que a súa solicitude sexa debidamente atendida.
 
1.- Acceso
 
O acceso ao Banco de Datos do IBADER é gratuíto. A persoa usuaria comprométese a facer un uso adecuado do mesmo, conforme á Lei e aos termos e condicións que se recollen neste documento.
 
2.- Contido do Banco de Datos do IBADER.
 
O Banco de Datos, recompilan e seleccionan referencias bibliográficas de distintas obras actuais e antigas, relacionadas co Medio Ambiente e cos usos e aproveitamentos dos recursos naturais. O Banco de Datos e as súas distintas seccións están expostas exclusivamente para un uso educativo, principalmente para os alumnos universitarios do Campus Terra, así como para o apoio á investigación científico-técnica nos ámbitos que desenvolve o IBADER. En ambos os casos os fins e contidos do Banco de Datos carecen dunha finalidade lucrativa.
 
O Banco de Datos, e as distintas seccións que o conforman, non constitúe un almacén de obras dixitais e tampouco é un centro de descarga destas.
 
Para a maioría das referencias bibliográficas que aparecen no Banco de Datos, e especialmente no Repositorio Dixital e na Base de Datos, non é posible efectuar desde a páxina web do IBADER descargas de contido máis aló da propia información incluída en cita bibliográfica. Algunhas as citas bibliográficas poden conter con todo accesos dixitais a entidades externas, fundamentalmente organizacións internacionais e gobernamentais, bibliotecas públicas ou editoriais, onde o usuario deberá cumprir os criterios e disposicións que estas entidades #fixar, carecendo o IBADER de calquera responsabilidade derivada do seu acceso e o seu uso.
 
O Banco de Datos unicamente permiten a descarga directa dun número moi reducido de publicacións que se atopan baixo as condicións de “Dominio Público”, ben sexa por ser ser publicadas hai máis de 100 anos, ou ben por que os seus propietarios así o indicaron, como ocorre coas publicacións editadas polo IBADER ou polos principais centros e organizacións de ámbito internacional, europeo, estatal e autonómico referidas ao Medio Ambiente.
 
O contido do Banco de Datos do IBADER pode consultarse, copiarse, descargarse con fins educativos e de investigación, para uso en produtos ou servizos non comerciais, sempre que se recoñeza de forma adecuada ao IBADER e aos distintos autores das contribucións como fonte e titulares dos dereitos de autor e que non se indique ou que iso implique de ningún xeito que o IBADER e os autores dos distintos documentos aproban, os puntos de vista, produtos ou servizos establecidos polos usuarios
 
3.- Referencias bibliográficas
 
As referencias bibliográficas das distintas obras incluídas no Banco de Datos do IBADER, se adecua ao estilo das Normas APA, creadas pola American Psycological Association, con pequenos axustes de forma para facilitar a súa integración na base de datos e os procedementos de procura. Así nas normativas as datas transformáronse ao formato curto (01/02/1971 ó 1971/02/01), evitando o uso de datas en formato longo (un de febreiro de 1971). Igualmente suprimíronse algúns símbolos que poden xerar erros no tratamento dixital (Lei nº 123 / Lei 123). E igualmente buscouse a homogenización das referencias aos lugares e editores.
 
4- Ligazóns e contido de terceiros.
 
As Referencias bibliográficas das distintas obras poden incluír información sobre ligazóns a servidores fose do dominio do IBADER. A través destas ligazóns o usuario pode obter máis información ou en determinadas condicións acceder á publicación. O Banco de Datos do IBADER inclúe varios apartados onde se poden consular os principais servidores con información dixital relacionada co medio ambiente e o medio rural.
 
O IBADER non se fai responsable sobre o emprego das ligazóns externas e o uso da información contida nos servidores externos, como tampouco se fai responsable das accións que poidan realizar os distintos usuarios que acceden aos mesmos. Estes, en todo momento deberán cumprir coas normas que regulan a propiedade intelectual e os dereitos de autor, e adaptarse ás disposicións particulares que poidan fixar os propietarios dos referidos servidores externos.
 
A maioría dos servidores externos que aparecen indicados no Banco de Datos do IBADER, son repositorios públicos de institucións oficiais de ámbito internacional (Nacións Unidas, UNESCO, FAO), Europeo (Comisión Europea, Axencia Europea de Medio Ambiente, EUR-Lex), Estatal (Ministerio de Transición Ecolóxica e Redo Demográfico, BOE), Autonómico (Xunta de Galicia, DOG), onde os responsables indican que a documentación se atopa suxeita ás condicións das licenzas de “Dominio Público”. Aínda que nalgúns casos (Comisión Europea), algúns dos contidos poderían estar suxeitos a dereito de autor. Tamén se atopan ligazóns con bibliotecas (Biblioteca da Universidade de Santiago) onde a consulta de fondos en papel está suxeita a condicións particulares que o usuario debe ter en conta. Finalmente, algunhas das referencias bibliográficas enlázanse directamente como editoriais ou provedores de publicacións que poden establecer un pago pola descarga ou unha licenza de uso.
 
5.- Ligazóns permanentes
 
Nos últimos anos os principais repositorios institucionais adoptaron o emprego de ligazóns permanentes [permalinks] mediante unha dirección URL específica, que permite identificar unha información ou recurso na súa web. O uso de ligazóns permanentes facilita o intercambio de información, así como garante a continuidade temporal dos accesos aos datos.
 
En 1997 as editoriais de contidos dixitais científicos crearon o “Dixital Object Identifier” (DOI), un código alfanumérico que permite identificar de forma unívoca os obxectos dixitais acorde coa norma ISO standard (ISO 26324). Desde 1998 a xestión do DOI é xestionada pola International DOI Foundation. O código DOI tivo unha ampla aceptación no ámbito académico para identificar todo tipo de publicacións electrónicas (Libros, artigos de revistas, actas de congresos etc.)/ etc.). O DOI ademais de identificar de forma única un contido electrónico, constitúe un vínculo persistente e estable para localización do obxecto dixital, aínda que cambie o seu URL ou dirección web. Isto facilita a súa interoperabilidade con outras plataformas ou repositorios de contido. O DOI é xestionado polas axencias de rexistro quen formaliza un contrato cos editores dixitais (Publisher), obtido un prefixo como editor de obxectos dixitais que se aplica a todos os produtos que ese editor publique. O contrato conleva uns custos económicos con pago de cotas anuais fixadas en función do número de obxectos aos que se pretende asignar o DOI.
 
Desgraciadamente en moitas páxinas web e plataformas dixitais oficiais non se utiliza o DOI, como tampouco se mostran outras formas de ligazóns permanentes [permalinks]. Esta situación dificulta, cando non impide o acceso aos obxectos dixitais, máis aínda cando as web e plataformas sofren periódicos cambios na súa configuración e por conseguinte ás ligazóns. Unha situación anómala cuxa detección e corrección non podemos realizar de forma automática, o que pode conducir a que algunhas ligazóns atópense inoperativos, unha situación da que o IBADER non é responsable.
 
6.- Contidos alleos ao IBADER
 
O IBADER non é necesariamente titular de todos os compoñentes do contido presente no Banco de Datos e menos aínda dos ligados coas distintas ligazóns a recursos que se atopan fóra do dominio IBADER. Por conseguinte, o IBADER non garante que o uso dos documentos dixitais ou partes dos documentos non estean suxeitos a dereitos de propiedade individual. É responsabilidade dos usuarios determinar se o uso que pretende realizar cos documentos dixitais se adecua ás posibles restricións derivadas da normativa sobre propiedade intelectual, e no seu caso solicitar e obter as correspondentes autorizacións para o seu uso.
 
7.- Ligazóns ao sitio web do IBADER
 
O IBADER permite aos usuarios establecer ligazóns ao Banco de Datos do IBADER, a condición de que estes enmárquense en actividades educativas, formativas ou de investigación, e sempre que non estean en ningún caso suxeitas a lucro. Para o resto dos usos deberase solicitar e obter autorización expresa do IBADER que determinará o modo e as condicións en que poderá realizarse ou no seu caso determinará a non autorización do seu uso.
 
8- Descargo de responsabilidade
 
A información incluída en Banco de Datos do IBADER, efectúase no entendemento de que os usuarios que accedan á mesma asumirán a responsabilidade de avaliar a súa pertinencia, exactitude e idoneidade.
 
A información que figura neste sitio proporciónase tal como aparece e como está dispoñible nas obras orixinais ou en recompilacións, empregando como modelo de referencia básica. Os xestores de contido do IBADER poderán con todo adecuar a referencia de determinadas obras a fin de facilitar a súa integración nas bases de datos e nos buscadores (substitución de datas largar por datas curtas, homogenización de contidos de publicación, etc). O IBADER fará todo o posible para asegurar, pero sen garantir, a exactitude, exhaustividad ou autenticidade da información que figura no Repositorio [RDA] e na Base de Datos [RDA-BD].
 
O IBADER resérvase o dereito para modificar, limitar ou suspender calquera parte deste servizo á súa discreción. O IBADER non será de ningún modo responsable de ningunha perda, dano, obrigación ou gasto sufrido que pretendidamente derívese da utilización da información publicada neste sitio, incluídos, sen límite algún, os fallos, erros, omisións, interrupcións, falta de actualización ou atrasos.
 
A recompilación de referencias normativas non reflicte a totalidade destas, como tampouco reflicte con exactitude o seu carácter de vixencia / derrogación. Estes aspectos deberán ser cotexados polos usuarios nas bases de datos orixinais ou especializadas (EUR-Lex, BOE).
 
As ligazóns a sitios web externos ao IBADER non implican aprobación oficial por parte do IBADER respecto das opinións, ideas, datos ou produtos presentados nos mesmos, nin tampouco garanten a validez da información proporcionada nestes. O único fin das ligazóns a sitios externos incluídos no Banco de Datos é completar a información e proporcionar outras referencias dispoñibles sobre temas afíns para fins educativos e de investigación científico-técnica.
 
9.- Protección de datos de carácter persoal.
 
O Banco de Datos do IBADER non recompila datos de carácter persoal polo que non é aplicable a normativa de protección de datos.
 
10.- Cookies
 
En ocasións é posible que se utilicen cookies co fin de proporcionar unha serie de contidos e/o servizos de maneira personalizada. Unha cookie é un pequeno elemento de datos que un sitio web pode enviar ao programa de navegación Web do usuario. Á súa vez, este elemento pode almacenarse no disco duro do computador do usuario de maneira que se poida recoñecer cando regrese ao sitio web. En calquera caso, sempre existe a posibilidade de que o usuario especifique, nas preferencias do seu programa de navegación que desexa recibir un aviso antes de aceptar calquera cookie.
 
11.- Outros Dereitos
 
Queda prohibida a reprodución parcial ou total do nome ou logotipo da IBADER / IBADER-USC para fins non académicos ou comerciais sen consentimento expreso e escrito do seu lexítimo titular.
 
12.- Actualización das condicións de USO
 
O IBADER resérvase o dereito para actualizar as presentes condicións de uso.

13.- Outros aspectos
 
As condicións xerais de termos e usos da web do IBADER móstranse ademais nas seguintes ligazóns: Aviso Legal [IBADER-AL]. Política de Privacidade [IBADER-PP]. Política de Cookies [IBADER-PC].